Försöksverksamhet med fjärrundervisning

I vissa ämnen är det svårt att hitta behöriga lärare eller så är elevgrupperna för små, och då kan fjärrundervisning vara ett alternativ. Huvudmän för grundskoleutbildning och gymnasieutbildning kan ansöka om att delta försöksverksamheten med fjärrundervisning.

Pojke i skolan

Observera att försöksverksamheten avslutas i juni 2018 och att denna ansökningsomgång därför endast gäller VT 2018.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik (IKT). Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning är alltså inte samma sak som distansundervisning, där eleverna själva bestämmer när och var de ska utföra sitt skolarbete.

Redan idag är det möjligt att anordna fjärrundervisning i de här ämnena utan att behöva ansöka:

  • Moderna språk
  • Modersmål
  • Samsika (i sameskolan)
  • Teckenspråk

Det är också tillåtet att använda fjärrundervisning för att ge elever studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning i grundskolan. För att bedriva sådan fjärrundervisning behöver man däremot inte göra en ansökan.

Försöksverksamheten som pågår från januari 2016 till juni 2018 och gäller de ämnen som inte är listade ovan. Skolverket utvärderar resultaten för att få ett bra underlag för att besluta om fjärrundervisning ska vara tillåten i fler ämnen än idag.

Kriterier för att delta

Huvudmän som vill anordna fjärrundervisning i andra ämnen än de som redan är tillåtna kan ansöka om tillstånd att delta i försöksverksamheten med en eller flera skolenheter. Både de lärare och elever som deltar ska vara i huvudmannens egen organisation, den lagförändring som tillåter fjärrundervisning på entreprenad gäller med andra ord inte här.

Fjärrundervisningen får bara vara en mindre del av elevens utbildning och får genomföras endast om

  • det inte finns någon lärare med rätt kompetens tillgänglig på skolan (2 kap. 13 § skollagen)
  • elevunderlaget är otillräckligt, vilket i normalfallet innebär mindre än fem elever

I sin ansökan måste huvudmannen visa att man har försäkrat sig om att undervisningen håller tillräcklig kvalitet och att eleverna kommer att få motsvarande stöd i sitt lärande som de hade fått vid vanlig undervisning. Det innebär att till exempel huvudmannen behöver beskriva handledarens och lärarens kompetens, den digitala tekniken, utrustningen och lokalen samt hur man planerar att hantera eventuella teknikproblem.

Det är obligatoriskt för de huvudmän som deltar i försöksverksamheten att medverka i Skolverkets uppföljning och utvärdering.

Ansökan

Ansökan om att delta i försöksverksamheten med fjärrundervisning ska ha tagits emot på Skolverket:

  • Senast den 15 september för utbildning som ska starta vårterminen 2018. Huvudmännen får besked i oktober.

Man ansöker genom att huvudmannen fyller i blanketten nedan och skickar den med e-post till ansokan.fjarrundervisning@skolverket.se. I blanketten ska det framgå var, hur och i vilket ämne eller kurs fjärrundervisningen ska genomföras.

Hämta ansökningsblanketten (270 kB)

Kontakt

För frågor om fjärrutbildning och ansökan, kontakta Björn Sterner:  bjorn.sterner@skolverket.se

För frågor om Skolverkets uppföljning och utvärdering av försöksverksamheten, kontakta Henrik Bengtsson: henrik.bengtsson@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-26
Innehållsansvar: Gymnasieenheten