Värdebaserat och kommunikativt ledarskap – fortbildning för rektorer

Vilka är de grundläggande värderingar som verksamheten bör styras av och hur gör man det? Fortbildningen för rektorer inom detta tema är värden, etik och kommunikation utgångspunkten.

 • För rektorer med befattningsutbildning

 • 7,5 högskolepoäng

 • Pågår under två terminer

 • Flera olika kurser och lärosäten

Rektorer diskuterar på utbildning
Call to action

Anmälan

Anmälningsperioden för fortbildning för rektorer som startar höstterminen 2023 är den 15 mars till 17 april.

Det är huvudmannen som anmäler rektorn till utbildningen. Anmälan görs via ett formulär och man loggar in med BankID. I anmälan ska rektorns personnummer samt uppgift om hur länge rektorn haft skolledaruppdrag sedan rektorsutbildningen avslutades anges.

Information

Kurser att söka

Information om vilka kurser som går att söka publiceras inför varje ansökningsperiod.

Information

Fortbildning som ger högskolepoäng

De kurser som erbjuds är fortbildning på avancerad akademisk nivå som fördjupar och förnyar dina erfarenheter och kunskaper, skapar nätverk och sätter i gång utvecklingsprocesser. Studierna omfattar 7,5 högskolepoäng och bygger på relevanta delar av rektorsutbildningen med fokus på styrnings- och ledarskapsfrågor för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

Fortbildningen sker i form av internat på kursgårdar, eget arbete på hemmaplan och inläsning av litteratur. Utbildningens omfattning motsvarar ungefär 15 procent av en heltid under ett år.

Information

Krav för rektorer för att få delta

För att få delta gäller följande krav:

 1. Fullgjord befattningsutbildning för rektorer, det vill säga Rektorsprogrammet eller den äldre statliga rektorsutbildningen eller att deltagaren har fått rektorsprogrammet tillgodoräknat av ett lärosäte som anordnar sådan befattningsutbildning.
 2. Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.

Skolledare med annan befattning

Skolledare med motsvarande ledningsfunktion som rektor men med annan titel, exempelvis biträdande rektorer kan gå fortbildningen i mån av plats. En sådan tjänst behöver inneha mandat att styra, leda och ta beslut om verksamheten. Skolledaren ska även uppfylla kraven om fullgjord befattningsutbildning och arbete som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter utbildningen.

Tjänsten bör innehålla ledningsfunktioner i skola som motsvarar minst 50 procent av heltid. Detta mot bakgrund av utbildningens krav och omfattning. Dessutom bör den även inrymma ansvar för flera av nedanstående uppgifter:

 • Pedagogiskt ledningsansvar att organisera verksamheten mot fastställda mål, samt ett ansvar för att följa upp, utvärdera och utveckla den.
 • Arbete med barn och elever i behov av särskilt stöd, elevhälsa och skolans arbetsmiljö.
 • Mandat att leda och fördela arbetet i den pedagogiska verksamheten.
 • Skolans kontakter med arbetslivet och samarbete med hemmen.
 • Personalansvar i delar av eller hela verksamheten.
 • Ansvar för kompetensutveckling i delar av eller hela verksamheten.
Belöning

Därför ska du delta

 • Utveckla din förmåga att leda och styra din skola.
 • Ditt deltagande är en möjlighet till skolutveckling för hela verksamheten.
 • Du kan använda det du lär dig direkt i din skolvardag.
Ansvar

Huvudmannen ger förutsättningar

Att ha goda förutsättningar för sina studier är avgörande för att klara utbildningen. Det är viktigt att huvudmannen tillsammans med rektor förbereder, planerar och följer upp studierna.

Huvudmannens engagemang i utbildningen bidrar till vilken möjlighet deltagaren har att klara av en krävande utbildning. Regelbunden tid för dialog och uppföljning är en viktig pusselbit för den lokala skolutvecklingen.

En framgångsfaktor för utbildningen är att deltagaren kan avsätta tid för studierna inom ramen för sin tjänst.

Fortbildningen genomförs under ett år, med start hösttermin och avslutas vårtermin. Utbildningstillfällena motsvarar minst 8 heldagar, Utbildningstillfällena varvas med arbetsuppgifter i den egna verksamheten och litteratur. Studierna innebär också utvecklingsarbete på den egna skolan eller förskolan och läsning av litteratur.

För upplägg, innehåll och vilka förutsättningar som krävs av deltagare, se respektive kurssida på lärosätet.

Att tänka på före studierna

Rektorns förväntningar på fortbildningen:

 • Personliga utvecklingsområden
 • Verksamhetens utvecklingsområden

Rektorns förutsättningar att genomföra utbildningen:

 • Tid
 • Resurser
 • Huvudmannens stöd

Att tänka på under studierna

Planera in tider för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • Nulägesanalys och stöd
 • Tid för studierna
 • Utvecklingsarbete
 • Vad behöver utvecklas på skolan
 • Stöd från lärosätet

Att tänka på efter studierna

Planera in tid för uppföljningssamtal. Förslag på frågor att stämma av:

 • På vilket sätt bidrar utbildningen till rektorns och verksamhetens utveckling?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns utveckling som pedagogisk ledare?
 • På vilket sätt har fortbildningen påverkat rektorns verksamhet?
 • Nätverkandets betydelse nu och i framtiden
 • Rektorns syn på fortbildningen som helhet
Information

Skolverket står för delar av kostnaden

Huvudmannen och Skolverket delar på kostnaderna för utbildningen. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen medan huvudmannen står för deltagarens förutsättningar för att genomföra utbildningen, såsom lön under utbildningstiden, kurslitteratur, resor samt kostnaderna för internat- och seminariedagar.

Information

Fler högskolekurser att söka

Det finns flera andra högskolekurser för rektorer som startar hösten 2022. Du är välkommen att söka även om du tidigare gått någon av våra andra fortbildningar. Kurser finns inom följande områden:

Lagar och regler

Regelverk och måldokument

Ta del av de uppdrag och förordningar från regeringen som styr fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer och måldokument.

Förordningen om befattningsutbildning för rektorer Länk till annan webbplats.

Måldokument för fortbildning för rektorer Pdf, 90 kB.

Information

Byte av huvudman

Via denna anmälan kan du som huvudmannarepresentant anmäla din organisation som ny huvudman för en skolledare som redan påbörjat Fortbildning för rektorer.

I och med denna anmälan bekräftar ni att skolledaren kan fortsätta utbildningen och att ni tar ansvar för kostnader för eventuella internat, tid för studier (ca 15% av en arbetsvecka) och kurslitteratur. Skolverket står för universitetens kostnader för utbildningen.

Innan du går till anmälan, ta reda på följande om skolledare:

 • Referensnummer (erhålls av lärosätet skolledaren läser vid)
 • Skolledarens personnummer

Anmäl byte av huvudman Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 06 februari 2023

Relaterat