Alla filmer

Här finns alla filmer kopplade till stödmaterialet "Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk" samlade.

Här finns ett tjugotal filmer som vänder sig till dig som är lärare och undervisar vuxna i grundläggande litteracitet inom sfi eller i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Filmerna fördjupar och konkretiserar delar inom de fem områdena grunder i skriftspråksutveckling, lärarens roll, modersmålets roll, texter i vardags- och yrkesliv samt digitala verktyg. I filmerna visas dels autentiska undervisningssituationer och dels intervjuer med forskare, experter, rektorer, lärare och elever. Syftet är att inspirera dig i din undervisning genom att ge dig en inblick i hur man kan arbeta med grundläggande läs- och skrivundervisning på olika sätt.

Alla filmer finns även på Skolverkets YouTube-kanal.

Att undervisa på sfi via fjärrstöd

Den här filmen handlar om att undervisa via fjärrstöd. Undervisningen sker i realtid med hjälp av datorer. I filmen förklaras vad fjärrstöd, till skillnad från distansundervisning, kan innebära för elever, lärare och verksamheten. En sfi-lärare berättar också om vilket stöd hennes elever får med hjälp av modersmålet i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med att undervisa på sfi via fjärrstöd?
 • På vilket sätt skulle fjärrstöd kunna möta dina elevers behov?

Muntlighet som resurs för grundläggande litteracitet

Se Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, förklara samverkan mellan talat och skrivet språk. Intervjun berör även hur det talade språket består av olika register, anpassade efter syfte och mottagare.

Frågor att fundera över:

 • Hur arbetar du i din undervisning för att elevens muntliga färdighet ska utvecklas?
 • Hur ger du dina elever möjlighet att reflektera över hur de kommunicerar muntligt i olika situationer?

Uttalets betydelse för grundläggande litteracitetsutveckling

För att elevernas uttal ska bli en resurs i språkinlärningen är det viktigt att börja med uttalsundervisningen tidigt. Elisabeth Zetterholm, docent och lektor i svenska som andraspråk, berättar vad du som sfi-lärare bör känna till om uttalsundervisning.

Frågor att fundera över:

 • Hur arbetar du med uttal i din undervisning?
 • På vilket sätt anpassar du undervisningen utifrån dina elevers olika förutsättningar när det gäller uttal?

Att utveckla litteracitet på en arbetsplats

Möt en sfi-elev som praktiserar i en förskoleklass. Praktikplatsen ger henne möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom ett yrke som intresserar henne. En sfi-lärare berättar att en av framgångsfaktorerna med språkutvecklande praktik är att eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk i en autentisk miljö. Hon berättar vidare om att språkpraktiken ökar elevernas motivation och vilja att lära sig svenska. 

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med språkutvecklande praktik?
 • På vilket sätt skulle språkutvecklande praktik kunna möta dina elevers behov?

Att undervisa på sfi – lärarens roll och kompetens 

Rollen som sfi-lärare förändras i en dynamisk omvärld. Kompetensutveckling blir dessutom allt viktigare. I den här filmen berättar och reflekterar tre lärare över lärarrollens möjligheter och utmaningar i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din roll som sfi-lärare?
 • Inom vilka områden har du behov av att utveckla din kompetens som sfi-lärare?

Att ha vardagen som utgångspunkt i undervisningen 

I filmen Att ha vardagen som utgångspunkt i undervisningen förklarar en forskare varför undervisning av vuxna elever utan skolbakgrund behöver vara funktionell och präglas av vuxenperspektiv, resursperspektiv och vardagsrelevans. Hon illustrerar detta med exempel. Vidare lyfter forskaren fram betydelsen av en noggrann kartläggning av elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper och belyser varför en kartläggning är viktig.

Frågor att fundera över:

 • Vilka texter från elevernas vardag använder du i din undervisning?
 • Hur kan kartläggningen idag komma till användning på bästa sätt i er verksamhet?

Att läsa och skriva texter i hemmet och i skolan

I filmen Att läsa och skriva texter i hemmet och i skolan berättar en forskare i språkdidaktik om sin studie kring läsande och skrivande som sociala praktiker och hur de kan skilja sig i skolan och hemma. Forskningsfältet kallas New Literacy Studies. Forskaren ger exempel på både överlappningar och skiljelinjer mellan att läsa och skriva i skolan respektive hemma (även om eleverna bara är i början av sin litteracitetsutveckling) och betonar vikten av att använda sig av autentiska texter i sfi-undervisningen. Hon talar också om varför ett resursperspektiv är viktigt i sammanhanget.

