Alla filmer

Här finns alla filmer kopplade till stödmaterialet "Grundläggande litteracitet för vuxna med svenska som andraspråk" samlade.

Alla filmer finns även på Skolverkets YouTube-kanal.

Att undervisa på sfi via fjärrstöd

Den här filmen handlar om att undervisa via fjärrstöd. Undervisningen sker i realtid med hjälp av datorer. I filmen förklaras vad fjärrstöd, till skillnad från distansundervisning, kan innebära för elever, lärare och verksamheten. En sfi-lärare berättar också om vilket stöd hennes elever får med hjälp av modersmålet i sfi-undervisningen.

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med fjärrundervisning?
  • På vilket sätt skulle fjärrundervisning kunna möta dina elevers behov?

Muntlighet som resurs för grundläggande litteracitet

Se Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, förklara samverkan mellan talat och skrivet språk. Intervjun berör även hur det talade språket består av olika register, anpassade efter syfte och mottagare.

  • Hur arbetar du i din undervisning för att elevens muntliga färdighet ska utvecklas?
  • Hur ger du dina elever möjlighet att reflektera över hur de kommunicerar muntligt i olika situationer?

Uttalets betydelse för grundläggande litteracitetsutveckling

För att elevernas uttal ska bli en resurs i språkinlärningen är det viktigt att börja med uttalsundervisningen tidigt. Elisabeth Zetterholm, docent och lektor i svenska som andraspråk, berättar vad du som sfi-lärare bör känna till om uttalsundervisning.

  • Hur arbetar du med uttal i din undervisning?
  • På vilket sätt anpassar du undervisningen utifrån dina elevers olika förutsättningar när det gäller uttal?

Att utveckla litteracitet på en arbetsplats

Möt en sfi-elev som praktiserar i en förskoleklass. Praktikplatsen ger henne möjlighet att utveckla sitt svenska språk inom ett yrke som intresserar henne. En sfi-lärare berättar att en av framgångsfaktorerna med språkutvecklande praktik är att eleverna får möjlighet att utveckla sitt språk i en autentisk miljö. Hon berättar vidare om att språkpraktiken ökar elevernas motivation och vilja att lära sig svenska. 

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med språkutvecklande praktik?
  • På vilket sätt skulle språkutvecklande praktik kunna möta dina elevers behov?

Att undervisa på sfi – lärarens roll och kompetens 

Rollen som sfi-lärare förändras i en dynamisk omvärld. Kompetensutveckling blir dessutom allt viktigare. I den här filmen berättar och reflekterar tre lärare över lärarrollens möjligheter och utmaningar i sfi-undervisningen.

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din roll som sfi-lärare?
  • Inom vilka områden har du behov av att utveckla din kompetens som sfi-lärare?

Att ha vardagen som utgångspunkt i undervisningen 

Att läsa och skriva texter i hemmet och i skolan

Att planera och genomföra studiebesök 

Att efterarbeta och följa upp studiebesök 

Att undervisa utanför klassrummet  

Att arbeta med skrivprocessen 

Att arbeta med genrepedagogik  

Genrepedagogik och att skriva sig till läsning  

Att använda digitala verktyg - presentation   

Att använda digitala verktyg - varför?  

Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen 

Att använda digitala verktyg - surfplatta  

 Att använda digitala verktyg - appar

Att använda digitala verktyg - klassblogg

Att arbeta med modersmålsstöd  

Att samarbeta modersmålslärare och SFI-lärare  

Att undervisa på modersmål och svenska  

Elevperspektiv på modersmålsstöd  

Att kombinera modersmålsstöd och digitala verktyg i undervisningen

Att utveckla sin yrkesidentitet i lärarrollen i SFI/SVA grund  

Att använda visuella texter (visuell och kritisk litteracitet)  

Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten