Skolverket

Utbildning om att undervisa i modersmål

Stärk din förmåga att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever modersmålsundervisning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Utbildningen omfattar de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan.

Anmäl dig till en utbildning

Ansökan, antagning samt urval av deltagande i utbildningen görs vid respektive lärosäte. Det är skolledaren eller chefen som har ansvar för att anmäla sin personal till utbildningen.

Du kan delta i utbildningen på distans via nätet eller på lärosätet, beroende på vad respektive lärosäte erbjuder för form av undervisning. Utbildningen är kostnadsfri. Du står själv för resor och andra omkostnader.

Välj lärosäte och anmäl dig

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats

Högskolan i Kristianstadlänk till annan webbplats

Högskolan Västlänk till annan webbplats

Karlstad universitetlänk till annan webbplats

Lunds universitetlänk till annan webbplats

Malmö universitetlänk till annan webbplats

Stockholms universitetlänk till annan webbplats

Uppsala universitetlänk till annan webbplats

Högskolan i Gävlelänk till annan webbplats

Högskolan i Boråslänk till annan webbplats

Utbildningen riktar sig till dig som är modersmålslärare

Utbildningen riktar sig också till dig som är modersmålslärare och undervisar i något av de nationella minoritetsspråken.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kunskap om

  • hur modersmålsundervisningen ger förutsättningar för flerspråkiga elever att utvecklas mot de mål som finns i läroplanerna
  • styrdokument och regelverk inklusive skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag
  • flerspråkighet och hur det används som en resurs
  • olika didaktiska modeller och framgångsrika arbetssätt som främjar lärande
  • språk- och kunskapsutveckling hos eleverna
  • texttyper och textanalys med inslag av vad som skiljer sig åt mellan modersmål och svenska
  • digitala verktyg

För att utbildningen ska ge effekt på verksamheten är det centralt att modersmålslärarens chef (skolledare eller chef på modersmålsenhet) är involverad i utbildningen. Lärosätet ansvarar för att informera aktuella chefer om vilka uppgifter deltagarna i utbildningen ska genomföra och ge förslag på hur cheferna kan involveras i dessa.

Förkunskapskrav

För att få delta i utbildningen krävs det att du har kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk på gymnasienivå.

Utbildningens omfattning

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng. När du anmäler dig kan du välja att delta i utbildningen för intyg eller för högskolepoäng. Om du vill genomföra utbildningen som en poänggivande kurs ingår examinationsuppgifter. De deltagare som väljer att ta poäng erbjuds stöd i akademiskt skrivande.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.länk till annan webbplats