Utbildning i arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Nu kan du som är rektor få kunskap och stöd i att upptäcka elever som lever med begränsat livsutrymme. Stödet hjälper dig och elevhälsan att leva upp till den ändrade läroplanen som börjar gälla 2022. Den digitala utbildningen med processtödet pågår under hösten 2021 och ger er konkreta verktyg för arbetet i er verksamhet.

  • Rektor och elevhälsa

  • Processtöd under hösten 2021

  • Utbildning i fyra digitala träffar

Call to action

Anmälan

Länk till anmälan till utbildning mot hedersrelaterat våld och förtrycklänk till annan webbplats

Sista dag för anmälan är den 10 augusti 2021.

Anmälan gäller deltagande i fyra träffar och utvecklingsarbete på den egna skolan. Hösten ägnas åt planering och våren till genomförande och uppföljning.

Information

Få stöd i det systematiska arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildningen riktar sig till dig som är rektor på grund- eller gymnasieskolan och motsvarande skolformer och som tillsammans med elevhälsopersonalen vill utveckla skolans verksamhet. Ert team ska bestå av 2-5 personer. Skolchef är välkommen att delta för att få del av innehållet i stödet. Ni får ta del av föreläsningar som ger kunskap om området och stöd i processen att etablera ett systematiskt arbete på skolan. I utbildningen där processtöd erbjuds ingår aktiviteterna:

  • göra en kartläggning av nuläget i förhållande till skolans styrdokument,
  • analysera, bedöma utvecklingsbehov och att sätta mål,
  • planera för nya arbetssätt,
  • genomföra och följa upp.

Varför är arbetet viktigt just nu?

Varför arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är angeläget just nu

Från hösten 2022 gäller ändrade läroplaner där hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Sexism och hedersrelaterat våld och förtryck ska förbyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Eleverna ska få kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer (Lgy22). Rektor har ett särskilt ansvar att detta sker. Kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer och ska bland annat förmedla betydelsen av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Utvärderingar visar att många skolor behöver utveckla sitt arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Det är därför nödvändigt att skolans personal har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck får för konsekvenser för barn och unga.

Varje skola behöver bedriva ett främjande och förbyggande arbete som också omfattar detta område. För det behövs kunskap, beredskap, rutiner och ansvarsfördelning. Rektor och elevvårdspersonal har nyckelroller men all skolans personal behöver ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.


Varför arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är angeläget just nu

Från hösten 2022 gäller ändrade läroplaner där hedersrelaterat våld och förtryck ingår. Sexism och hedersrelaterat våld och förtryck ska förbyggas och bemötas med kunskap och aktiva insatser. Eleverna ska få kunskaper inom området sexualitet, samtycke och relationer och om hedersrelaterat våld och förtryck. Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om könsmönster och förmåga att kritiskt granska begränsande normer, värderingar och strukturer (Lgy22). Rektor har ett särskilt ansvar att detta sker. Kunskapsområdet sex- och samlevnad byter namn till Sexualitet, samtycke och relationer och ska bland annat förmedla betydelsen av samtycke och omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och hedersrelaterat våld och förtryck.

Utvärderingar visar att många skolor behöver utveckla sitt arbete för att förhindra att barn och elever utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Att upptäcka elever som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck är en viktig uppgift för skolan. En förutsättning för att skolan ska kunna hjälpa dessa elever är att någon på skolan ser och förstår elevens livssituation, utsatthet och behov. Det är därför nödvändigt att skolans personal har en grundkunskap om vad hedersrelaterat våld och förtryck får för konsekvenser för barn och unga.

Varje skola behöver bedriva ett främjande och förbyggande arbete som också omfattar detta område. För det behövs kunskap, beredskap, rutiner och ansvarsfördelning. Rektor och elevvårdspersonal har nyckelroller men all skolans personal behöver ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.


Tid och plats

Utbildningen genomförs digitalt med start förmiddag den 7:e september. Därefter tre workshops på två timmar, för- eller eftermiddag, under veckorna 41, 46 och 3. Varje workshop innehåller en föreläsning om någon aspekt av hedersrelaterat våld och förtryck samt metod och planering för arbete på skolan som ska genomföras till nästa tillfälle.

Upplägg

Förberedelse

Alla deltagare tar del av inspelade föreläsningar som skickas ut i slutet av augusti.

Tisdag 7:e september kl 8:30-12:00

Uppstart, föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck och om hur skolan kan göra en kartläggning av nuläget i förhållande till skolans styrdokument.

Vecka 41

Workshop om att analysera kartläggningen, bedöma utvecklingsbehov och att sätta mål.

Vecka 46

Workshop om att planera för utvecklingsarbete.

Vecka 3

Workshop om att genomföra och följa upp.

Det planerade utvecklingsarbetet pågår på skolan under hela vårterminen 2022. Till juni 2022 bjuder Skolverket in till en återsamling och gemensam uppföljning och samtal om fortsatt stödbehov.

Kontakt

För frågor angående programmets innehåll och utformning kontakta Jilda Semb Sürüp.

För frågor angående din anmälan kontakta Birgitta Törnström.

