Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och anpassa undervisningen! Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegerna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.

Nytt innehåll under höstterminen

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Tillgängligt lärande med digitala verktyg är en ny webbkurs som lär dig hur du kan skapa ett mer tillgängligt lärande för elever genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg. Gör webbkursen tillsammans med dina kollegor.  Kursen är en del av insatsen Specialpedagogik för lärande men erbjuds även som fristående kurs under Digital kompetens på Lärportalen.

Läs mer om kursen här

Du hittar Tillgängligt lärande med digitala verktyg på Skolverkets nya utbildningsplattform som du når direkt via länken nedan.

Registrera dig på vår utbildningsplattform och ta del av kursenlänk till annan webbplats

Inkludering och delaktighet

Den tidigare modulen Inkludering och delaktighet har breddats till fyra moduler:

Modulen Inkludering och delaktighet som ingår i Specialpedagogik för lärande har nu breddats till fyra olika moduler.

Modulerna har delvis samma innehåll (del 1-3 och del 8) men i övrigt olika inriktningar (del 4-7). Här väljer ni att arbeta med den/de moduler som tillgodoser behoven av att utveckla undervisning och lärmiljö på er skola. De fyra inriktningarna är:

  • ”Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fokus” – del 1-8 är tillgängliga från den 6 augusti.
  • ”Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation” – del 1-5 och del 8 är tillgängliga från den 6 augusti, del 6-7 i september.
  • ”Inkludering och delaktighet – flerspråkighet” – del 1-5 och del 8 är tillgängliga från den 6 augusti, del 6-7 i september.
  • "Inkludering och delaktighet - lärande i matematik" – del 1-8 är tillgängliga från den 6 augusti.
  Modulen Inkludering och delaktighet har breddats till fyra självständiga moduler med olika inriktning som här presenteras.

  Det här är Specialpedagogik för lärande

  Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er. Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem. Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna:

  • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
  • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
  • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar

  Inledande konferenser för rektorer

  Skolledare som beviljats statsbidrag hade under våren möjlighet att delta i inledande konferenser som fokuserade på hur du i din roll kan planera, organisera och följa upp kompetensutvecklingsinsatserna Specialpedagogik för lärande och Läslyftet.

  Skolverkets presentation från rektorskonferensen

  Skolverkets presentationPDF (pdf, 7 MB)

  Presentationerna från eftermiddagens valbara pass

  Från fokus på elevens svårigheter till fokus på undervisning och ledarskapPDF (pdf, 380 kB)

  Leda för en inkluderande lärmiljöPDF (pdf, 1 MB)

  Organisera för språk- och kunskapsutvecklande arbetePDF (pdf, 696 kB)

  Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledningPDF (pdf, 942 kB)

  Planera och organisera i praktikenPDF (pdf, 853 kB)

  Inledande konferenser för handledare

  Handledare inom Specialpedaogik för lärande hade under maj månad möjlighet att delta i konferenser som syftade till att inspirera och informera inför arbetet med Specialpedagogik för lärande. Konferenserna handlade bland annat om kompetensutvecklingsmodellen, handledarrollen och modulerna.

  Presentation från de inledande handledarkonferenserna

  Specialpedagogik för lärande - SkolverketPDF (pdf, 2 MB)
  Vad är viktigast för att skapa bra handledningssamtal? - Cato R. P. BjørndalPDF (pdf, 3 MB)
  Samarbete och samspel utvecklar skolan - Ulf JederlundPDF (pdf, 1 MB) 
  Specialpedagogik: då, nu och i framtiden - Daniel ÖstlundPDF (pdf, 1 MB)

  Handleda vidare-konferenser

  Handleda vidare är en vidareutveckling för dig som handleder inom insatsen Specialpedagogik för lärande, med eller utan statsbidrag. Föreläsningarna är inriktade på handledning, kollegialt lärande och digitala verktyg.  
  Här är presentationerna från de tre heldagsträffar som arrangerats under hösten.

  Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet - Göteborg 5 oktoberPDF (pdf, 16 MB)
  Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet - Sundsvall 11 oktoberPDF (pdf, 3 MB)
  Digitala verktyg som stöd för ökad tillgänglighet - Stockholm 24 oktober
  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  Handleda vidare oktober 2018_Desirée von Ahlefeld NisserPDF (pdf, 1 MB)

  Lära på egna villkor - utmaningar och utveckling_SPSMPDF (pdf, 2 MB)

  Inspirationsträffar - för dig som vill veta mer

  Välkommen till Skolverkets inspirationsträff Undervisning för alla. Du får information om Skolverkets kompetensutveckling Specialpedagogik för lärande samt tillfälle att lyssna till Helena Wallberg som föreläser om extra anpassningar.

  Välj mellan följande orter i december 2018:

  Inspirationsträff Undervisning för alla - Stenungsund
  Inspirationsträff Undervisning för alla - Skövde
  Inspirationsträff Undervisning för alla - Sollentuna
  Inspirationsträff Undervisning för alla - Nässjö

  Se webbinarie om insatsen

  Webbinariet sändes den 17 januari och handlar om hur din skola kan stärka kompetensen inom specialpedagogik hos alla grundskollärare och organisera ett effektivt kollegialt lärande. Med ökad kunskap om att möta elevers behov och en anpassad undervisning kan fler elever nå sina mål.

  Se inspelningen av webbinariet Specialpedagogik för lärande, cirka13 minuter länk till annan webbplats

  Kompetensutveckling för alla lärare i grundskolan

  Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Det är enkelt att delta och modellen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

  Som deltagare får du:

  • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor.
  • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet.
  • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

  Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

  Hur går det till?

  Arbetssättet bygger på att kollegor diskuterar och reflekterar över undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, kritiskt granskar sin egen och andras undervisning, lyfter upp problem och möjligheter och ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagoger och speciallärare, och utgår från material vi kallar moduler som finns på en av Skolverkets webbplatser, Lärportalen. Materialet är öppet och tillgängligt för alla och modulerna består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Materialet tas fram av forskare från flera högskolor och universitet runt om i Sverige. För närvarande erbjuds sex olika moduler att välja mellan.

  Mer om Specialpedagogik för lärande i Lärportalenlänk till annan webbplats

  Planera och organisera för insatsen

  Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

  Det som kan vara bra att tänka på när grupper för kollegialt lärande organiseras, hur handledarna får tid och förutsättningar och hur du skapar delaktighet för deltagarna. Utifrån skolans behov kan ni sedan planera för hur den nya kunskapen bäst tas till vara för att utveckla undervisning och lärmiljö.

  Se filmen där du som är rektor och handledare tips och inspiration om hur ni tillsammans kan förbereda och organisera insatsen på er skola.

  Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

  Planera och organisera för Specialpedagogik för lärandePDF (pdf, 355 kB)

  1. Informera och skapa långsiktigt engagemang

  För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

  Frågor att diskutera

  1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
  2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
  3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
  4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

  2. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

  Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

  Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

  Frågor att diskutera

  1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
  2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
  3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

  3. Skapa grupper

  Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

  Frågor att diskutera

  1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
  2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
  3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
  4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

  4. Handledarens roll

  Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

  Frågor att diskutera

  1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
  2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
  3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

  5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

  För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

  Frågor att diskutera

  1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
  2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
  3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
  4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

  Kontakt

  Insatsens innehåll och genomförande

  specialpedagogik@skolverket.se

  Statsbidrag

  statsbidrag.specialpedagogik@skolverket.se

  Senast uppdaterad 30 november 2018