Stöd i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nu kan du som är rektor få kunskap och stöd i skolans systematiska arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Stödet hjälper dig och elevhälsan att leva upp till den reviderade läroplanen som börjar gälla 2022. Det digitala processtödet består av fyra delar som ger er konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.

  • Rektor och elevhälsa

  • Utvecklingsarbete läsåret 21/22

  • Fyra digitala träffar

Två pojkar håller om varandra och går bortåt i en korridor.
Call to action

Anmälan

Länk till anmälan processtöd mot hedersrelaterat våld och förtrycklänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 10 augusti 2021.

Anmälan gäller deltagande i fyra träffar och utvecklingsarbete på den egna skolan. Hösten ägnas åt planering och våren till genomförande och uppföljning.

Information

Få stöd i det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Stödet riktar sig till dig som är rektor på grund- eller gymnasieskolan och motsvarande skolformer och som tillsammans med elevhälsopersonalen vill utveckla skolans verksamhet. Ert team ska bestå av 2-5 personer. Skolchef är välkommen att delta för att få del av innehållet i stödet. Ni får ta del av föreläsningar som ger kunskap om området och stöd i processen att etablera ett systematiskt arbete på skolan. I stödet ingår aktiviteterna:

  • göra en kartläggning av nuläget i förhållande till skolans styrdokument,
  • analysera, bedöma utvecklingsbehov och att sätta mål,
  • planera för nya arbetssätt,
  • genomföra och följa upp.

Varför är arbetet viktigt just nu?

Varför arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är angeläget just nu

Från hösten 2022 gäller reviderade läroplaner där hedersrelaterat våld och förtryck lyfts fram. Sexism och hedersrelaterat våld och förtryck ska förbyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer. Det är rektors ansvar att detta sker. Kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer och ska bland annat förmedla betydelsen av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Utvärderingar visar att många skolor behöver utveckla sitt arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt en kartläggning gjord av Örebro universitet 2018 lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld. Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Att upptäcka och se till att elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får stöd är viktigt. Dessutom behöver varje skola bedriva ett främjande och förbyggande arbete som också omfattar detta område. Det behövs kunskap, beredskap, rutiner och ansvarsfördelning. Rektor och elevvårdspersonal har nyckelroller men all skolans personal behöver ha kännedom om arbetet.

Varför arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är angeläget just nu

Från hösten 2022 gäller reviderade läroplaner där hedersrelaterat våld och förtryck lyfts fram. Sexism och hedersrelaterat våld och förtryck ska förbyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer. Det är rektors ansvar att detta sker. Kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer och ska bland annat förmedla betydelsen av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Utvärderingar visar att många skolor behöver utveckla sitt arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Enligt en kartläggning gjord av Örebro universitet 2018 lever mellan 7 och 9 procent av unga i storstäderna med kollektivt legitimerat våld. Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Att upptäcka och se till att elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck får stöd är viktigt. Dessutom behöver varje skola bedriva ett främjande och förbyggande arbete som också omfattar detta område. Det behövs kunskap, beredskap, rutiner och ansvarsfördelning. Rektor och elevvårdspersonal har nyckelroller men all skolans personal behöver ha kännedom om arbetet.

Tid och plats

Mötena genomförs digitalt med start förmiddag den 7:e september. Därefter tre workshops på två timmar, för- eller eftermiddag, under veckorna 41, 46 och 3. Varje workshop innehåller en föreläsning om någon aspekt av hedersrelaterat våld och förtryck samt metod och planering för arbete på skolan som ska genomföras till nästa tillfälle.

Upplägg

Förberedelse

Alla deltagare tar del av inspelade föreläsningar som skickas ut i slutet av augusti.

Tisdag 7:e september kl 8:30-12:00

Uppstart, föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur skolan kan göra en kartläggning av nuläget i förhållande till skolans styrdokument.

Vecka 41

Workshop om att analysera kartläggningen, bedöma utvecklingsbehov och att sätta mål.

Vecka 46

Workshop om att planera för utvecklingsarbete.

Vecka 3

Workshop om att genomföra och följa upp.

Det planerade utvecklingsarbetet pågår på skolan under hela vårterminen 2022. Till juni 2022 bjuder Skolverket in till en återsamling och gemensam uppföljning, utvärdering och samtal om fortsatt stödbehov.

Kontakt

För frågor angående programmets innehåll och utformning kontakta Jilda Semb Sürüp.

För frågor angående din anmälan kontakta Birgitta Törnström.

Mer om deltagande i stödet

Mer om deltagande i stödet

Vad deltagandet ger

Vill du som rektor ha stöd i att utveckla din skolas arbete med detta erbjuder Skolverket deltagande i ett processtöd i fyra steg för att stödja utvecklingsarbetet. Du och de av din elevvårdspersonal du utser ska leda ett utvecklingsarbete på skolan under läsåret 21/22 så ni är i framkant när de reviderade läroplanerna börjar gälla. Vi följer det systematiska kvalitetsarbetets steg och erbjuder faktakunskaper, metoder och lärande exempel. Ni får konkret vägledning i hur ni kan arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck samt ett kontinuerligt stöd under hösten med att systematiskt grundlägga det utvecklingsarbete ni själva genomför i vår. Under träffarna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor. Träffarna leds av Skolverkets särskilt kunniga inom området. Skolchef eller motsvarande är också välkomna att delta för att få del av innehållet och följa sina skolors process.

