Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

När lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samarbetar blir vägledningen en naturlig del av utbildningen och undervisningen ger det ett stöd för eleverna att göra väl underbyggda val för framtiden. Att satsa på bra studie- och yrkesvägledning är också en väg att minska kostsamma avhopp och felval som påverkar både individen och samhället.

Skolverket erbjuder stöd till verksamheter som vill utveckla och höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Stödet kan omfatta allt från att organisera verksamhetens vägledning till fortbildningsinsatser och kurser om undervisning och metoder.

Upplägg och omfattning

Insatsen kan bestå av fortbildningsdagar, föreläsningar och workshops. Eftersom ett utvecklingsarbete är en process finns möjlighet att följa upp ett påbörjat arbete tillsammans med Skolverket. Material och exempel anpassas till respektive skolform och utifrån lokala förutsättningar och behov. Med utgångspunkt i läroplaner, kurs- och ämnesplaner och det arbete som redan görs på skolan, får ni stöd i att stärka området skola-arbetsliv.

Exempel på teman kan vara:

  • nyanländas lärande och vägledning
  • att utveckla normmedvetenhet
  • jämställda studie- och yrkesval
  • att planera och genomföra prao
  • gruppvägledning
  • att öka elevernas studiemotivation
  • vägledning som ett sätt att förebygga avhopp
  • vuxnas lärande och kunskap om arbetslivet.

Erfarenheterna visar att insatserna får bäst genomslag i verksamheten när flera professioner samarbetar. Det innebär att skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare kan delta tillsammans och utveckla sin verksamhet.

Insatserna förutsätter att verksamheten avsätter tid för utvecklingsarbetet. Den totala tidsomfattningen varierar beroende på varje enskild skolas utgångspunkt.

Intresseanmälan

Är ni intresserade av att stärka er studie- och yrkesvägledning, kontakta Skolverket: syv@skolverket.se. Skolverket kommer då att kontakta er för att diskutera inriktning och omfattning på insatsen, antal deltagare och hur anmälan går till.

Stödet är kostnadsfritt och kan erbjudas på plats i verksamheten. Skolverket ersätter inte kostnader för eventuella resor till utbildningsorten.

Senast uppdaterad 17 januari 2020