Pedagogiskt ledarskap för rektorer

Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap vänder sig till rektorer och biträdande rektorer. Den stärker förmågan att leda och organisera det kollegiala lärandet. Kursen ges inte våren 2020.

Rektorer diskuterar på utbildning

Därför ska du delta

 • Du utvecklar ditt pedagogiska ledarskap
 • Du blir bättre på att skapa förutsättningar för kollegialt lärande
 • Du kan använda det du lär dig på fortbildningen direkt i din skolvardag

Det här är högskolekursen

Vad

Högskolekurs i pedagogiskt ledarskap på avancerad akademisk nivå. Studierna är på 7,5 högskolepoäng och löper över en termin.

För vem

För rektorer och biträdande rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet, eller en äldre statlig rektorsutbildning. Skolledaren ska därefter har arbetat minst ett år som rektor eller biträdande rektor med ansvar för läroplansstyrd verksamhet.

Hur

Undervisning sker till största del i form av internat på kursgårdar. Antal utbildningsdagar är minst åtta. Utöver dessa är det studier på hemmaplan med inläsning av litteratur, undersökande arbete i sin verksamhet, samt dokumentation. Rektor avsätter cirka 15 procent av sin arbetstid för fortbildningen. Rektorer som studerar på fortbildningen har tillgång till Lärplattformen Fronter.

Till Fronterlänk till annan webbplats

Var

På utvalda universitet runt om i landet.

Anmälan

Det är huvudmannen som anmäler sina skolledare via ett formulär här på webben.

Rektor utvecklar nya redskap och metoder

För att strategiskt leda och skapa förutsättningar för det kollegiala lärandet behöver rektorer utveckla fler redskap och metoder. Under utbildningen får rektorer tillsammans möjlighet att på ett kvalificerat sätt undersöka och analysera egna frågeställningar kring sitt pedagogiska ledarskap. Genom att varva teori och praktiskt arbete går det ofta att direkt tillämpa de nya kunskaperna i skolvardagen.

Rektorn lär sig att

 • analysera skolans verksamhetskvalitet,
 • kartlägga och beskriva lärmiljöer och undervisningsprocesser,
 • använda redskap och metoder för resultatanalys, tolkning och dokumentation,
 • använda metoder för återkoppling och kommunikation,
 • använda modeller/metoder/perspektiv på olika former av organisatoriskt lärande, eller
 • använda modeller för hur rektor kan styra, leda och stödja förändringsprocesser av betydelse för elevernas kunskapsutveckling

Möjlighet för hela verksamheten

Huvudmannen ansvarar för att rektorer har den kompetens de behöver för att leda och styra sin verksamhet. Ett framgångsrikt ledarskap gynnar i slutändan alla elevers lärande och utveckling.

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Läs mer om hur huvudmannen kan stödja

Att rektorn får goda förutsättningar att klara fortbildningen är nödvändigt. Ordentligt stöd ger effekt. Det är viktigt att huvudmannen förbereder, planerar och följer upp studierna tillsammans med rektorn.

Tänk på när ni stödjer rektor

Före

- Har rektorn gått Rektorsprogrammet eller en äldre statlig rektorsutbildning?

- Har rektor därefter arbetat minst ett år?

- Rektorns förväntningar på fortbildningen.

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

- Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

- Välja lärosäte

- Anmäla till fortbildningen

Under

- Planera in tider för uppföljningssamtal och visa intresse
Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna?
 • Utvecklingsarbete?

- Vad behöver utvecklas på rektorns skola?

- Stöd från lärosätet

Efter

- Följa upp rektorns ambition och lärdomar

- På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?

- På vilket sätt har fortbildningen påverkat:

 • Rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • Rektorns verksamhet?

- Nätverkandets betydelse nu och i framtiden?

- Rektorns syn på fortbildningen som helhet

Stat och huvudman delar på kostnaden

Staten betalar fortbildningen. Huvudmannen betalar kostnader för internat, kurslitteratur och lön under studietiden.

Regelverk och utvärdering

Senast uppdaterad 27 augusti 2019

Frågor och svar

Fortbildningen är mycket uppskattad med 100 procent nöjda deltagare. Hittills har ungefär 1000 av Sveriges rektorer genomgått fortbildningen. De har blivit stärkta i sin yrkesroll, fått mer kunskap och en bättre förmåga att utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dessutom bedömer 70 procent av lärarna att rektors deltagande i fortbildningen är värdefullt för verksamheten.

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen ges rektor under utbildningen möjlighet att vid ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.

 • Kompetensutveckling

  Leda förändring

  Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

 • Kompetensutveckling

  Pedagogiskt ledarskap för rektorer

  Högskolekursen i pedagogiskt ledarskap vänder sig till rektorer och biträdande rektorer. Den stärker förmågan att leda och organisera det kollegiala lärandet.

 • Kompetensutveckling

  Leda digitalisering

  På vår Lärportal finns det material som ger dig som är huvudman, skolchef eller skolledare fördjupade kunskaper i hur du leder digitalisering.