En historia av förtryck

Romernas historia handlar i hög grad om relationerna mellan romer och majoritetssamhället. Detta avsnitt ger exempel på hur staten över tid har begränsat romers medborgerliga rättigheter i fråga om bostad, utbildning och arbete.

Romernas ankomst 1512

I Stockholms stads tänkeböcker beskrivs en mindre grupp främlingar som kom under greve Antonius ledning år 1512. Sällskapet kallades egyptier och välkomnades som pilgrimer. Under den här tiden skulle pilgrimer tas väl emot och erbjudas allmosor och härbärge enligt regler som gällde för mottagande av främlingar.

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512
Rapport 2010:2: "Romer i svensk myndighetspolitik– ett historiskt perspektiv", N. Montesino (627 kB)

Snart ändrades emellertid inställningen till dessa pilgrimer och beteckningen egyptier ersattes av beteckningarna ”tattare” och ”zigenare”–grupper som kom att uppfattas som onyttiga och oönskade främlingar.

Lagen om inreseförbud

I takt med att nationalstaterna bildades från 1500-talet och framåt växte kraven på konformitet och samhällsklimatet hårdnade. Ekonomiska faktorer spelade också in eftersom det var svårare att utkräva skatt av personer som saknade fast adress, vilket bland annat romer gjorde. Romernas villkor har sedan den här tiden varit föremål för statens och kyrkans önskan att begränsa deras rörelsefrihet och assimilera dem i samhället. I Sverige drabbades de resande (tidigare kallade ”tattare”) särskilt hårt av statens försök att tvångsassimilera dem. På 1930- och 1940-talen var uttrycket ”tattarplågan” ett vanligt förekommande uttryck och olika åtgärder gjordes för att assimilera barnen i det svenska majoritetssamhället. Så sent som på 1900-talet  hade Sverige en lag som förbjöd romer att resa in i Sverige; Lagen om inreseförbud för zigenare. Lagen gällde under 1900-talets första hälft (1914-1954) och innebar att romer som flydde från nazisternas koncentrationsläger inte kunde få en fristad i Sverige.

"När vi kom till en by för att stanna ett par dagar blev barnen glada.", Rapport: "Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900–1950" av Ida Ohlsson Al Fakir

Påtvingat resande och önskan om bostad*

De romer som levde i Sverige var i praktiken statslösa, vilket innebar att de saknade de medborgerliga rättigheter som övriga svenska medborgare hade. Under delar av 1900-talet var det vanligt att romer inte tilläts bo mer än tre veckor i samma kommun.** Det medförde att de var tvungna att resa vidare till nästa ställe. Det här påtvingade nomadlivet fortsatte till slutet av 1960-talet. I den handledning som Socialstyrelsen använde sig av från 1942 framkom det att romer som levde en nomadisk livsstil skulle betraktas som asociala individer.

I ett lagförslag från 1923 resonerade man kring romernas situation och sade bland annat:

"Då zigenarnas inordnande i samhället hos oss synes vara ett olösligt problem, är enda utvägen att på ett eller annat sätt få zigenarna ur landet. Då de flesta av dem torde vara svenska undersåtar och i allt fall deras medborgarrätt i annat land svårligen låter sig bevisa kan deras försvinnande ur landet icke nås på annat sätt än att så starka inskränkningar läggas på deras rörelsefrihet att de finna med sin egen fördel förenligt att lämna landet och utvandra till ett land med för dem gynnsammare förhållanden.”

(Källa: SOU 1923:2 Förslag till lag om lösdrivares behandling - Socialdepartementet)

SVT öppet arkiv: Fastighetsborgarråd Valfrid Frank (tidssekvens 25.33-27.28).

Tillgång till bostad är en förutsättning för att få tillgång till andra grundläggande rättigheter; utbildning, arbete och hälso- och sjukvård. Många svenska romer växte upp i läger och fick enligt bestämmelser bara stanna i några dagar på varje plats. Bostadsproblematiken för Sveriges romer uppmärksammades i media 1963, samma år som författaren Katarina Taikon gav ut sin bok Zigenerska. Hon blev ett ansikte utåt i kampen för rätten till egen bostad genom att slå hål på många av de fördomar som fanns, bland annat att romerna inte ville bli bofasta och att de hade ”tjockare hud” och därmed kunde klara av kylan bättre än övriga svenskar.

Anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att romer än idag diskrimineras på bostadsmarknaden. Enligt DO rör hälften av alla domar och förlikningar om bostadsdiskriminering romer och internationella rapporter från Europeiska byrån för mänskliga rättigheter, Europarådet och FN kritiserar Sverige för att romers rätt till bostad kränks.

Skola och utbildning

Jag fick aldrig någon riktig skolgång. Jag fick aldrig se en skola inifrån. Nu tänker kanske någon: ”Hon skojar så klart. Hon är ju svensk, och alla svenska barn måste

Aljorsa i tältskola i Sköndal 1944-45

gå i skolan”. Jag skojar inte /…/ inga rektorer ville ha zigenska barn i sina skolor. De sa alltid: ”Det förstår väl Kaldaras, det går ju inte. Vad skulle de andra barnens föräldrar säga, om de visste att det gick zigenska barn i skolan. De skulle ta sina barn härifrån… (Caldaras, 1973).

En gammal missuppfattning är att skolan inte är viktig för romer eller att aspekter av den romska kulturen och livsstilen inte är förenlig med en regelbunden skolgång. Trots att Sverige har haft allmän skolplikt sedan 1842 fick romer inte gå i skolan förrän på 1960-talet, efter flera decenniers kamp.

Romska författare som Monica Caldaras, Hans Caldaras och Katarina Taikon har skildrat hur romska föräldrar sedan 1930-talet försökte att övertyga myndigheter om att ge deras barn rätt att få gå i skolan, och beskrivit det motstånd man mötte. Eftersom fast bostad betraktades som en förutsättning för regelbunden skolgång behövde kommunerna inte ta emot de romska barnen. Johan Dimitri Taikon var en av de som stred för romers rätt till utbildning och bostad redan på 1930-talet. Han skrev till de kommuner dit de var på väg för att stanna och gjorde en förfrågan om att ordna med skola för de romska barnen. Skolgången för romer var beroende av kommunernas och skolornas inställning. Det fanns emellertid några engagerade lärare som undervisade romer under sommaren i de läger där romerna bodde.

Ett urval av romska röster om mötet med skolan:

Caldaras, Monica (1973), Jävla zigenarunge, Malmö: Corona
Caldaras, Hans (2002), I betraktarens ögon, Stockholm: Prisma
Rodell Olgac, Christina (2006), Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet, Stockholm: HLS Förlag
Taikon, Katarina, (1975), Katitzi i skolan, Nacka: Tai-Lang

Arbete

I dagens samhälle framhålls ofta eget företagande, flexibilitet och globalisering som eftersträvnadsvärt. Romer i Sverige var fram till 1960-talet entreprenörer och försörjde sig genom hästhandel, hantverksarbeten, tivoliverksamhet, musik- och dansuppträdanden, förtenning och kopparslagning m.m. Dessa yrken försvann i samband med att romerna fick tillgång till fasta bostäder och att efterfrågan på dessa tjänster minskade. Eftersom romerna hade en bristfällig skolgång så var majoriteten inte läs- och skrivkunniga vilket medförde en svagare ställning på arbetsmarknaden. Detta har återverkningar för yngre generationer än i dag. Läs mer om romers exkludering från arbetsmarknaden i SOU-rapporten nedan i kapitel 8.3.

SOU 2010:55: Romers rätt - en strategi för romer i Sverige (2,5 MB)
Ds 1997:49: Romer i Sverige - tillsammans i förändring, (205 kB)

* Fotot Ekstubben är hämtat från Skolverkets publikation Saga och Sanning på Romani 2. Läs historien om Jonnys barndom i dåvarande läger på s. 36-41.

Saga och sanning på Romani 2

Fotot med Karin och Nils Erik (vars riktiga namn är Aljorsa) är hämtat från É Romani Glindas arkiv.

** David Sjögren, forskare vid historiska institutionen vid Uppsala universitet, menar att det inte fanns lagstöd att avhysa romer efter tre veckor i en kommun. 

Senast granskad: 2016-08-23