NCS utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan 2020/21

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder huvudmän och rektorer att ansöka om utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan läsåret 2020/21. Observera att detta inte är den utbildning som riktar sig till handledare inom Läslyftet.

 • Språk-, läs- och skrivutvecklare i grund- och gymnasieskola

 • Åtta dagar under läsåret 20/21

 • I Stockholm

 • Deltagaren får kursintyg

Call to action

Ansökan är stängd

Ansökan till utbildningsomgång 2020/21 är stängd. Här kan du läsa mer om Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS:

Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Information

För språk-, läs- och skrivutvecklare i skolan

En språk-, läs- och skrivutvecklare kan bidra till en hållbar och långsiktig struktur för elevers språkliga och kommunikativa utveckling och ge huvudmän och rektorer stöd i det systematiska kvalitetsarbetet i arbetet med detta.

För att få delta i utbildningen krävs att deltagaren

 • från 2020/21 kommer att ha hela eller en del av sin tjänst på huvudmannanivå, eller kommer att ha ett övergripande uppdrag som språk-, läs- och skrivutvecklare på en eller flera skolor
 • har erfarenhet av att leda kollegialt lärande och utveckla undervisning
 • är legitimerad lärare eller förskollärare
 • har behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk
  eller på annat sätt tillägnat sig goda kunskaper i språk-, läs- och skrivutveckling
 • har minst fyra års erfarenhet av undervisning.

Datum för utbildningen

Utbildningen består av totalt åtta utbildningsdagar fördelade på fyra tillfällen under läsåret. Utbildningen är förlagd till Stockholm och har plats för 75 deltagare.

Utbildningstillfällen:

 • 14–15 januari 2021, deltagarens chef inbjuds att delta 14/1
 • 17–18 mars 2021
 • 25–26 maj 2021
 • 13–14 september 2021, deltagarens chef inbjuds att delta 14/9

Medföljande chef

Till utbildningens första och sista dag bjuds deltagarens chef in. Syftet är att ge deltagaren och ansvarig chef en gemensam förståelse för utbildningens syfte och mål samt vad uppdraget som språk-, läs- och skrivutvecklare kan innebära och hur det kan organiseras.

Belöning

Därför ska ni delta

Deltagaren får ta del av föreläsningar varvat med gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte. Mellan utbildningstillfällena får deltagaren uppgifter knutna till yrkesrollen.

Utbildningen fokuserar på följande områden:

 • språk-, läs- och skrivutvecklande arbete
 • systematiskt kvalitetsarbete
 • att leda samtal
 • att leda processer.

Efter genomförd kurs (minst 75 % närvaro) får deltagaren ett kursintyg.

Ansvar

Kostnader

Skolverket bekostar måltider och eventuell kurslitteratur i samband med utbildningstillfällena. För de deltagare som har sin arbetsplats 80 km eller längre bort från utbildningsorten (Stockholm) bokar och bekostar Skolverket logi för en natt mellan utbildningsdagarna.

Huvudmannen bekostar alla resor i samband med utbildningstillfällena. Huvudmannen bekostar också eventuella loginätter för deltagande chefer.

Så gör NCS urvalet

Om intresset för utbildningen är större än antalet utbildningsplatser gör NCS ett urval. Utifrån ansökan görs en samlad bedömning av den utvalda språk-, läs- och skrivutvecklarens möjlighet att genomföra uppdraget. I urvalet tas hänsyn till

 • uppdragets omfattning
 • organisation och förutsättningar för uppdragets genomförande
 • geografisk spridning.
Forskning och fördjupning

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling

Läs mer om Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, NCS:

Få stöd att arbeta aktivt med språk-, läs- och skrivutveckling

Kontakta NCS

E-post till susanne.magne@skolverket.se

E-post till tammi.gustafsson.nadel@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 maj 2022