Specialpedagogik för lärande

Bli bättre på att möta alla elevers behov och att anpassa undervisningen. Specialpedagogik för lärande är en kompetensutveckling för alla grundskollärare, där du tillsammans med kollegorna får tid att diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt.

 • För grundskollärare

 • Sex moduler, en modul per termin

 • På Lärportalen

 • Statsbidrag

Bild på elever som leker på en skolgård. Eleverna tittar in i kameran och ler.
Call to action

Konferens 28 april för handledare inställd

Under rådande omständigheter med anledning av coronaviruset har Skolverket beslutat att ställa in alla planerade konferenser under våren. Vi beklagar detta och hoppas att antingen kunna erbjuda ett alternativt sätt att ta del av det planerade innehållet eller erbjuda konferensen längre fram.

Information om beslutetlänk till annan webbplats

Materialet finns på Lärportalen

Material för Specialpedagogik för lärande finns samlat i moduler på Lärportalen. Inom varje modul får ni läsa texter och se på filmer, samtala om det ni läst, planera undervisningsaktiviteter, pröva i undervisningen samt reflektera med kollegorna kring hur det gick och hur ni kan gå vidare. Ingen inloggning behövs.

Specialpedagogik för lärande på Lärportalenlänk till annan webbplats

Du når supporten för Lärportalen här:

E-post till larportalen@skolverket.se

Lär dig leda det kollegiala lärandet

Anmälningstiden är förlängd till den 27 mars

Ska du och dina kollegor arbeta med Läslyftets moduler på Lärportalen? Utbilda dig i att leda kollegialt lärande under läsåret 2020 – 2021, parallellt med att ni arbetar med modulerna på din skola. Läs mer och anmäl dig här:

Utbildning i att leda kollegialt lärandelänk till annan webbplats

Information

Specialpedagogisk kompetensutveckling för alla lärare

Har din skola genom det systematiska kvalitetsarbetet kommit fram till att ni har en låg måluppfyllelse eller att ni har utmaningar kring att möta elevers olika behov och förutsättningar, då är det här helt rätt insats för er.

Kompetensutvecklingssatsningen vänder sig till alla lärare i grundskolan, sameskolan och inom motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem. Genom att delta i Specialpedagogik för lärande kan lärarna:

 • stärka den specialpedagogiska kompetensen i skolan så att fler elever når målen
 • få ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt
 • utveckla undervisning och lärmiljö för att möta elevers olika behov och förutsättningar

Film: Så möter du elevers behov med specialpedagogik (tid 2:02)

Förkunskaper

Materialet till utbildningen är anpassat till grundskollärare men alla kan ta del av det. Texter, filmer, undervisningsaktiviteter och diskussionsfrågor kan användas även av andra, till exempel gymnasielärare.

Kollegial utbildning på skolan

Specialpedagogik för lärande äger rum lokalt på skolorna och tätt knutet till lärarnas ordinarie arbete och undervisning. Kompetensutvecklingsinsatsen är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Modellen för kompetensutvecklingen är framtagen utifrån forskning och beprövad erfarenhet. 

Arbetssättet bygger på att du och dina kollegor diskuterar undervisningssituationer och specialpedagogiska frågor, lyfter fram utmaningar och möjligheter, reflekterar över er undervisning samt ger och får återkoppling. Det kollegiala lärandet leds av handledare, som i första hand är specialpedagog eller speciallärare. Materialet finns på Lärportalen och består av artiklar, filmer, förslag på aktiviteter och diskussionsfrågor. Modulerna har tagits fram av forskare från högskolor och universitet runt om i Sverige.

De som deltar i specialpedagogik för lärande med statsbidrag läser en modul per termin, alltså två moduler på ett läsår. Valet av modul baseras på de behov som finns på varje enskild skola.

Moduler inom specialpedagogik

Inkludering och skolans praktik

Modulens syfte är att stimulera till samarbete och utveckling av en undervisning som gör alla elever delaktiga i en lärande gemenskap. En undervisning som bygger goda relationer, skapar ett tillitsfullt klimat på skolan och upprätthåller höga förväntningar på alla elevers lärande.

Tillgängligt lärande med digitala verktyg

Modulens syfte är att utveckla undervisningen genom ökade kunskaper om specialpedagogik och den potential digitala verktyg erbjuder och att öka kompetensen i att skapa ett mer tillgängligt lärande genom att anpassa och variera undervisningen och använda digitala verktyg.

Inkludering och delaktighet – eleven och lärmiljön i fokus

Det finns tre inriktningar på modulen ”Inkludering och delaktighet”. I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är eleven och lärmiljön i fokus, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur en inkluderande lärmiljö och elevers delaktighet påverkar lärandet. Modulen ger verktyg för att reflektera, observera, pröva, analysera och samtala kring den egna undervisningspraktiken och organisationen. Målet är att utveckla förmågan att utforma en tillgänglig och anpassad undervisning.

