Grunder i skriftspråksutveckling

Vuxna andraspråksinlärare som ska lära sig läsa och skriva behöver först en kartläggning. Via kartläggningen framkommer elevens tidigare förhållande till text i tryckt och digital form.

Grunder i skriftspråket

Läsa och skriva från början

Det är ett mödosamt arbete att lära sig läsa och skriva för första gången som vuxen på ett andraspråk. Man är ju inte van vid att forma bokstäver med en penna, per definition. Det underlättar att utveckla det talade språket först. Inlärningen underlättas även om eleven får stöd på det språk som eleven behärskar genom exempelvis modersmålsstöd. Bland det första eleven behöver träna på är att skriva sitt namn och signera blanketter.

Läs mer

Läsa och skriva från början

Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

I ett kartläggningssamtal frågar läraren eleven om familj, yrke och fritidsintressen. Tidigare kunskaper och erfarenheter är intressanta för de kommande sfi-studierna eller studierna i svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Tidigare erfarenheter av skola och utbildning är av intresse men även om eleven inte har tidigare skolbakgrund eller formell utbildning kan du ändå ta reda på elevens tidigare relation till text, skrivande och läsning. De flesta vuxna har någon relation till text och användning av skrift.

I kartläggningen framkommer även vilken relation eleven har till språk och hur dessa kunskaper har förvärvats och använts. Genom att tala om kunskapssyn och förväntningar skapar du och eleven en gemensam grund inför de fortsatta studierna.

Läs mer

Kartläggningssamtal i sfi- och sva-undervisningen

Uttalets betydelse för utveckling av grundläggande litteracitet för vuxna andraspråkstalare

Innan man förstår ett språk är det svårt att urskilja ordgränser när man hör språket talas. Vuxna inlärare överför gärna sitt eget språks melodi och prosodiska mönster till det nya språket. Det är därför angeläget att uttalsträningen ingår i sfi-undervisningen från allra första början och fortsätter kontinuerligt genom hela utbildningen. Ett acceptabelt uttal ger en viktig grund i den muntliga kommunikationen och den underlättar även inlärningen av all skrift. Om inte träningen sätts in tidigt kan artikulationen fastna och uttalet fossiliseras. Genom att ha vissa kunskaper om eleverna språk kan läraren uppmärksamma och särskilt träna de ljud som kan vara en utmaning för eleven att lära sig.

Läs mer

Uttalets betydelse för utveckling av grundläggande litteracitet för vuxna andraspråkstalare

Tema: Grunder i skriftspråksutveckling

Muntlighet som resurs för grundläggande litteracitet

Se Maria Rydell, doktorand i nordiska språk, förklara samverkan mellan talat och skrivet språk. Intervjun berör även hur det talade språket består av olika register, anpassade efter syfte och mottagare.

Frågor att fundera över:

  • Hur arbetar du i din undervisning för att elevens muntliga färdighet ska utvecklas?
  • Hur ger du dina elever möjlighet att reflektera över hur de kommunicerar muntligt i olika situationer?

Uttalets betydelse för grundläggande litteracitetsutveckling 

För att elevernas uttal ska bli en resurs i språkinlärningen är det viktigt att börja med uttalsundervisningen tidigt. Elisabeth Zetterholm, docent och lektor i svenska som andraspråk, berättar vad du som sfi-lärare bör känna till om uttalsundervisning.

Frågor att fundera över:

  • Hur arbetar du med uttal i din undervisning?
  • På vilket sätt anpassar du undervisningen utifrån dina elevers olika förutsättningar när det gäller uttal?

Att arbeta med skrivprocessen 

I den här filmen möter du två lärare som arbetar med skrivprocessen enligt genrepedagogiken i klassrummet. Genrepedagogik är en pedagogisk modell som handlar om att explicit undervisa om olika system i språket, det talade och det skrivna, med målet att göra språkets strukturer synliga. Du får ta del av hur skrivprocessen delas upp i sex arbetsmoment, vilket syfte varje moment har, vilka läraktiviteter samt vilken stöttning av eleverna som ingår. I filmen visas även vilka digitala resurser som används och hur eleverna utvecklar sin studieteknik i skrivprocessen.

Frågor att fundera över:

  • Vilka fördelar för skrivutvecklingen ser du med digitalt läs- och skrivstöd?
  • Hur kan du stötta dina elever i deras skrivutveckling?

Att arbeta med genrepedagogik  

Det här är en film om att arbeta med genrepedagogik och ASL (att skriva sig till läsning). Två sfi-lärare presenterar cirkelmodellens syfte och dess fyra faser. Filmen ger en inblick i hur du kan arbeta med cirkelmodellen och samtidigt bygga upp elevernas kunskaper så att de når ett kursmål. Lärarna i filmen understryker även talets och modersmålets betydelse i skrivutvecklingen.

Frågor att fundera över:

  • Vad i genrepedagogiken kan du använda direkt i din undervisning?
  • Hur kan du och dina kollegor använda och utveckla genrepedagogik i er verksamhet?

Genrepedagogik och att skriva sig till läsning  

I filmen Genrepedagogik och att skriva sig till läsning kan du se en rektor och en sfi-lärare berätta om skolans systematiska arbete med att kombinera ASL och genrepedagogik. De talar om värdet av att ha en samordningskoordinator. Dessutom förklarar de varför det är gynnsamt för deras verksamhet, personal och elever att skolan arbetar utifrån en gemensam pedagogisk och didaktisk plattform. Du får också höra om betydelsen av ett vuxenperspektiv och målet att med hjälp av ASL och genrepedagogik utbilda elever till att bli delaktiga i det digitala samhället.

Frågor att fundera över:

  • Vad menas med gemensam pedagogisk och didaktisk plattform?
  • Vilka fördelar ser du med att ha det?
Senast granskad: 2016-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten