Utbildning om att studiehandleda på modersmål

Utveckla din kompetens i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Utbildningen riktar sig till dig som är studiehandledare på modersmål. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Anmäl dig till en utbildning

Ansökan, antagning samt urval av deltagande i utbildningen görs vid respektive lärosäte. Det är skolledaren eller chefen som har ansvar för att anmäla sin personal till utbildningen.

Du kan delta i utbildningen på distans via nätet eller på lärosätet, beroende på vad respektive lärosäte erbjuder för form av undervisning. Utbildningen är kostnadsfri. Du står själv för resor och andra omkostnader.

Välj lärosäte och anmäl dig

Högskolan Dalarna

Högskolan Kristianstadlänk till annan webbplats , vårterminen 2019, vecka 4 till och med vecka 23, 2019.

Högskolan Väst

Lunds universitetlänk till annan webbplats, utbildning v 47, 2018

Malmö universitet

Uppsala universitet

Högskolan i Gävle länk till annan webbplats, vårterminen 2019

Högskolan i Skövde

Mittuniversitetet

Mälardalens högskola

Högskolan i Borås

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om

  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • hur studiehandledningens utformning och studiehandledarrollen ger förutsättningar för flerspråkiga och nyanlända elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplaner och kursplaner
  • inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • hur egna attityder och förhållningssätt påverkar elevernas utveckling och lärande
  • olika didaktiska modeller och perspektiv samt studieteknik som främjar lärande
  • hur skolan kan ge förutsättningar för parallell språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • relationen mellan vardagsspråk, skolspråk och ämnesspråk
  • framgångsrika arbetssätt, metoder och användbara digitala verktyg
  • hur skolan kan skapa framgångsrika samarbetsformer mellan studiehandledare och klass- och ämneslärare

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att studiehandledarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa.

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Utbildningens omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 16 januari 2019