Frågor att fundera över:

 • I vilken utsträckning använder du dig av autentiskt vardagsmaterial i din undervisning som matchar elevernas behov av skrift i deras vardag?
 • Vad blir konsekvensen av ett resursperspektiv jämfört med bristperspektiv?

Att planera och genomföra studiebesök 

I filmen Att planera och genomföra studiebesök beskriver en sfi-lärare hur planering och genomförande av ett studiebesök kan gå till. Läraren delar med sig av sitt upplägg kring ett besök i ett naturområde. Hon lyfter fram vad läraren behöver tänka igenom under planeringsfasen för att uppnå syftet med utomhusundervisning: att lära sig i vardagen, i möten och med alla sinnen.

Frågor att fundera över:

 • I vilken utsträckning kan elevernas möjlighet till ett lärande i vardagen, utanför klassrummet, varieras och utvecklas?
 • Hur kan du tillgodose elevernas behov och förutsättningar kring utomhusundervisningen?

Att efterarbeta och följa upp studiebesök 

I filmen Att efterarbeta och följa upp studiebesök berättar en sfi-lärare om hur hon brukar lägga upp arbetet i klassrummet under lektionerna efter en gemensamt genomförd aktivitet utanför klassrummet. Läraren presenterar exempel på lektionsinnehåll. Under lektionen för hon samtal med eleverna kring de nya ord som de stött på under utomhusaktiviteten. Läraren har fotograferat under utomhusaktiviteten och dessa foton utgör sedan ett bildstöd för samtalet. Läraren visar också hur skrivandet kommer in på talets grund och hur grammatik blir en naturlig del av arbetet. Läraren poängterar vikten av att eleverna får samtala om sådant som de faktiskt har upplevt.

Frågor att fundera över:

 • På vilka olika sätt kan aktiviteter utanför klassrummet följas upp och bearbetas?
 • Vad mer, utöver lärarens och elevens fotografier från dagen, kan användas för samtal och skrivande i de uppföljande lektionerna?

Att undervisa utanför klassrummet  

I filmen Att undervisa utanför i klassrummet berättar en sfi-lärare om hur hon jobbar med utomhusundervisning. Läraren tar upp både syftet och språkliga vinster med att lämna klassrummet och bege sig till olika närliggande platser tillsammans med eleverna en gång i veckan. Mot bakgrund av en autentisk undervisningsmiljö redogör hon för vilka språk- och kommunikationsutvecklande aktiviteter som äger rum under utomhusvistelserna.

Frågor att fundera över:

 • Vilka utomhusaktiviteter och studiebesök skulle kunna vara språk- och kommunikationsutvecklande för dina elever?
 • På vilka olika sätt kan aktiviteterna för- och efterarbetas?

Att arbeta med skrivprocessen 

I den här filmen möter du två lärare som arbetar med skrivprocessen enligt genrepedagogiken i klassrummet. Genrepedagogik är en pedagogisk modell som handlar om att explicit undervisa om olika system i språket, det talade och det skrivna, med målet att göra språkets strukturer synliga. Du får ta del av hur skrivprocessen delas upp i sex arbetsmoment, vilket syfte varje moment har, vilka läraktiviteter samt vilken stöttning av eleverna som ingår. I filmen visas även vilka digitala resurser som används och hur eleverna utvecklar sin studieteknik i skrivprocessen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka fördelar för skrivutvecklingen ser du med digitalt läs- och skrivstöd?
 • Hur kan du stötta dina elever i deras skrivutveckling?

Att arbeta med genrepedagogik  

Det här är en film om att arbeta med genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning). Två sfi-lärare presenterar cirkelmodellens syfte och dess fyra faser. Filmen ger en inblick i hur du kan arbeta med cirkelmodellen och samtidigt bygga upp elevernas kunskaper så att de når ett kursmål. Lärarna i filmen understryker även talets och modersmålets betydelse i skrivutvecklingen.

Frågor att fundera över:

 • Vad i genrepedagogiken kan du använda direkt i din undervisning?
 • Hur kan du och dina kollegor använda och utveckla genrepedagogik i er verksamhet?

Genrepedagogik och att skriva sig till läsning  

I filmen Genrepedagogik och att skriva sig till läsning kan du se en rektor och en sfi-lärare berätta om skolans systematiska arbete med att kombinera ASL och genrepedagogik. De talar om värdet av att ha en samordningskoordinator. Dessutom förklarar de varför det är gynnsamt för deras verksamhet, personal och elever att skolan arbetar utifrån en gemensam pedagogisk och didaktisk plattform. Du får också höra om betydelsen av ett vuxenperspektiv och målet att med hjälp av ASL och genrepedagogik utbilda elever till att bli delaktiga i det digitala samhället.

