Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

Digitala verktyg

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk, eftersom dessa digitala resurser kan erbjuda text, ljud och bild.

Läs mer om digitala resurser, vad det är, hur du som lärare kan använda dig av dessa och hur det främjar skriftspråksutvecklingen.

Läs mer

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Att undervisa på sfi via fjärrstöd

Se filmen Att undervisa på sfi via fjärrstöd

För mer information se sidan

Fjärrundervisning

För mer information se även rapport från Ifou

Fjärrundervisning – bättre utsikter för fler elever

Tema: Digitala verktyg

Att använda digitala verktyg - presentation

Digitala verktyg erbjuder många möjligheter i din undervisning. De kan användas till att stötta elevernas språkutveckling på olika sätt. I den här filmen presenterar en sfi-lärare och en universitetsadjunkt omfattande kunskap om digitala verktyg och ger konkreta exempel på hur digitala resurser kan användas språkutvecklande i undervisningen. Du får bland annat ta del av varför en didaktisk planering är viktig och hur den kan se ut. Det presenteras också olika typer av stöttning med hjälp av digitala resurser, samt olika sätt att tillgängliggöra digitalt material via webben. I slutet av filmen ges flera förslag på vidare läsning i ämnet.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stärka elevernas lärande?
 • Vilket digitalt verktyg skulle du vilja lära dig mer om? Vad blir ditt nästa steg?

 Att använda digitala verktyg - varför?  

I filmen Att använda digitala verktyg: varför? presenterar en universitetsadjunkt i svenska som andraspråk framför allt två argument för användningen av digitala verktyg: för att man lär sig språket och för att man får digital kompetens. För varje argument tar hon upp ett antal beskrivande exempel och berättar om olika positiva erfarenheter av att använda digitala verktyg i grundläggande skriftspråksundervisning. Här presenteras några begrepp: multimodalitet, användbarhet, resursperspektiv och vuxenrelevans, och vilken betydelse de har i undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du ta tillvara på elevens egen erfarenhet av digital teknik i din undervisning?
 • Hur kan du bidra till att öka elevernas digitala kompetens i vardagen?

Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen  

Våga använda digitala verktyg i undervisningen, det är den här filmens budskap. Du lyssnar på ett samtal om digitala verktyg mellan en sfi-lärare och universitetsadjunkt i svenska som andraspråk. Deras dialog berör hur elevernas resurser kan tillvaratas i undervisningen. Samtidigt poängteras det att digitala resurser i sig inte per automatik genererar lärande, utan läraren behöver alltid ha en didaktisk planering. I samtalet får du även tips att utgå från din pedagogiska kompetens när det gäller digitala resurser i undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan eleverna använda sina mobiltelefoner i undervisningen, för att öka deras språkkunskaper och samtidigt öka deras digitala kompetens?
 • Hur kan du öka din egen digitala kompetens?

Att undervisa på sfi via fjärrstöd

Den här filmen handlar om att undervisa via fjärrstöd. Undervisningen sker i realtid med hjälp av datorer. I filmen förklaras vad fjärrstöd, till skillnad från distansundervisning, kan innebära för elever, lärare och verksamheten. En sfi-lärare berättar också om vilket stöd hennes elever får med hjälp av modersmålet i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

 • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med fjärrundervisning på vuxenutbildning?
 • På vilket sätt skulle fjärrundervisning kunna möta dina vuxna elevers behov?

Att använda digitala verktyg - surfplatta  

Surfplattor kan stötta eleverna i skrivprocessen. I filmen visas hur en sfi-lärare undervisar med hjälp av surfplattor, storskärm och whiteboard. Du får följa processen från handskrivna texter till digitalt renskrivna texter och språksamtal. Läraren beskriver hur arbetsmomenten går till och syftet med dem.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan digitala verktyg stötta dina elever i skrivprocessen?
 • Vilka olika digitala program och appar kan användas som stöd i elevernas skrivutveckling?

 Att använda digitala verktyg - appar

Appar anpassade för vuxna elever väcker stort engagemang, enligt sfi-läraren i den här filmen. De kombinerar flera uttryckssätt och gör det möjligt för eleverna att arbeta parallellt med ordförråd, läs- och skrivinlärning. Läraren beskriver flera fördelar med appar som multimodalitet, individualisering, stöttning, enkel hantering och möjlighet för eleverna att påverka sin språkutveckling.

Frågor att fundera över:

 • Vilka appar kan eleverna använda som komplement i undervisningen?
 • Hur kan du utveckla din kunskap om appars innehåll och användbarhet?

Att använda digitala verktyg - klassblogg

I den här filmen beskriver en sfi-lärare hur han använder sig av en blogg i sin undervisning och varför han gör det. Han berättar även vilka vinster det finns med att ha en blogg, utifrån ett elevperspektiv. Mot bakgrund av en autentisk planeringssituation förklarar läraren sin arbetsgång vid skapande av ett nytt blogginlägg. Samtidigt förklarar han också varför bloggandet är ett elevfokuserat och elevnära arbetssätt.

Frågor att fundera över:

 • Hur kan du skapa en elevanpassad blogg?
 • Hur kan du bjuda in eleverna till att interagera med klassbloggen?

Relaterade länkar

EPALE - En elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa

Tips på appar, program och digitala resurser (Nationellt centrum för sva)

Fjärrundervisning som verktyg för modersmålsstöd (grund-/gymnasieskola)

Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet

Stödmaterial för nyanländas lärande

Senast granskad: 2017-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten