Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på enhetsnivå.

I arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet ingår även att vidta åtgärder. T.ex. om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, så ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Systematiskt och kontinuerligt

 

Att utveckla verksamhetens kvalitet är ett ständigt pågående arbete, där en analys och bedömning av resultaten och måluppfyllelsen ligger till grund för beslut om åtgärder för förbättring. Arbetet kan liknas vid en cyklisk process som innehåller fyra faser: uppföljning - analys och bedömning - planering - genomförande. Efter genomförandet fortsätter den cykliska processen med ny uppföljning för att få fram ett nytt nuläge osv.

Utgångspunkten i alla faser är de nationella målen i skollagen och läroplanerna. Systematiken innebär att se till att faserna bildar en fungerande helhet. Varje fas är beroende av den förra och påverkar den senare.

Materialets upplägg

Detta stödmaterial, främst riktat till kommuner och enskilda huvudmän, är ett komplement till Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete.

Det syftar till att ge ansvariga politiker i kommuner och styrelser för enskilda huvudmän utgångspunkter, vägledning och struktur att utforma den del av det systematiska kvalitetsarbete som ska ske på huvudmannanivå.

Stödmaterialet förutsätter att Skolverkets allmänna råd ”Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet” finns tillgänglig och att innehållet är känt av ansvariga på huvudmannanivå.

Stödmaterielat består av tre delar; uppdraget, genomförandet samt utgångspunkter för kvalitetsarbetet:

Uppdrag

Den första delen beskriver huvudmannanivåns ansvar samt de krav som skollagen ställer på struktur, rutiner och dokumentation i det systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannens ansvar

Struktur och rutiner

Dokumentation

Genomförande

Den andra delen följer en beskrivning av hur huvudmannens systematiska kvalitetsarbete kan genomföras. Denna följer de olika faserna i den cykliska kvalitetssäkringsprocessen – följa upp, analysera, planera och genomföra.

Utgångspunkt i kvalitetsarbetet är de nationella styrdokumenten. Dessa beskriver uppdraget till huvudmannen, vilket utgör startpunkten för uppföljning, analys som planering och genomförande. Som ett stöd för genomförandet finns därför en sammanställning av centrala områden i styrdokumenten. Till varje område har fogats frågeställningar som kan användas som utgångspunkt i kvalitetsarbetet.

Genomförande av kvalitetsarbetet

Följa upp

Analysera

Planera och genomföra

Utgångspunkter

Nationella mål och riktlinjer som är centrala inom förskola och skola ska vara utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet. I länkarna nedan återfinns viktiga utgångspunkter för det systematiska kvalitetsarbetet.

Utgångspunkter

centrala mål

förutsättningar

Senast granskad: 2015-11-13