Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

Kvalitetsarbete i praktiken

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra kvalitet och likvärdighet, vad vi gör, varför och vad det leder till. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan vi skapa och dela kunskap om vad som leder till framgång.

Dialogen är central i kvalitetsarbetet. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med barnen och eleverna, mellan  rektor och lärare, förskolechef och förskollärare och annan personal samt mellan verksamheterna och huvudmannen. 
 
Detta material riktar sig främst till verksamhetsnivån och all personal som arbetar där. Det är också användbart för rektor och förskolechef som har ansvar för att skapa rutiner och strukturer för kvalitetsarbetet och allas medverkan.
 
Det ständiga arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet bedrivs i en cyklisk process som innehåller olika faser. Faserna har här delats in i ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?”och Hur blev det?” Varje fas har underrubriker som beskriver vad de innebär och exempel på frågeställningar och innehåll. (Notera att dessa är klickbara.) Texten är skriven för att passa alla skolformer och fritidshemmet. Frågeställningarna ska ses som exempel. Ni måste själv fundera över hur frågeställningarna kan översättas och konkretiseras i just er skolform
Senast granskad: 2014-10-29