Frågor att fundera över:

 • Vad menas med gemensam pedagogisk och didaktisk plattform?
 • Vilka fördelar ser du med att ha det?

Att använda digitala verktyg - presentation   

Digitala verktyg erbjuder många möjligheter i din undervisning. De kan användas till att stötta elevernas språkutveckling på olika sätt. I den här filmen presenterar en sfi-lärare och en universitetsadjunkt omfattande kunskap om digitala verktyg och ger konkreta exempel på hur digitala resurser kan användas språkutvecklande i undervisningen. Du får bland annat ta del av varför en didaktisk planering är viktig och hur den kan se ut. Det presenteras också olika typer av stöttning med hjälp av digitala resurser, samt olika sätt att tillgängliggöra digitalt material via webben. I slutet av filmen ges flera förslag på vidare läsning i ämnet.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stärka elevernas lärande?
 • Vilket digitalt verktyg skulle du vilja lära dig mer om? Vad blir ditt nästa steg?

Att använda digitala verktyg - varför?  

I filmen Att använda digitala verktyg: varför? presenterar en universitetsadjunkt i svenska som andraspråk framför allt två argument för användningen av digitala verktyg: för att man lär sig språket och för att man får digital kompetens. För varje argument tar hon upp ett antal beskrivande exempel och berättar om olika positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning. Här presenteras några begrepp: multimodalitet, användbarhet, resursperspektiv och vuxenrelevans, och vilken betydelse de har i undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du ta tillvara på elevens egen erfarenhet av digital teknik i din undervisning?
 • Hur kan du bidra till att öka elevernas digitala kompetens i vardagen?

Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen 

Våga använda digitala verktyg i undervisningen, det är den här filmens budskap. Du lyssnar på ett samtal om digitala verktyg mellan en sfi-lärare och universitetsadjunkt i svenska som andraspråk. Deras dialog berör hur elevernas resurser kan tillvaratas i undervisningen. Samtidigt poängteras det att digitala resurser i sig inte per automatik genererar lärande, utan läraren behöver alltid ha en didaktisk planering. I samtalet får du även tips att utgå från din pedagogiska kompetens när det gäller digitala resurser i undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan eleverna använda sina mobiltelefoner i undervisningen, för att öka deras språkkunskaper och samtidigt öka deras digitala kompetens?
 • Hur kan du öka din egen digitala kompetens?

Att använda digitala verktyg - surfplatta  

Surfplattor kan stötta eleverna i skrivprocessen. I filmen visas hur en sfi-lärare undervisar med hjälp av surfplattor, storskärm och whiteboard. Du får följa processen från handskrivna texter till digitalt renskrivna texter och språksamtal. Läraren beskriver hur arbetsmomenten går till och syftet med dem.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stötta dina elever i skrivprocessen?
 • Vilka olika digitala program och appar kan användas som stöd i elevernas skrivutveckling?

 Att använda digitala verktyg - appar

Appar anpassade för vuxna elever väcker stort engagemang, enligt sfi-läraren i den här filmen. De kombinerar flera uttryckssätt och gör det möjligt för eleverna att arbeta parallellt med ordförråd, läs- och skrivinlärning. Läraren beskriver flera fördelar med appar som multimodalitet, individualisering, stöttning, enkel hantering och möjlighet för eleverna att påverka sin språkutveckling.

Frågor att fundera över:

 • Vilka appar kan eleverna använda som komplement i undervisningen?
 • Hur kan du utveckla din kunskap om appars innehåll och användbarhet?

Att använda digitala verktyg - klassblogg

I den här filmen beskriver en sfi-lärare hur han använder sig av en blogg i sin undervisning och varför han gör det. Han berättar även vilka vinster det finns med att ha en blogg, utifrån ett elevperspektiv. Mot bakgrund av en autentisk planeringssituation förklarar läraren sin arbetsgång vid skapande av ett nytt blogginlägg. Samtidigt förklarar han också varför bloggandet är ett elevfokuserat och elevnära arbetssätt.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du skapa en elevanpassad blogg?
 • Hur kan du bjuda in eleverna till att interagera med klassbloggen?

Att arbeta med modersmålsstöd  

Modersmålsstöd kan öka elevernas förståelse av svenska språket. Här förklarar två sfi-lärare, varav den ena även fungerar som modersmålsstödjare, sitt samarbete. Kollegorna berättar hur de planerar och genomför undervisningen tillsammans och hur modersmålsstöd stöttar eleverna i klassrummet.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter till modersmålsstöd finns det i din verksamhet?
 • Hur kan ett bra samarbete mellan modersmålsstödjare och sfi-lärare se ut?