Inkludering och delaktighet – uppmärksamhet, samspel och kommunikation

Det finns tre inriktningar på modulen ”Inkludering och delaktighet”. I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är uppmärksamhet, samspel och kommunikation, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i perception, kognitiv förmåga, samspel och kommunikation. Innehållet visar arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder elevers exekutiva funktioner för lärande.

Inkludering och delaktighet – flerspråkighet

Det finns tre inriktningar på modulen ”Inkludering och delaktighet”. I de modulerna är del 1-3 och del 8 gemensam för samtliga moduler medan innehållet i del 4-7 är specifikt för respektive modul. Inriktningen på den här modulen är flerspråkighet, och syftet är att ge fördjupad kunskap och förståelse för hur undervisning och lärmiljö kan anpassas efter elevers variation i ett flerspråkigt perspektiv. Innehållet visar på arbetssätt, metoder och förhållningssätt som stöder förutsättningar för flerspråkiga elevers lärande både utifrån förväntad språkutveckling i ett andraspråksperspektiv men även när andraspråksutvecklingen dröjer.

Matematikdidaktik och specialpedagogik

Modulens syfte är att ge stöd och redskap för att utveckla undervisningen för elever som är i behov av extra anpassningar i matematik. Den fokuserar på att anpassa matematikundervisningen så att den blir tillgänglig för varje elev. Modulen visar hur specialpedagogiska perspektiv på undervisningens utformning och genomförande kan främja en inkluderande matematikundervisning.

Moduler i specialpedagogik på Lärportalenlänk till annan webbplats

Belöning

Därför ska du delta

Den kollegiala utbildningen ger dig

 • tid att reflektera och dela erfarenheter med dina kollegor
 • insikter och kunskap om specialpedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt i klassrummet
 • verktyg för att anpassa undervisningen, så att alla elever får möjlighet att nå sina mål.

Genom att dina elever får rätt förutsättningar att utvecklas, växa och må bra ökar också inkluderingen och likvärdigheten i skolan. Det är möjligt att arbeta med insatsen både med och utan statsbidrag.

Ansvar

Planera och organisera för insatsen

Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Kompetensutvecklingsinsatsen inom Specialpedagogik för lärande är tänkt att genomföras kontinuerligt under en längre tid, på arbetstid och med stöd av handledare. Det är rektor som tillsammans med huvudmannen skapar organisatoriska förutsättningar för insatsen.

Det som kan vara bra att tänka på när grupper för kollegialt lärande organiseras, hur handledarna får tid och förutsättningar och hur du skapar delaktighet för deltagarna. Utifrån skolans behov kan ni sedan planera för hur den nya kunskapen bäst tas till vara för att utveckla undervisning och lärmiljö.

Film: Organisera Specialpedagogik för lärande på din skola (tid 3:22)

Se filmen där du som är rektor och handledare tips och inspiration om hur ni tillsammans kan förbereda och organisera insatsen på er skola.

Ta gärna frågorna nedan till hjälp när insatsen planeras.

Planera och organisera för Specialpedagogik för lärandePDF (pdf, 355 kB)

1. Informera och skapa långsiktigt engagemang

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

För att insatsen ska lyckas behöver deltagarna få tydlig information om kompetensutvecklingsinsatsens syfte och vad den innebär. Ramarna för arbetet behöver uttryckas och förväntningar på dem som deltar behöver tydliggöras. Huvudman och rektor behöver kommunicera och synliggöra vilka prioriteringar som görs men också visa engagemang och kontinuerligt följa upp och stödja inför och under insatsen

Frågor att diskutera

 1. På vilket sätt informerar vi om insatsen och vad den innebär? Vilka ska informeras och när?
 2. Hur skapar vi engagemang inför och under arbetet med insatsen?
 3. Hur möjliggör vi ett långsiktigt arbete med kollegialt lärande på skolan?
 4. Hur kan insatsen följas upp och bevaras långsiktigt – på lärarnivå och på skolnivå?

2. Skapa delaktighet och gör prioriteringar

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

Ditt engagemang och din delaktighet som rektor har stor betydelse för insatsens avtryck. Det är bra om du som rektor deltar aktivt i vissa delar av insatsen. Du behöver också skapa en kanal via handledarna för att exempelvis få möjlighet att ta del av de idéer och förslag kring skolans organisation som lyfts av de deltagande lärarna i insatsen. Du behöver organisera verksamheten så att deltagarna har möjlighet att prioritera arbetet med insatsen. Huvudmannen behöver i sin tur ge dig som rektor förutsättningar.

