Bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete

Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. I och med detta har de tidigare kraven på kommunal skolplan och kvalitetsredovisning avskaffats.

Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.
 
Av skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. 
 
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.
 
Även i läroplanerna finns krav på kvalitetsarbete. I förskolans läroplan finns ett eget avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. I läroplanerna för grundskole-och gymnasieutbildningen tas kvalitetsarbetet upp under Varje skolas utveckling i första avsnittet. I läroplanen för vuxenutbildningen tas det upp i avsnittet Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter.  Kvalitetsarbetet tas även upp under avsnittet Rektors ansvar i alla läroplaner.
 
I högerspalten länkas till de läroplaner och allmänna råd som främst berör det systematiska kvalitetsarbetet. 
Senast granskad: 2015-09-06