Översikt

Romer är ett transnationellt folk som är bosatta över hela världen. Den romska kulturen, språket och religionstillhörigheten präglas därför av en stor mångfald och variation. Romerna är Europas största etniska minoritet och i Sverige utgör de en av våra fem erkända nationella minoriteter.

Romer håller en minnesstund i Auschwitz-Birkenau En stor del av dagens romer i Europa och Sverige lever i utsatthet och det finns en utbredd misstro mot myndigheter som bottnar i samtida och historiska upplevelser av diskriminering och förföljelse. Översikten tar avstamp i de uppmärksammade polisregistreringarna av romer i Skåne hösten 2013, ett aktuellt exempel på hur fördomsfulla uppfattningar om romer lever kvar och påverkar ideologi och praktik. Detta kallas för antiziganism, dvs. en uppsättning av negativa föreställningar om romer som grupp.

Skåne 2013

Avslöjandet hösten 2013 om att Skånepolisen upprättat ett register där nästan
5 000 romer varav många barn ingick. Detta väckte många obehagliga minnen till liv för Sveriges romer och förstärkte den existerande misstro som redan fanns gentemot svenska myndigheter. Upptäckten blev ett bakslag för det pågående arbetet med den nationella strategin för romsk inkludering 2012-2032. Samtidigt medförde debatten som följde en ökad förståelse och sympati för de bakomliggande orsakerna till romernas reaktioner på händelsen och brist på förtroende för myndigheter. För många romer innebar det en fortsättning av redan tidigare systematiska kartläggningar i Sverige. Ett exempel på det är zigenarinventeringarna som ägde rum 1942 och 1954.

Forum för levande historia: "Registrering av romer i Sverige"

Debatt om registreringarna från romskt håll (4,5 MB)

Antiziganism

Rasism riktad mot romer kallas antiziganism. Registreringar av romer visar hur antiziganistiska tankemönster lever kvar både i enskilda individers tänkande och i byråkratiska system (strukturell antiziganism). I Vitboken framkommer att även Stockholms stad ända fram till 1996 använde ett liknande register där romer kategoriserades som ”hel Z” och ”halv Z” – en praktik som ligger i linje med de rasbiologiska föreställningar som fanns under första halvan av 1900-talet.

Läs mer om antiziganism

Ladda ner skolboken Antiziganismen i Sverige (Kommissionen mot antiziganism)


Begreppsdefinition antiziganism

Antiziganism är ett begrepp som står för rasism riktad mot romer. Ordet uppstod i efterkrigstidens förintelseforskning (jfr engelskans antigypsyism och tyskans Antiziganismus). Antiziganismen har emellertid funnits lika länge som romernas historia i Europa, dvs. snart tusen år. Under andra världskriget skedde de flesta förföljelserna. Den romska befolkningen kartlades i Tyskland och väldig många romer skickades till Auschwitz. Romerna har alltid betraktats som ett främmande folk och med stor misstänksamhet omringade av myter. (Källa: www.ne.se)

Vitbok om övergrepp mot Sveriges romer (2014)

Vitboken är ett policydokument där staten erkänner övergrepp och kränkningar mot romer i Sverige under 1900-talet för att främja det ömsesidiga förtroendet mellan romer och majoritetssamhället.

Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet


* Fotografier är från É Romani Glinda. Bilden från minnesstunden är tagen av Rosario Taikon Ali och bilden från demonstrationen är tagen av Mia Taikon.

Senast granskad: 2016-08-23