Skolverket

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Ansökningsperioden är nu avslutad och huvudmän har inte längre möjlighet att ansöka om utbildningsplats för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan. Observera att detta inte är samma utbildning som den som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

Genom att ge huvudmän och förskolechefer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet kan en språk-, läs- och skrivutvecklare vara en viktig resurs i att främja alla barns språk- och kunskapsutveckling. Utbildningen hålls av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) och pågår under ett år.

Därför ska du delta

Utbildningen ska bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling i förskolan. Deltagarna får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena kommer deltagarna att få arbeta med uppgifter knutna till sin roll.

Utbildningen fokuserar på följande områden:

 • Språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • Systematiskt kvalitetsarbete
 • Identitet och jämställdhet
 • Att leda samtal
 • Modeller för skolutveckling

För vem

Utbildningen riktar sig till dig som tillhör någon av följande grupper:

 • Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion inom förskolan som har, eller under läsåret 2018/19 kommer att ha, hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå.
 • Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion som har, eller under läsåret 2018/19 kommer att ha, en samordnande roll för flera förskolor inom området språk-, läs- och skrivutveckling.

Till utbildningens första tillfälle bjuds även varje deltagares huvudman, verksamhetschef eller ansvariga förskolechef in. Syftet är att ge deltagarna och de ansvariga cheferna en gemensam förståelse för utbildningens syfte och mål samt för vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare innebär och hur det kan organiseras.

För att kunna delta i utbildningen ska språk-, läs- och skrivutvecklaren:

 • vara legitimerad förskollärare,
 • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning,
 • ha särskilt intresse för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt,
 • sträva efter att medvetet och systematiskt utveckla arbetet med barns språk-, läs- och skrivutveckling, utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen,
 • ha erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning.

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser gör NCS ett urval. Utifrån ansökan görs en samlad bedömning av den utvalda språk-, läs- och skrivutvecklarens möjlighet att genomföra uppdraget. De sökande som är språk-, läs- och skrivutvecklare med tjänst på huvudmannanivå och de som inte har deltagit i utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare tidigare kommer att prioriteras. I urvalet kommer NCS också att ta hänsyn till:

 • hur utvald deltagare uppfyller kriterierna för språk-, läs- och skrivutvecklare (se ovan),
 • deltagande i Läslyftet,
 • geografisk spridning

Tid och plats

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fem tillfällen under 2018-2019. Utbildningen är förlagd till Stockholm med plats för 75 deltagare.

 • Tillfälle 1: 4 maj 2018
 • Tillfälle 2: 20-21 september 2018
 • Tillfälle 3: 28-29 november 2018
 • Tillfälle 4: mars 2019 (ett tvådagarstillfälle)
 • Tillfälle 5: maj 2019 (ett endagstillfälle)

Kostnad

Utbildningen är kostnadsfri. Skolverket bekostar lunch och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för natten mellan utbildningsdagarna vid de tillfällen som består av två dagar. Extra loginätter, resor i samband med utbildningstillfällena och eventuella övriga kostnader står huvudmannen för.

Det finns inget statsbidrag för den här utbildningen.

Ansökan

Ansökan är nu stängd.

Kontakt

Malin Gyunda, malin.gyunda@skolverket.se

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Kunskaper och värden.länk till annan webbplats