Entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap i skolan handlar om att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva och omsätta nya idéer i handling. Skolan ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper som främjar företagande och innovationstänkande.

Det pedagogiska förhållningssättet handlar om att utveckla barns och elevers nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende.

I förskolan främjar förskollärare detta som en naturlig del i den pedagogiska verksamheten.

I förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet kan läraren ge eleverna

  • tillfällen att ta initiativ och ansvar
  • möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem
  • uppgifter där de utvecklar sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra
  • möjligheter att pröva egna idéer och lösa problem på ett kreativt sätt

Gymnasieutbildningen och vuxenutbildningen ska dessutom uppmuntra förmågor som till exempel

  • innovationstänkande
  • egen drivkraft
  • förmågan att möta förändringar
  • företagande

Entreprenöriella förmågor är värdefulla både för vidare studier och i arbetslivet. När elever tar klivet ut i arbetslivet behövs det inom många branscher kunskaper om att starta och driva företag. Därför finns det i många gymnasieprogram ämnesinnehåll och kurser som förbereder elever för det.

Så gör andra

Inspiration till undervisningen

Läs reportage från förskolor och skolor som arbetar med entreprenörskap: Så gör andra Tillväxtverket – information om att starta eget Verksamt - För dig som ska starta eller driver företag Snilleblixtarna - teknik, uppfinningar och entreprenörskap Finn upp - material för årskurs 6-9 och uppfinnartävling Ung Företagsamhet - utbildar lärare i grundskola och gymnasium

Framtidsfrön - utbildningar, material och elevaktiviteter för F-9

Forskning och rapporter om entreprenörskap

Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Vilka medborgarideal som skolan ska fostra till har skiftat över tid. Svensk skola har idag en betydelsefull roll i fostran av framtida entreprenörer, där fokus läggs på individens egen utveckling och ekonomiska mål. Detta har skett på bekostnad av demokratiska medborgarideal såsom solidaritet och gemensamt ansvar för samhällsutveckling, visar Eva-Lena Lindster Norberg, i avhandlingen ”Hur ska du bli när du blir stor?”

Entreprenörskap i skolan ett tecken på nya medborgarideal

Forskningsöversikten Skapa och våga

Kunskapsöversikten ger en samlad bild av erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan och fungerar som vägledning både för dig som är verksam i skolan och för dig som är intresserad av vad som händer i skolan. Skapa och våga: Erfarenheter, begrepp och forskning kring entreprenörskap i skolan

Eleverna blir medbestämmare i entreprenöriellt lärande

Eleverna blir medbestämmare i sin utbildning genom att de tränas i att ta ansvar för sina uppgifter och indirekt för sitt lärande. Det visar Annica Otterborg i en avhandling om entreprenöriellt lärande på gymnasiet.

Gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande

Likt och olikt i Norden

När det gäller entreprenörskap och lärarutbildning saknas över lag forskning och det förekommer skillnader mellan de nordiska länderna hur man valt att ta sig an den här frågan. Det finns också ett antal utvecklingsbehov när det gäller entreprenörskap i skolan. Det visar en rapport från Nordiska ministerrådet.

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap i utdanningssystemene i Norden

Umeå universitet: Publikationer om Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik

Senast granskad: 2017-05-04