Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer

Utveckla din förmåga att leda och organisera. Fortbildning på akademisk nivå i styrnings- och ledarskapsfrågor för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion.

 • För rektorer med befattningsutbildning

 • Pågår under två terminer

 • 7,5 högskolepoäng

Rektorer diskuterar på utbildning
Call to action

Ansök från och med 15 mars

Anmälningsperioden till utbildningen, som startar höstterminen 2021, är den 15 mars – 15 april 2021.

Anmäl dig härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Huvudmannen anmäler rektorn här. I anmälan behöver du ange när rektorn fullgjort rektorsutbildning eller motsvarande samt hur länge personen arbetat som rektor. när rektorsutbildningen avslutades

Här kan du välja universitet

Information

Fortbildning med högskolepoäng

Fortbildning på avancerad akademisk nivå som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter i gång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styrnings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

För rektorer i skola och förskola

Två krav ska vara uppfyllda för att få delta i fortbildningen:

 1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, dvs. Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
 2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Fler än rektorer kan gå

Till målgruppen hör även skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer. De kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten.

Mer om skolledare med motsvarande ledningsfunktion

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 procent av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 procent av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.

Studier på deltid

Fortbildningen sker till största del i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Kompetensutveckling är en viktig del av arbetet, cirka 15 procent av hel arbetstid krävs för att genomföra utbildningen under 1 år.

Belöning

Därför ska du delta

 • Spetsa din förmåga att leda och styra din skola.
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
Ansvar

Huvudmannen ger förutsättningarna

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med rektorn förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst. Rektorn går utbildningen som en del av arbetet och behöver avsätta cirka 15 procent av sin arbetstid. I utbildningen ingår minst sex dagar med seminarier och perioder på internat.

Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

Så kan huvudmannen stödja rektorn

Ge rektorn goda förutsättningar

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Att tänka på före studierna

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen:

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden.

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd.

- Välja lärosäte.

- Anmäla till fortbildningen.

Att tänka på under studierna

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse.

- Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet.

Att tänka på efter studierna

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar.

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat

 • rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet.

Ge rektorn goda förutsättningar

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Att tänka på före studierna

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen:

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden.

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd.

- Välja lärosäte.

- Anmäla till fortbildningen.

Att tänka på under studierna

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse.

- Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet.

Att tänka på efter studierna

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar.

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat

 • rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet.

Finansiering

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Staten betalar universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Lagar och regler

Förskolechef är numera rektor

Den 1 juli 2019 försvann titeln förskolechef och ersattes med rektor.

Läs mer i skollagenlänk till annan webbplats

Regelverk och utvärdering

Regelverk, måldokument och utvärdering

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer, samt måldokument och uppföljningsdokument.

Förordningen om befattningsutbildning för rektorerlänk till annan webbplats

Uppdraget om RektorslyftetPDF (pdf, 127 kB)

Måldokument för fortbildning i pedagogiskt ledarskap till rektorerPDF (pdf, 90 kB)

Uppföljning av fortbildningen (tidigare Rektorslyftet)PDF (pdf, 1 MB)

Här kan du ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer, samt måldokument och uppföljningsdokument.

Förordningen om befattningsutbildning för rektorerlänk till annan webbplats

Uppdraget om RektorslyftetPDF (pdf, 127 kB)

Måldokument för fortbildning i pedagogiskt ledarskap till rektorerPDF (pdf, 90 kB)

Uppföljning av fortbildningen (tidigare Rektorslyftet)PDF (pdf, 1 MB)

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 30 mars 2021

Frågor och svar

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen har rektor möjlighet att till ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.