Grunder i skriftspråksutveckling

Vuxna andraspråksinlärare som ska lära sig läsa och skriva behöver först en kartläggning. Via kartläggningen framkommer elevens tidigare förhållande till text i tryckt och digital form.

Grunder i skriftspråket

Läsa och skriva från början

Det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva för första gången som vuxen på ett andraspråk. Man är ju inte vad vid att forma bokstäver med en penna, per definition. Det underlättar att utveckla det talade språket först. Inlärningen underlättas även om eleven får stöd på det språk som eleven behärskar genom exempelvis modersmålsstöd. Bland det första eleven behöver träna på är att skriva sitt namn och signera blanketter.

Läs mer

Läsa och skriva från början

Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

I ett kartläggningssamtal frågar läraren eleven om familj, yrke och fritidsintressen. Tidigare kunskaper och erfarenheter är intressanta för de kommande sfi-studierna eller studierna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Tidigare erfarenheter av skola och utbildning är av intresse men även om eleven inte har tidigare skolbakgrund eller formell utbildning kan du ändå ta reda på elevens tidigare relation till text, skrivande och läsning. De flesta vuxna har någon relation till text och användning av skrift.

I kartläggningen framkommer även vilken relation eleven har till språk och hur dessa kunskaper har förvärvats och använts. Genom att tala om kunskapssyn och förväntningar skapar du och eleven en gemensam grund inför de fortsatta studierna.

Läs mer

Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen


Tema: Grunder i skriftspråksutveckling

Att arbeta med skrivprocessen 

Att arbeta med genrepedagogik  

Genrepedagogik och att skriva sig till läsning  

Senast granskad: 2016-12-02
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten