Undervisa om nationella minoriteter

Här finns material och lektionsförslag till dig som ska undervisa om de nationella minoriteterna. Materialet från Skolverket har tonvikt på romsk kultur, språk, religion och historia och riktar sig främst till årskurserna 7-9. Det går ändå att använda även för andra åldrar.

I serien "Andrea hälsar på" från UR, besöker Andrea en person från varje nationell minoritet. Serien riktar sig till elever på mellanstadiet. Se vilka avsnitt som ingår i serien Andrea hälsar på. Andrea hälsar på, UR

Informera rektorer och lärare om skolans skyldigheter kopplat till nationella minoriteter

Du som huvudman kan med denna presentation få ett samlat underlag för att informera rektorer och lärare om skolans skyldigheter kopplat till nationella minoriteter.

PPT nationella minoriteter.pptx (925 kB)

Presentationen sammanfattar styrdokumentens krav gällande modersmål som nationellt minoritetsspråk i grundskolan och gymnasieskolan, olika sätt att organisera utbildning för nationella minoriteter samt skolans skyldigheter att ge alla elever kunskaper om de nationella minoriteterna.

Undervisning om nationella minoriteter

De fem nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Du som undervisar elever i grundskolan ska ge alla elever kunskap om minoriteternas historia och kultur. Nedan får du en översikt om vad läroplanerna säger ska ingå i undervisningen i olika ämnen.

årskurs 1-3

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Svenska - eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

årskurs 4-6

 • Samhällskunskap - Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Geografi- Olika platser, regioner och levnadsvillkor.
 • Historia- Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Religion - Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum. Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Svenska - Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Vilka de nationella minoritetsspråken är. Att argumentera i olika samtalssituationer.

årskurs 7-9

 • Svenska - de nationella minoritetsspråken och deras ställning i samhället. Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk
 • Historia -  Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
 • Samhällskunskap - De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Till hela läroplanen för grundskolan

Vårt material för undervisning om romer

Vi har material för undervisning om minoriteten romer, som har tagits fram i uppdraget "Romsk inkludering" på uppdrag av regeringen. I menyn till vänster hittar du de olika materialen.

Läs om Paulina, 15 år, som brinner för hiphop och streetdance. Hon har inte alltid vågat stå upp för sin romska bakgrund då hon på nära håll upplevt hur andra elever i skolan blivit kallade "Jävla zigenare!". Till slut tog hon mod till sig och sade ifrån.

Frågeställningar till texterna

 • Vilka faktorer kan påverka romska ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande? På vilka sätt?
 • Vilka likheter och skillnader kan det finnas om man jämför med andra grupper av ungdomar?
 • Vilka krafter verkar integrerande respektive segregerande för romer i Sverige idag? Hur kan dessa krafter inverka på romska ungdomars möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation?

Material för att undervisa om alla nationella minoriteter

Levandehistoria.se

minoritet.se

SO-rummet

UR skola

Stöd för att utveckla ett inkluderande förhållningssätt i undervisningen

Koll på främlingfientlighet, ett självskattningsverktyg

Värdegrund - material för att utveckla undervisning

Senast granskad: 2017-10-19