Modersmålets roll i skriftspråksutveckling

Undervisning på modersmålet kan ha betydelse för vuxna som lär sig svenska som andraspråk och samtidigt utvecklar en grundläggande litteracitet. Stöd på modersmålet kan ge eleven en bättre förståelse för det nya språket, än om undervisningen begränsas till enbart det nya språket.

Modersmålets roll

Modersmålets betydelse för läs- och skrivutveckling

Vuxna som studerar på sfi eller svenska som andraspråk på grundläggande nivå möter flera utmaningar. En stor utmaning är att undervisningen sker på ett språk som är nytt för eleven. En annan är att lära sig läsa och skriva på det nya språket. Med hjälp av modersmålsstöd eller modersmålslärare kan eleven kommunicera friare och sätta ord på det som han eller hon inte förstår. Med modersmålet som gemensamt språk kan eleven göra sig förstådd och samtala om sin lärprocess. Modersmålet kan därför stötta vuxna elever som ska lära sig andraspråket svenska.

Läs mer

​​​​​​​Modersmålets betydelse för läs- och skrivutveckling ​​​​​​​​​​​​​​


Tema: Modersmålets roll

Att arbeta med modersmålsstöd  

Modersmålsstöd kan öka elevernas förståelse av svenska språket. Här förklarar två sfi-lärare, varav den ena även fungerar som modersmålsstödjare, sitt samarbete. Kollegorna berättar hur de planerar och genomför undervisningen tillsammans och hur modersmålsstöd stöttar eleverna i klassrummet.

Frågor att fundera över:

  • Vilka möjligheter till modersmålsstöd finns det i din verksamhet?
  • Hur kan ett bra samarbete mellan modersmålsstödjare och sfi-lärare se ut?

Att samarbeta modersmålslärare och SFI-lärare  

I filmen berättar en rektor, en modersmålslärare och en sfi-lärare varför det är ”suveränt bra” att vara en modersmålsbaserad sfi-skola där det arbetar nästan lika många modersmålslärare som sfi-lärare. Filmen belyser också hur lärarnas täta samarbete är organiserat och vilken roll ömsesidigheten spelar när det gäller det pedagogiska ansvaret för elevernas lärande. Utifrån ett elevperspektiv lyfter rektorn och lärarna fram flera fördelar med denna satsning på modersmålsundervisning.

Frågor att fundera över:

  • Hur ser du på schemalagt samarbete mellan sfi-lärare och modersmålsstödjare?
  • Vilka fördelar kan ett kollegialt samarbete ha för eleverna?

Att undervisa på modersmål och svenska  

Det finns fördelar med ett utvecklat samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare. Här förklarar två kollegor hur de samarbetar. De betonar vikten av gemensam lektionsplanering och förklarar varför det är viktigt att eleverna har tillgång till samma text på svenska som på modersmålet. Vidare delar lärarna med sig av sina positiva erfarenheter kring en gemensam bedömning av elevernas skriftspråksutveckling. I filmen besöker vi även klassrummet och ser hur undervisningen går till i praktiken.

Frågor att fundera över:

  • Hur kan ett bra samarbete mellan sfi-lärare och modersmålslärare kan se ut?
  • Inför vilka undervisningsmoment behöver dina elever modersmålsstöd? 

Elevperspektiv på modersmålsstöd  

I filmen Elevperspektiv på modersmålsstöd ger två sfi-elever sitt eget perspektiv på det modersmålsstöd som de har fått under sfi-studierna. De berättar på vilket sätt de blivit hjälpta av att ha tillgång till kontinuerligt modersmålsstöd under sfi-utbildningen, särskilt med tanke på att de saknade utbildningsbakgrund från hemlandet.

Frågor att fundera över:

  • Hur kan dina elevers förutsättningar förbättras med modersmålsstöd?
  • Vad tycker dina elever om modersmålsstöd?

Att kombinera modersmålsstöd och digitala verktyg i undervisningen

Vissa sfi-elever saknar både skolbakgrund och datorvana. I filmen berättar en modersmålslärare hur hon kombinerar modersmålsstöd och digitala verktyg i sin undervisning. Stöd på modersmålet underlättar för elever utan skolbakgrund och datorvana att lära sig att skriva på dator – och samtidigt öka både sin språkliga och digitala kompetens. I undervisningen lär de sig använda ett tangentbord och kan ta del av digitalt läs- och skrivstöd.

Frågor att fundera över:

  • Vilka fördelar kan olika digitala verktyg ha för dina elevers skriftspråksutveckling?
  • Hur kan de digitala verktygen underlätta i din undervisning?

Relaterade länkar

Ökad individanpassning - en effektivare sfi och vuxenutbildning (Prop 2014/15:85)

Hur du kan genomföra kartläggningssamtal med tolk (film)

Att genomföra studiehandledning på modersmål (film)

Senast granskad: 2016-12-02
Innehållsansvar: Vuxenutbildningsenheten