Genom att delta i processtödet får ni kvalificerat stöd i att utveckla de rutiner och arbetssätt som krävs utifrån läroplansrevideringarna och det blir ett viktigt stöd för elever som riskerar att utsättas.

Vad som krävs av deltagande skolor

Det krävs att du som rektor eller biträdande rektor och elevvårdspersonalen som anmäls tar del av förberedelser ca 1,5 timmar, deltar i en inledande förmiddag samt i tre workshops om vardera två timmar i vecka 41, 46 och 3.

Däremellan ska ni på er egen skola göra en kartläggning av problemområdets omfattning och hur ni arbetar med det, göra en analys utifrån kartläggningen och sätta upp mål för utvecklat arbete i vilket ni i olika omfattning också involverar all personal samt planera för insatser för att nå de uppsatta målen.

Under våren 2022 ska insatserna genomföras och följas upp. Insatserna kan exempelvis bestå i att tillsammans med socialtjänsten etablera rutiner för samarbete kring enskilda elever, genomföra kompetensutveckling av personal, att planera för undervisning eller införa nya former för kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Avsikten med programmet är att underlätta uppfyllandet av nya läroplanskrav och att bidra till att elever inte utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmälan

Varje deltagare anmäls individuellt. Skolans kontaktperson för deltagandet, rektor eller en av de som deltar, ska anges i varje anmälan.

Rektor/biträdande rektor ska i samband med anmälan ange vilka veckodagar och tider på dagen som är möjliga workshopstider för skolan. I samband med anmälningsbekräftelsen får skolans kontaktperson information om vilka workhopstider skolan tilldelats. Alla deltagande skolors önskemål kommer att jämkas ihop så att tiderna ska passa alla så bra som möjligt.

Sista dag för anmälan är den 10 augusti och anmälningsbekräftelse skickas ut den 13 augusti.

Mer om deltagande i stödet

Vad deltagandet ger

Vill du som rektor ha stöd i att utveckla din skolas arbete med detta erbjuder Skolverket deltagande i ett processtöd i fyra steg för att stödja utvecklingsarbetet. Du och de av din elevvårdspersonal du utser ska leda ett utvecklingsarbete på skolan under läsåret 21/22 så ni är i framkant när de reviderade läroplanerna börjar gälla. Vi följer det systematiska kvalitetsarbetets steg och erbjuder faktakunskaper, metoder och lärande exempel. Ni får konkret vägledning i hur ni kan arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck samt ett kontinuerligt stöd under hösten med att systematiskt grundlägga det utvecklingsarbete ni själva genomför i vår. Under träffarna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor. Träffarna leds av Skolverkets särskilt kunniga inom området. Skolchef eller motsvarande är också välkomna att delta för att få del av innehållet och följa sina skolors process.

Genom att delta i processtödet får ni kvalificerat stöd i att utveckla de rutiner och arbetssätt som krävs utifrån läroplansrevideringarna och det blir ett viktigt stöd för elever som riskerar att utsättas.

Vad som krävs av deltagande skolor

Det krävs att du som rektor eller biträdande rektor och elevvårdspersonalen som anmäls tar del av förberedelser ca 1,5 timmar, deltar i en inledande förmiddag samt i tre workshops om vardera två timmar i vecka 41, 46 och 3.

Däremellan ska ni på er egen skola göra en kartläggning av problemområdets omfattning och hur ni arbetar med det, göra en analys utifrån kartläggningen och sätta upp mål för utvecklat arbete i vilket ni i olika omfattning också involverar all personal samt planera för insatser för att nå de uppsatta målen.

Under våren 2022 ska insatserna genomföras och följas upp. Insatserna kan exempelvis bestå i att tillsammans med socialtjänsten etablera rutiner för samarbete kring enskilda elever, genomföra kompetensutveckling av personal, att planera för undervisning eller införa nya former för kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Avsikten med programmet är att underlätta uppfyllandet av nya läroplanskrav och att bidra till att elever inte utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmälan

Varje deltagare anmäls individuellt. Skolans kontaktperson för deltagandet, rektor eller en av de som deltar, ska anges i varje anmälan.

Rektor/biträdande rektor ska i samband med anmälan ange vilka veckodagar och tider på dagen som är möjliga workshopstider för skolan. I samband med anmälningsbekräftelsen får skolans kontaktperson information om vilka workhopstider skolan tilldelats. Alla deltagande skolors önskemål kommer att jämkas ihop så att tiderna ska passa alla så bra som möjligt.

Sista dag för anmälan är den 10 augusti och anmälningsbekräftelse skickas ut den 13 augusti.

Belöning

Säkra att skolan lever upp till den reviderade läroplanen 2022

Du får konkreta verktyg för att du och elevhälsan kan säkra att ni lever upp till den reviderade läroplanen inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Revideringen börjar gälla höstterminen 2022.

Senast uppdaterad 06 maj 2021