Skolverket

Utbildningspaketet skola-arbetsliv

Koppla ihop skola och arbetsliv i undervisningen och planera skolans arbete med studie- och yrkesvägledning, med hjälp av utbildningspaketet. Lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare deltar tillsammans för bästa resultat.

Upplägg och omfattning

Under utbildningsinsatsen får ni ta del av konkreta verktyg och material att använda i alla ämnen. Material och exempel anpassas till respektive skolform. Med utgångspunkt i läroplanerna, kurs- och ämnesplanerna och det arbete som redan görs på skolan, kommer ni att utveckla ett undervisningsupplägg med temat skola-arbetsliv. Ett annat alternativ kan vara att ni tar fram en plan för skolans arbete med studie-och yrkesvägledning. Olika redskap för att förankra arbetet på skolan och säkerställa ett långsiktigt systematiskt arbete erbjuds också.

Skolorna deltar under två utbildningsdagar på en ort i er region. Vid tre tillfällen däremellan får gruppen processtöd av processledare från en högskola eller ett universitet. Dessa träffar sker antingen i form av fysiska träffar i regionen eller på distans och tar en till tre timmar/gång. Totalt pågår utbildningsprocessen under tre-sex månader beroende på hur snabb process som önskas. Den totala tidsomfattningen för processen varierar beroende på varje enskild skolas utgångspunkt.

Vem kan anmäla sig och hur?

Grupper av lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare i alla skolformer hos kommunala och enskilda huvudmän, är välkomna. Skolledarens deltagande är mycket viktigt för att förankra arbetet. All samlad kunskap om skolutveckling pekar på skolledares stora betydelse för att det långsiktiga arbetet ska bli framgångsrikt. Studie- och yrkesvägledaren är i sin profession viktig som stöd i lärarnas process.

Anmälan

Rektor anmäler grupper av lärare, skolledare samt studie- och yrkesvägledare. Anmäl ert intresse samt hur många deltagare ni är till syv@skolverket.se. Skolverket kommer då att kontakta aktuell region för anmälningsförfarande. För att en ny utbildningsinsats ska kunna anordnas nära er krävs ett minimiantal på 50 deltagare från skolor i regionen.

Om utbildningspaketet skola-arbetsliv

När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del i undervisningen och ett stöd för eleverna i att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som förstås påverkar både samhället och individen.

Skolverket och Arbetsförmedlingen bjuder därför in till Utbildningspaketet skola-arbetsliv som visar på hur studie- och yrkesvägledning på ett enkelt sätt kan integreras i undervisningen och fungera som ett verktyg för att öka elevernas motivation till lärande. I processen lyfts även hur studie- och yrkesvägledning kan kopplas till ett språk- och kunskapsutvecklande arbete. Utbildningen är kostnadsfri och erbjuds på plats i länen eller kommunerna. Resor till och från utbildningsorten kan tillkomma.

Sedan starten hösten 2014 har Utbildningspaketet skola-arbetsliv erbjudits för grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen vid drygt 40 utbildningstillfällen i landet. Intresset är stort och både nya starter och uppföljande insatser erbjuds som är anpassade efter regionens behov. Processutbildningen sker i nära samarbete med landets regioner, län eller kommuner som förankrar insatser samt högskolor eller universitet som ansvarar för processtödet.

Senast uppdaterad 23 oktober 2018