Undervisa om nationella minoriteter

Här finns material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna. Materialet från Skolverket har tonvikt på romsk kultur, språk, religion och historia och riktar sig främst till årskurserna 7-9. Det går ändå att använda även för andra åldrar.

I serien "Andrea hälsar på" från UR, besöker Andrea en person från varje nationell minoritet. Serien riktar sig till elever på mellanstadiet. Se vilka avsnitt som ingår i serien Andrea hälsar på. Andrea hälsar på, UR

Informera rektorer och lärare om skolans skyldigheter kopplat till nationella minoriteter

Du som huvudman kan med denna presentation få ett samlat underlag för att informera rektorer och lärare om skolans skyldigheter kopplat till nationella minoriteter.

PPT nationella minoriteter.pptx (925 kB)

Presentationen sammanfattar styrdokumentens krav gällande modersmål som nationellt minoritetsspråk i grundskolan och gymnasieskolan, olika sätt att organisera utbildning för nationella minoriteter samt skolans skyldigheter att ge alla elever kunskaper om de nationella minoriteterna.

Undervisning om nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Du som undervisar elever i grundskolan ska ge alla elever kunskap om minoriteternas historia och kultur. Nedan får du en översikt om vad läroplanerna säger ska ingå i undervisningen i olika ämnen.

årskurs 1-3

Samhällsorienterade ämnena. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

årskurs 4-6

  • Samhällskunskap - Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  • Historia- Migration till och från samt inom det svenska riket.
  • Religion - Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  • Svenska - Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

årskurs 7-9

  • Svenska - de nationella minoritetsspråken och deras ställning i samhället. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk
  • Historia -  Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  • Samhällskunskap - De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Till hela läroplanen för grundskolan

Material för att undervisa om alla nationella minoriteter

Levandehistoria.se

minoritet.se

SO-rummet

UR skola

Stöd för att utveckla ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen

Koll på främlingfientlighet, ett självskattningsverktyg

Värdegrund - material för att utveckla undervisning

Senast granskad: 2017-10-19