Mer om deltagande i stödet

Mer om deltagande i stödet

Vad deltagandet ger

Vill du som rektor ha stöd i att utveckla din skolas arbete för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder Skolverket deltagande i en utbildning med processtöd i fyra steg för att stödja utvecklingsarbetet. Du och de av din elevvårdspersonal du utser ska leda ett utvecklingsarbete på skolan under läsåret 21/22 så ni är i framkant när de ändrade läroplanerna börjar gälla. Vi följer det systematiska kvalitetsarbetets steg och erbjuder faktakunskaper, metoder och lärande exempel. Ni får konkret vägledning i hur ni kan arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck samt ett kontinuerligt stöd under hösten med att systematiskt grundlägga det utvecklingsarbete ni själva genomför i vår. Vi kommer att beröra både läroplanernas krav på ändringar i utbildningen och hur arbetet för att förebygga och förhindra utsatthet kan utformas. Under träffarna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor. Träffarna leds av Skolverkets särskilt kunniga inom området. Skolchef eller motsvarande är också välkommen att delta för att få del av innehållet och följa sina skolors process.

Vad som krävs av deltagande skolor

Det krävs att du som rektor eller biträdande rektor och elevvårdspersonalen som anmäls tar del av förberedelser ca 1,5 timmar, deltar i en inledande förmiddag den 7 september samt i tre workshoppar om vardera två timmar i vecka 41, 46 och 3.

Däremellan ska ni på er egen skola göra en kartläggning av området och hur ni arbetar med det, göra en analys utifrån kartläggningen och sätta upp mål för utvecklat arbete i vilket ni i olika omfattning också involverar all personal samt planera för insatser för att nå de uppsatta målen.

Under våren 2022 ska insatserna genomföras och följas upp. Insatserna kan exempelvis bestå i att tillsammans med socialtjänsten etablera rutiner för samarbete kring enskilda elever, genomföra kompetensutveckling av personal, att planera för undervisning eller införa nya former för kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Avsikten med utbildningen är att underlätta uppfyllandet av nya läroplanskrav och att bidra till att elever inte utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmälan

Varje deltagare anmäls individuellt. Skolans kontaktperson för deltagandet, rektor eller en av de som deltar, ska anges i varje anmälan.

Rektor/biträdande rektor ska i samband med anmälan ange vilka veckodagar och tider på dagen som är möjliga workshopstider för skolan. I samband med anmälningsbekräftelsen får skolans kontaktperson information om vilka tider för workshopparna skolan tilldelats. Alla deltagande skolors önskemål kommer att jämkas ihop så att tiderna ska passa alla så bra som möjligt.

Mer om deltagande i stödet

Vad deltagandet ger

Vill du som rektor ha stöd i att utveckla din skolas arbete för jämställdhet och mot hedersrelaterat våld och förtryck erbjuder Skolverket deltagande i en utbildning med processtöd i fyra steg för att stödja utvecklingsarbetet. Du och de av din elevvårdspersonal du utser ska leda ett utvecklingsarbete på skolan under läsåret 21/22 så ni är i framkant när de ändrade läroplanerna börjar gälla. Vi följer det systematiska kvalitetsarbetets steg och erbjuder faktakunskaper, metoder och lärande exempel. Ni får konkret vägledning i hur ni kan arbeta med hedersrelaterat våld och förtryck samt ett kontinuerligt stöd under hösten med att systematiskt grundlägga det utvecklingsarbete ni själva genomför i vår. Vi kommer att beröra både läroplanernas krav på ändringar i utbildningen och hur arbetet för att förebygga och förhindra utsatthet kan utformas. Under träffarna ges tillfälle till erfarenhetsutbyte med kollegor från andra skolor. Träffarna leds av Skolverkets särskilt kunniga inom området. Skolchef eller motsvarande är också välkommen att delta för att få del av innehållet och följa sina skolors process.

Vad som krävs av deltagande skolor

Det krävs att du som rektor eller biträdande rektor och elevvårdspersonalen som anmäls tar del av förberedelser ca 1,5 timmar, deltar i en inledande förmiddag den 7 september samt i tre workshoppar om vardera två timmar i vecka 41, 46 och 3.

Däremellan ska ni på er egen skola göra en kartläggning av området och hur ni arbetar med det, göra en analys utifrån kartläggningen och sätta upp mål för utvecklat arbete i vilket ni i olika omfattning också involverar all personal samt planera för insatser för att nå de uppsatta målen.

Under våren 2022 ska insatserna genomföras och följas upp. Insatserna kan exempelvis bestå i att tillsammans med socialtjänsten etablera rutiner för samarbete kring enskilda elever, genomföra kompetensutveckling av personal, att planera för undervisning eller införa nya former för kommunikation med föräldrar och vårdnadshavare.

Avsikten med utbildningen är att underlätta uppfyllandet av nya läroplanskrav och att bidra till att elever inte utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Anmälan

Varje deltagare anmäls individuellt. Skolans kontaktperson för deltagandet, rektor eller en av de som deltar, ska anges i varje anmälan.

Rektor/biträdande rektor ska i samband med anmälan ange vilka veckodagar och tider på dagen som är möjliga workshopstider för skolan. I samband med anmälningsbekräftelsen får skolans kontaktperson information om vilka tider för workshopparna skolan tilldelats. Alla deltagande skolors önskemål kommer att jämkas ihop så att tiderna ska passa alla så bra som möjligt.

Belöning

Säkra att skolan lever upp till den reviderade läroplanen 2022

Avsikten med utbildningen är att underlätta uppfyllandet av nya läroplanskrav och att bidra till att elever inte utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Läroplansändringarna börjar gälla höstterminen 2022.

Senast uppdaterad 12 juli 2021