Systematiskt kvalitetsarbete

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig utbildning.

Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 

Stöd för huvudmannens kvalitetsarbete

Skolverket utvecklar kontinuerligt stöd för huvudmäns, förskole- och skolenheters kvalitetsarbete. Några av dessa stöd är Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, Kvalitetsarbete i praktiken och självskattningsverktyget BRUK. Nu finns också ett särskilt material framtaget som stöd för huvudmannens kvalitetsarbete.

För huvudmannen

Nu finns BRUK för alla skolformer

BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Nu finns det populära verktyget för alla skolformer, även för fritidshem och förskoleklass. BRUK har anpassats till de nya styrdokumenten samt digitaliserats för en mer modern användning.
BRUK

Allmänna råd

Allmänna råden om systematiskt kvalitetsarbete riktar sig till huvudmän, förskolechefer och rektorer. De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar samtliga skolformer. 

Allmänna råd med kommentarer om Systematiskt kvalitetsarbete AR Presentation med kommentarer (534 kB) Hjälp med att visa och skriva ut kommentarer i Adobe Reader (35 kB)

Kvalitetsarbete i praktiken

Det här stödmaterialet handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken ute i förskolor och skolor. Stödmaterialet innehåller konkreta frågeställningar som är avsedda att underlätta arbetet med att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen. Materialet riktar sig direkt till förskollärare, fritidspedagoger, lärare och övrig personal som arbetar i förskolan och skolan men är även användbart för rektor och förskolechef som ansvarar för att skapa rutiner och strukturer för kvalitetsarbetet. 
Stödmaterialet är indelat i faserna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?” Det speglar processen i det systematiska kvalitetsarbetet. Varje fas har underrubriker som beskriver vad de innebär och har exempel på frågeställningar.
Senast granskad: 2017-01-23