Skolverket

Utbildning i traumamedveten omsorg, TMO

I samarbete med Rädda barnen erbjuder Skolverket personal i skolor en utbildning för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Traumaförståelse=trygghet, relation och coping

Barnombudsmannen slår i en ny rapport fast att nyanlända elevers hälsa behöver stärkas för att möta ett växande problem med psykiska ohälsa. Till exempel behöver traumatiska upplevelser som påverkar elevers lärande uppmärksammas och bemötas inom skolan.

33 utbildningar runt om i landet

Skolverket har därför inlett ett samarbete med Rädda Barnen kring en utbildning i traumamedveten omsorg, TMO för att stärka skolans personal. Under 2018 genomförs 33 utbildningsprogram på grund- och gymnasieskolor runt om i landet.

Kronisk stress och traumatiska upplevelser

TMO-utbildningen utgår från skolans uppdrag att skapa en trygg miljö för lärande och utveckling genom viktiga vuxna och goda relationer. TMO ger personal i skolor ökade kunskaper och insikter om bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar inklusive kronisk stress och traumatiska upplevelser. TMO grundar sig bland annat på Howard Baths forskning om traumamedveten omsorg och utgår från grundläggande mänskliga behov:

  • Upplevd trygghet.
  • Behov av positiva relationer med omsorgsfulla och engagerade, viktiga vuxna.
  • Stöd att skapa copingstrategier som gör det lättare att hantera tankar, känslor och beteenden.

Traumamedveten omsorg ger förutsättningar för alla som arbetar i skolan att skapa en gemensam referensram och ett gemensamt språkbruk inom området i ett långsiktigt perspektiv.

Fyra tillfällen under en termin

TMO genomförs av Rädda Barnens professionella utbildare vid fyra tillfällen under en termin för grupper, inom en skola, av cirka 30 personer som arbetar direkt med eleverna. Anmälan gör av skolledningen.

Utbildningen innehåller kunskap om traumaförståelse och de tre pelarna, trygghet, relation och coping som ger verktyg för att arbeta med eleverna. Vid konsultationstillfällen som leds av utbildarna handleds deltagarna att använda verktygen utifrån verksamhetsbaserade erfarenheter.

Röster om TMO-utbildningen från deltagare:

”Jag ska försöka ha det här med mig hela tiden. Vi har fått en gemensam plattform att utgå från i arbetslaget.”

”Jag ska tipsa rektorer och ledning om att fler bör gå denna utbildning och att pedagoger behöver gå den.”

Anmälan

Anmälan gör av skolledningen. Just nu går det inte att anmäla sig till utbildningen. Mejla TMO@Skolverket.se om du har frågor om framtida utbildningar.