Nationella minoriteter

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Förskolan och skolan har ett särskilt ansvar för att de nationella minoriteternas språk och kultur hålls levande. Det gäller undervisning om minoriteternas språk, kultur, religion och historia, men också undervisning i minoritetsspråken.

Filmen om nationella minoriteter på finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska, engelska

En del av vår historia och vårt kulturarv

De nationella minoriteterna har bott i Sverige under lång tid. De har en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och de är en viktig del av vår historia och vårt kulturarv som alla elever ska ha kunskap om. Det handlar om att visa det Sverige som alltid funnits, ett område med stor mångfald av språk och kulturer.

Undervisning

Efter genomgången grundskola, grundsärskola, sameskola eller specialskola ska varje elev ha fått kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Det står i de övergripande målen och riktlinjerna till läroplanerna. Det står även i kursplanerna för historia, religionskunskap, samhällskunskap och svenska.

Läroplaner och kursplaner för grundskoleutbildning

Läromedel

För undervisning om romer finns det fakta och inspirationsmaterial om romsk kultur, språk, religion och historia. Materialet är kopplat till kursplanerna för ämnena svenska, samhällskunskap och historia i årskurs 7-9 men kan även användas i andra ämnen och för andra åldersgrupper.

Läromedel för undervisning om romer

Finska, samiska, meänkieli, romani chib och jiddisch är nationella minoritetsspråk i Sverige. Läromedlen i minoritetsspråk är till för undervisning i grundskolan.

Läromedel för undervisning i nationella minoritetsspråk

Se även:

Flerspråkighet i förskolan Stöd för undervisningen i minoritetsspråk Stöd för undervisning i modersmål

Rättigheter

Förskolebarn som tillhör någon av de nationella minoriteterna kan få stöd i att utveckla sin flerkulturella identitet. I grundskolan och gymnasieskolan har eleverna rätt till modersmålsundervisning i sitt nationella minoritetsspråk.

Rätten till att utveckla sitt modersmål

Folderna kan huvudmän och rektorer använda för att informera skolpersonal och föräldrar om nationella minoriteters rättigheter.

Folder om nationella minoriteters rättigheter i förskola och skola

Senast granskad: 2016-03-15