Frågor och svar

Vad ska handledarens nedsättning i tid användas till?

Handledaren ska ha tid för att planera, förbereda och vara samtalsledare vid träffarna i moment B och D. Handledaren behöver ha tid för att fördjupa sig in i innehållet i artikeln och fundera på frågor och upplägg. I moment C ska handledaren finnas till hands för reflektion, antingen i direkt anslutning till undervisningsaktiviteten i barngruppen, eller per telefon, mejl eller reflektionsmöte. Handledaren behöver också ha tid för en kontinuerlig dialog med rektor.