Det finns många handledare som tidigare utbildats i Skolverkets insatser Matematiklyftet och Läslyftet. Deras erfarenheter av organisation, planering och genomförande kan tas tillvara i ett inledande planeringsarbete.

Frågor att diskutera

 1. Hur ska vi planera och organisera insatsen inom specialpedagogik?
 2. Vilken kunskap och erfarenhet behövs i planeringsarbetet? Vilka bör delta i arbetet?
 3. Hur kan vi prioritera för att kunna fokusera på insatsen?

3. Skapa grupper

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

Arbetet med det kollegiala lärandet behöver organiseras i grupper. Huvudman och rektor ansvarar för att dela in deltagarna i grupper som varken blir för stora eller för små. Det går att tänka på flera sätt när grupperna skapas. Förutom ämnes- och arbetslag kan grupperna bestå av lärare från olika stadier. Grupperna kan även bestå av lärare från olika skolor. På så sätt möjliggörs kollegialt lärande även om antalet deltagare i den egna verksamheten inte är tillräckligt många.

Frågor att diskutera

 1. Vilka för- och nackdelar finns det med olika grupper av lärare?
 2. Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 3. Finns det anledning att samarbeta med närliggande skolor inom samma huvudman? Hur kan detta i så fall ske?
 4. Hur planerar vi för de lärare som eventuellt inte deltar i insatsen?

4. Handledarens roll

Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
 3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

Vid de kollegiala träffarna ska en utsedd handledare leda samtalen och fördjupa diskussionerna. Handledaren ska bidra till det kollegiala lärandet i gruppen och det individuella lärandet hos deltagarna samt vägleda på Lärportalen. Handledare bör även planera och samarbeta med rektor.

Frågor att diskutera

 1. Vad finns det för för- och nackdelar med att handledaren handleder på den egna skolan? På andra skolor?
 2. Hur skulle ett eventuellt samarbete mellan skolor byggas upp?
 3. Hur kan kanalen mellan handledare och rektor organiseras?

5. Organisera deltagarnas och handledarnas tid

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?

För att arbetet med insatsen ska fungera behöver deltagarna tillräckligt med tid avsatt för att kunna genomföra alla moment i modulen. Kompetensutvecklingen ska ske på arbetstid och det är rektor som organiserar så att det blir möjligt att genomföra inom arbetstiden. Huvudman och rektor ansvarar för att schemalägga träffarna i moment B och D för deltagarna och handledaren samt avsätta tid för deltagarna att enskilt förbereda sig i moment A. Det är möjligt att använda tekniska lösningar – exempelvis videokonferenser – för moment B och D. Det är viktigt att handledaren ges den tid som är beviljad utifrån statsbidraget för att förbereda och genomföra arbetet med modulerna och det kollegiala lärandet.

Frågor att diskutera

 1. Hur skapar vi förutsättningar för deltagarna att träffas regelbundet?
 2. Hur informerar vi deltagarna om förutsättningarna för arbetet?
 3. Hur skapar vi förutsättningar för handledare att genomföra sitt uppdrag?
 4. Hur ofta och när ska möten mellan rektor och handledare ske?
Lagar och regler

Statsbidrag för läsåret 2020/2021

Ansökan om statsbidrag för läsåret 2020/2021 är nu stängd. Ansökan var öppen 15 januari till 17 februari 2020. Beslut gällande statsbidraget kommer i slutet av mars 2020. Om det är fler som ansöker om bidrag än det finns pengar till gör Skolverket ett urval.

Statsbidrag för Specialpedagogik för lärande

Forskning och fördjupning

Presentationer från tidigare konferenser

Presentationer från konferensen "Handleda vidare" oktober 2019 Arlanda och Göteborg

Arlanda

Handout ArlandaPDF (pdf, 2 MB)

Maria JarlPDF (pdf, 1 MB)

Elisabet NihlforsPowerpoint (powerpoint, 288 kB)

Camilla Liljedahl och Karin KällanderPDF (pdf, 72 MB)

Göteborg

Handout GöteborgPDF (pdf, 3 MB)

Gunnlaugur MagnussonPDF (pdf, 2 MB)

Kerstin BladiniPDF (pdf, 9 MB)

Arlanda

Handout ArlandaPDF (pdf, 2 MB)

Maria JarlPDF (pdf, 1 MB)

Elisabet NihlforsPowerpoint (powerpoint, 288 kB)

Camilla Liljedahl och Karin KällanderPDF (pdf, 72 MB)

Göteborg

Handout GöteborgPDF (pdf, 3 MB)

Gunnlaugur MagnussonPDF (pdf, 2 MB)

Kerstin BladiniPDF (pdf, 9 MB)

Presentationer och film från inledande konferenser för rektorer och handledare 2019 Malmö och Stockholm

Senast uppdaterad 26 mars 2020