Lärarens roll i skriftspråksutveckling

Att undervisa på sfi är komplext. Genom att reflektera över den egna lärprocessen utvecklas du i din lärarprofession. Som lärare pratar vi ofta om elevernas kunskaper, hur de lär, vad de kan och vad de behöver. Men det är inte lika vanligt att lärare har tid och utrymme att reflektera över den egna professionen och yrkesrollen.

Lärarens roll

Att undervisa på studieväg 1

Vad innebär det att undervisa på sfi och studieväg 1? Att undervisa vuxna är inte samma sak som att undervisa barn. Undervisningsmaterialet behöver vara relevant och intressant för den vuxnes liv och framtid. För dig som tidigare har undervisat barn och kommer till vuxenutbildningen kan märka att det kräver en omställning i undervisningssättet och -innehållet. Det kan uppstå dilemman i undervisningen i hur eleven ska bemötas. Eleven är inte bara elev, utan är precis som pedagogen, en vuxen med en rad olika erfarenheter och kunskaper. Eleven kan även vara förälder  och har därför ofta engagemang utanför klassrummet, vilket många gånger kan påverka undervisningen. För att utvecklas i rollen som sfi-lärare på studieväg 1 behövs bland annat kollegialt lärande och tid för egen reflektion.

Läs mer

Att undervisa på studieväg 1

Läraren i relation till undervisningspraktiken

Vad händer i klassrummet på sfi och studieväg 1? Hur ser lärarrollen ut? Att vara lärare är komplext. Att undervisa på sfi och studieväg 1 kräver engagemang och utmaningar. I undervisningen behöver läraren balansera mellan de olika roller som vuxna elever har. Det är främst fyra typer av handlingar som återkommer i undervisningen: Sätta igång olika lärandeaktiviteter, på olika sätt hjälpa eleverna att förstå, ta in vardagen i undervisningen och förhandla om elevers beteende i undervisningen.

Läs mer  

Läraren i relation till undervisningspraktiken


Tema: Lärarens roll

Att undervisa på sfi – lärarens roll och kompetens

Rollen som sfi-lärare förändras i en dynamisk omvärld. Kompetensutveckling blir dessutom allt viktigare. I den här filmen berättar och reflekterar tre lärare över lärarrollens möjligheter och utmaningar i sfi-undervisningen.

Frågor att fundera över:

  • Vilka möjligheter och utmaningar ser du i din roll som sfi-lärare?
  • Inom vilka områden har du behov av att utveckla din kompetens som sfi-lärare?

Att utveckla sin yrkesidentitet i lärarrollen i SFI/SVA grund  

Filmen belyser vad det innebär att vara lärare på studieväg 1. Här möter du en forskare som beskriver hur mångfacetterat yrket är. Hon lyfter fram vikten av regelbunden reflektion i syfte att ta fram den så kallade tysta kunskapen. Enligt forskaren behöver en systematisk och regelbunden reflektion ske både på individnivå och i kollegiet. Syftet med reflekterande förhållningssätt är att ta reda på vad som händer i klassrummet och varför. Det är också viktigt att få veta vilken typ av kunskap och fortbildning som enskilda lärare och arbetslaget är i behov av för att kunna utvecklas professionellt. Forskaren betonar också vikten av rektorns aktiva roll i processen.

Frågor att fundera över:

  • Vilka utmaningar har lärare som undervisar på studieväg 1?
  • Vilka kunskaper och vilken fortbildning behöver ni i kollegiet?
Senast granskad: 2017-07-12
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten