Rektorsprogrammet

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning som stärker skolledares förmåga att leda och styra verksamheten.

Skolledare diskuterar på utbildning

Därför ska du delta

 • Stärk din förmåga att leda och styra din skola
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamhet
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag

Vad

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning på akademisk nivå, som ger nya kunskaper, skapar nätverk och sätter igång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning och skolledarskap.

För vem

Rektorsprogrammet riktar sig till alla rektorer, förskolechefer, biträdande rektorer samt andra personer med motsvarande ledningsfunktioner i läroplanstyrda verksamheter. Utbildningen är obligatorisk för rektorer som är anställda efter den 15 mars 2010 och som inte gått en äldre statlig rektorsutbildning. Nyanställda rektorer måste börja utbildningen inom ett år efter tillträde. För att säkerställa kvaliteten i verksamheten och skolledares behov av kompetensutveckling är utbildningen öppen även för förskolechefer och biträdande rektorer.

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel. Om någon från denna målgrupp ska gå befattningsutbildningen bör man ha en tjänst med mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten. Det räcker inte enbart att ha tilldelats eller delegerats enstaka ledningsuppgifter.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personal och kompetensutveckling i delar av, eller hela verksamheten.

Hur

Undervisning sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Skolledaren behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid till utbildningen under 3 år. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet.

Var

Utvalda universitet runt om i landet.

Anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare via ett formulär här på webben. Anmälan och antagning sker under varje höst- och vårtermin. Nästa möjlighet att göra en anmälan är mellan den 15 mars och 15 april.

Till målgruppen annan personal med motsvarande ledningsfunktion räknas exempelvis biträdande enhetschef och programrektor (i fristående skolor kan det finnas andra titlar som kan motsvara rektor och biträdande rektor).

Om någon från denna målgrupp ska gå befattningsutbildningen bör man ha en tjänst med mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten. Det räcker inte enbart att ha tilldelats eller delegerats enstaka ledningsuppgifter.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola och motsvara minst 50 % av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personal och kompetensutveckling i delar av, eller hela verksamheten.

Välj universitet

Det är huvudmannen som utifrån sina och deltagarens behov väljer universitet. Utbildningsmålen är gemensamma för samtliga universitet, men det kan finnas olikheter i upplägg och kurslitteratur.

Göteborgs universitetlänk till annan webbplats

Karlstads universitet (anordnar också utbildning i Jönköpings/Linköpingsregionen)länk till annan webbplats

Mittuniversitetetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Umeå universitet (anordnar utbildning i norr, Skåne och sydöstra Götaland)länk till annan webbplats

Samverkan med universiteten

Huvudmannen är en viktig samtalspartner kring frågor om Rektorsprogrammets kvalitet, utveckling och effekter. Universiteten anordnar möten och träffar med huvudmännen under utbildningen. Där diskuteras bland annat aktuell skolforskning och skolledarna redovisar sina uppgifter.

Steg 1: Ta reda på följande uppgifter

Innan du fyller i anmälan ska du ta reda på skolledarnas

 • för- och efternamn
 • befattning
 • personnummer
 • e-postadress (Kontrollera att de fungerar - annars kan skolledarna inte bekräfta anmälan
 • mobilnummer

Ta även reda på

 • skolornas namn
 • skolornas postnummer och -adress
 • skolkommunerna
 • faktureringsreferens
 • organisationsnummer

  Om någon annan än huvudmannen fyller i ansökan ta reda på huvudmannens
 • för- och efternamn
 • e-postadress
 • mobilnummer

OBS! Om den anmälde tidigare påbörjat Rektorsprogrammet och sedan avbrutit, eller endast fullgjort delar av utbildningen, kontakta Skolverket för ytterligare information.

Steg 2: Fyll i webbformuläret

Här anmäler du:

Anmäl endast en person per formulär.

Tänk på att bekräftelse om anmälan går till huvudmannens e-postadress. Huvudmannen kan ge besked om anmälan kommit fram.

Steg 3: Skolledare bekräftar anmälan

Alla anmälda skolledare får en länk med e-post till ett kompletterande formulär. Skolledare bekräftar anmälan genom att fylla i formuläret.

Steg 4: Lärosäten ger besked om antagning

Några veckor efter att skolledare bekräftat anmälan skickar lärosätet ett besked om antagning. Det sker i början av juni. Huvudmannen får en kopia av antagningsbeskedet. Vid platsbrist har nytillträdda rektorer företräde.

Goda förutsättningar ger effekt

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med skolledaren förbereder, planerar och följer upp studierna.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Skolledaren går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst 32 dagar med seminarier och perioder på internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

Tänk på när ni stödjer skolledaren

Före

Omfattas deltagaren av obligatoriet?

Skolledarens förväntningar på Rektorsprogrammet

 • Mål och ambition
 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Skolledarens förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Välja lärosäte

Anmäla till Rektorsprogrammet

Under

Planera in tider för uppföljningssamtal
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys
 • Tid för studierna?
 • Behov av stöd?
 • Behov av resurser?
 • Utvecklingsarbete?

På vilket sätt bidrar utbildningen till skolledarens och verksamhetens utveckling?

Kan utbildningens innehåll vara användbar inom andra delar av huvudmannens organisation?

Samverkan med lärosätet

Efter

Följa upp skolledarens mål, ambition och lärdomar

På vilket sätt har utbildningen påverkat:

 • Skolledarens utveckling som ledare/chef?
 • Skolledarens verksamhet?
 • Hela organisationen

Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

Skolledarens fortsatta utveckling?

 • Fortbildning i pedagogiskt ledarskap
 • Magister-/masterutbildning

Informationsfolder till huvudmän med tips på stöd till skolledarePDF (pdf, 274 kB)

Regelverk

Regelverk

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr Rektorsprogrammet. Men även utvärderingar, lägesbeskrivningar och måldokument.

Förordning om befattningsutbildninglänk till annan webbplats

Uppdraget från Regeringen PDF (pdf, 256 kB)

Skolverkets måldokumentPDF (pdf, 720 kB)

Skolverkets måldokument (engelsk version)PDF (pdf, 657 kB)

Senast uppdaterad 31 januari 2019