Digitala verktyg i skriftspråksundervisning

Digitala resurser – datorer, surfplattor, smartboards och smarta telefoner – är ett vardagligt inslag i den vuxnes liv. Därmed är digital kompetens en demokratisk rättighet för vuxna.

Digitala verktyg

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen

Digital kompetens har betydelse både som stöd för skriftspråksutvecklingen och i elevernas vardags- och arbetsliv. Datorer, mobiltelefoner och surfplattor kan med fördel användas i undervisningen i sfi och svenska som andraspråk, eftersom dessa digitala resurser kan erbjuda text, ljud och bild.

Läs mer om digitala resurser, vad det är, hur du som lärare kan använda dig av dessa och hur det främjar skriftspråksutvecklingen.

Läs mer

Digitala resurser i sfi- och sva-undervisningen


Tema: Digitala verktyg

Att använda digitala verktyg - presentation

 Att använda digitala verktyg - varför?  

Att använda digitala verktyg - resursperspektiv i undervisningen  

Att undervisa på sfi via fjärrstöd

Den här filmen handlar om att undervisa via fjärrstöd. Undervisningen sker i realtid med hjälp av datorer. I filmen förklaras vad fjärrstöd, till skillnad från distansundervisning, kan innebära för elever, lärare och verksamheten. En sfi-lärare berättar också om vilket stöd hennes elever får med hjälp av modersmålet i sfi-undervisningen.

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du med fjärrundervisning?
  • På vilket sätt skulle fjärrundervisning kunna möta dina elevers behov?

Att använda digitala verktyg - surfplatta  

 Att använda digitala verktyg - appar

Att använda digitala verktyg - klassblogg

Relaterade länkar

EPALE - En elektronisk plattform för vuxenutbildning i Europa

Tips på appar, program och digitala resurser (Nationellt centrum för sva)

Fjärrundervisning som verktyg för modersmålsstöd (grund-/gymnasieskola)

Sfi-lärare utvecklar undervisningen med filmer på nätet

Stödmaterial för nyanländas lärande

Senast granskad: 2017-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten