Frågor och svar

Finns det möjlighet att involvera fler medarbetare?

För att främja ett kollegialt lärande i den egna organisationen har rektor möjlighet att till ett utbildningstillfälle bjuda in några medarbetare som har nyckelroller i den egna skolans kvalitets- eller utvecklingsarbete.