Att samarbeta modersmålslärare och SFI-lärare  

I filmen berättar en rektor, en modersmålslärare och en sfi-lärare varför det är ”suveränt bra” att vara en modersmålsbaserad sfi-skola där det arbetar nästan lika många modersmålslärare som sfi-lärare. Filmen belyser också hur lärarnas täta samarbete är organiserat och vilken roll ömsesidigheten spelar när det gäller det pedagogiska ansvaret för elevernas lärande. Utifrån ett elevperspektiv lyfter rektorn och lärarna fram flera fördelar med denna satsning på modersmålsundervisning.

Frågor att fundera över:

 • Hur ser du på schemalagt samarbete mellan sfi-lärare och modersmålsstödjare?
 • Vilka fördelar kan ett kollegialt samarbete ha för eleverna?

Att undervisa på modersmål och svenska  

Det finns fördelar med ett utvecklat samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare. Här förklarar två kollegor hur de samarbetar. De betonar vikten av gemensam lektionsplanering och förklarar varför det är viktigt att eleverna har tillgång till samma text på svenska som på modersmålet. Vidare delar lärarna med sig av sina positiva erfarenheter kring en gemensam bedömning av elevernas skriftspråksutveckling. I filmen besöker vi även klassrummet och ser hur undervisningen går till i praktiken.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan ett bra samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare kan se ut?
 • Inför vilka undervisningsmoment behöver dina elever modersmålsstöd? 

Elevperspektiv på modersmålsstöd  

I filmen Elevperspektiv på modersmålsstöd ger två sfi-elever sitt eget perspektiv på det modersmålsstöd som de har fått under sfi-studierna. De berättar på vilket sätt de blivit hjälpta av att ha tillgång till kontinuerligt modersmålsstöd under sfi-utbildningen, särskilt med tanke på att de saknade utbildningsbakgrund från hemlandet.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan dina elevers förutsättningar förbättras med modersmålsstöd?
 • Vad tycker dina elever om modersmålsstöd?

Att kombinera modersmålsstöd och digitala verktyg i undervisningen

Vissa sfi-elever saknar både skolbakgrund och datorvana. I filmen berättar en modersmålslärare hur hon kombinerar modersmålsstöd och digitala verktyg i sin undervisning. Stöd på modersmålet underlättar för elever utan skolbakgrund och datorvana att lära sig att skriva på dator – och samtidigt öka både sin språkliga och digitala kompetens. I undervisningen lär de sig använda ett tangentbord och kan ta del av digitalt läs- och skrivstöd.

Frågor att fundera över:

 • Vilka fördelar kan olika digitala verktyg ha för dina elevers skriftspråksutveckling?
 • Hur kan de digitala verktygen underlätta i din undervisning?

Att utveckla sin yrkesidentitet i lärarrollen i SFI/SVA grund  

Filmen belyser vad det innebär att vara lärare på studieväg 1. Här möter du en forskare som beskriver hur mångfacetterat yrket är. Hon lyfter fram vikten av regelbunden reflektion i syfte att ta fram den så kallade tysta kunskapen. Enligt forskaren behöver en systematisk och regelbunden reflektion ske både på individnivå och i kollegiet. Syftet med reflekterande förhållningssätt är att ta reda på vad som händer i klassrummet och varför. Det är också viktigt att få veta vilken typ av kunskap och fortbildning som enskilda lärare och arbetslaget är i behov av för att kunna utvecklas professionellt. Forskaren betonar också vikten av rektorns aktiva roll i processen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka utmaningar har lärare som undervisar på studieväg 1?
 • Vilka kunskaper och vilken fortbildning behöver ni i kollegiet?

Att använda visuella texter (visuell och kritisk litteracitet)  

I filmen Att använda visuella texter berättar en forskare vad visuell litteracitet är och varför det är viktigt att ge eleverna verktyg för tolkning av bild- och textmaterial som finns omkring oss i samhället. Forskaren betonar vikten av att möta elevernas kognitiva nivå vid valet av bilder och utgå från meningsfullhet och användbarhet. Hon förklarar också varför det är nödvändigt att som lärare vara klar över syftet med ett visst bildmaterial. Frågor som diskuteras är exempelvis: Hur och till vad ska bilderna användas? Vilken sorts bilder ska användas? Fotografier eller tecknade bilder? Förenklade eller mångtydiga bilder? Vilken roll spelar kulturella referensramar vid bildval och bildtolkning? Forskaren besvarar alla frågorna och illustrerar svaren med konkreta exempel.

Frågor att fundera över:

 • Hur väljer du foton och illustrationer till undervisningen?
 • Vilka fallgropar ser du i ditt bildval?
Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten