Estetik, kultur och skapande

Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen. Satsningen Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan. Skapande skola nådde 2014 drygt 65 procent av alla elever i grundskola och förskoleklass, dvs 694 000 elever.

Eleverna ska få upplevelser, möjligheter till eget skapande, olika ingångar till kunskap och förståelse. Undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs erfarenheter, intressen, tankar och behov.
Detta material är en del av en serie separata teman som alla tar sin utgångspunkt i ett antal exempel där estetik, kultur och skapande har fått en framträdande plats i ämnesundervisningen inom ramen för Skapande skola. Den övergripande rubriken på samtliga teman är Estetik, kultur och skapande i undervisningen.

Med fokus på demokrati, normer och värden

När skolor arbetar med estetik, kultur och skapande hamnar ofta demokrati-och värdegrundsfrågor i fokus. Ett sådant arbete kan erbjuda eleverna möjligheter att diskutera inflytande och delaktighet, etiska problem och dilemman och ge nya sätt att förstå sig själv och andra. 

Med fokus på demokrati, normer och värden (376 kB)


Med fokus på språk, lärande och identitet

I lärares beskrivningar av hur de arbetar med estetik, skapande och kultur i ämnesundervisningen står ofta språkliga och kommunikativa förmågor i fokus. Att få elever att våga och vilja uttrycka sig och att genom lästa, skrivna eller framförda texter skapa möjligheter till nya perspektiv och ökad förståelse förutsätter språket som verktyg.

Med fokus på språk, lärande och identitet (460 kB)


Med fokus på digitala verktyg, lärande och kommunikation

Med digitala verktyg i undervisningen kan eleverna få djupare kunskap om både ett ämne och om hur modern teknik kan användas för att söka kunskap och kommunicera med andra. När eleverna får möjlighet att skapa med digitala verktyg kan det leda till att de utvecklar sin kreativitet, nyfikenhet, problemlösnings- och initiativförmåga.

Med fokus på digitala verktyg, lärande och kommunikation (380 kB)


flicka sjunger i mikrofon

Med fokus på upplevelser, känslor och stämningar

I skolan kan elever få möta olika former av estetiska uttryck. En skådespelare, musiker eller författare kan förmedla upplevelser och sinnesintryck som väcker känslor, tankar och ställer frågor. Med utgångspunkt i en kulturupplevelse kan elever ges möjlighet att knyta samman känslor, kunskaper och erfarenheter och själva pröva nya uttryckssätt för att förmedla kunskap och tankar.

Med fokus på upplevelser, känslor och stämningar (504 kB)


Skapande skola

Skapande skola nådde 2014 drygt 65 procent av alla elever i grundskola och förskoleklass, dvs 694 000 elever. Samtliga kommuner har någon gång sökt och beviljats medel för kultur i skolan från Skapande skola, men små kommuner har svårare att ta för sig. Detta visar en utvärdering av Skapande skola från Myndigheten för kulturanalys.
Rapporten "Skapande skola - En första utvärdering" finns att ladda ner på Kulturanalys webbplats eller nedan.
Senast granskad: 2017-03-27