Källhänvisning och fördjupning

Här hittar du referenser och kan fördjupa dig i mer material om romsk kultur, språk, religion och historia. Det är både litteratur, film och länkar till andra webbplatser.

Nedanstående urval över litteratur- och filmtips gör inte anspråk på att vara heltäckande. Litteratururvalet baseras huvudsakligen på publikationer utgivna efter år 2000 och kompletteras löpande.

Akademisk litteratur i romska studier

Al-Fakir, I. (2013). Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsenhet, kyrkokansliet, Uppsala.

Carling, G. (2005). Romani i svenskan: storstadsslang och standardsspråk. Stockholm: Carlsson.

Demetri, M., Dimiter-Taikon, A. & Rodell Olgac, C. (2010). Kelderashgruppens historia och kulturarv i Sverige - en intervjustudie för Delegationen för romska frågor.

Hancock, I. (2002). We are the Romani people – ame sam e Rromane džene. Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Hazell, B. (2011). Resandefolket – från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront.

Montesino, N. (2002). Zigenarfrågan – intervention och romantik. Lund: Lunds universitet.

Montesino, N. (2010). Romer i svensk myndighetspolitik – ett historisk perspektiv (Socialhögskolan 2010:2). Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Palosuo, L. (2008). En inventering av forskningen om romer i Sverige. Uppsala: Centrum för multietnisk forskning, Uppsala universitet.

Rodell Olgac, C. (2006). Den romska minoriteten i majoritetssamhällets skola: från hot till möjlighet. Stockholm: HLS Förlag.

Selling, J. (2013). Svensk antiziganism. Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar, Limhamn: Sekel Bokförlag.

Sjögren, D., Ericsson, M. (2012). Problematiska utgångspunkter: Om en svensk vitbok för utredande av övergrepp mot romer. Historisk Tidskrift (S), 2011(2): 250-257.

Sjögren, D.(2010).Den säkra zonen: Motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962.Diss.

Strand, E. (2009), Dessa otacksamma främlingar – Vetenskaplig antiziganism i ljuset av två svenska 1700-talsavhandlingar, Romani E Journal no 1/vol 1.

Artiklar

Kai, D. (2014, 30 januari). När blir romer hjältar på vita duken?. Debatt.svt.se. Hämtad från http://debatt.svt.se/2014/01/30/nar-blir-romer-hjaltar-pa-vita-duken/.

Kwiek, B. (2012). Skriv rom tills dina fingrar blöder. Barn och ungdomskultur. Hämtad från http://www.bolla.se/nyheter/nyhetsarkiv/Gastkronikan--Bagir-Kwiek-Skriv-rom-tills-dina-fingrar-bloder/.

Matache, R. (Rumäniens ambassadör i Sverige). (2014, 8 februari). Att tillåta tiggeri försvårar för romerna att integreras. Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/debatt/att-tillata-tiggeri-forsvarar-for-romerna-att-integreras/

Pascalidou, A. (2013), ”Lilla Maria blottade vår rasism” i Metro 2013-11-06, http://www.metro.se/kolumner/alexandra-pascalidou-lilla-maria-blottade-var-rasism/EVHmjE!h5PnR3lOCRCnE/.

Rothstein, B. (2013, 28 december). Därför bör vi göra det förbjudet att ge till tiggare. Dagens Nyeter. Hämtad från http://www.dn.se/debatt/darfor-bor-vi-gora-det-forbjudet-att-ge-till-tiggare/.

T. Hammarberg. (2014, 12 januari). Så kan Europa bidra till att minska antalet tiggare. Dagens Nyheter. Hämtad från http://www.dn.se/debatt/sa-kan-europa-bidra-till-att-minska-antalet-tiggare/.

T. Hammarberg. (2012, 16 augusti). Sverige har svikit romerna i 500 år – och gör det alltjämt. Debatt.svt.se. Hämtad från http://debatt.svt.se/2012/08/16/sverige-har-svikit-romerna-i-500-ar-och-gor-det-alltjamt/.

Fakta

Europarådet, Faktablad om romernas historia

- På svenska: http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/Source/FS2/0.0_introduction_swedish.pdf

- På engelska: http://www.coe.int/t/dg4/education/roma/histoCulture_en.asp

Hazell, B. (2011). Resandefolket – från tattare till traveller. Stockholm: Ordfront.

Jansson, K-A., & Schmid, I. (Red.). (2005). Ett fördrivet folk: antologi om förtryck och diskriminering av romer/zigenare/resande. Stockholm: Forum för levande historia.

Kaldaras Nikolizsson, E., Gidfors, K., Lundgren, G. (2013). Vi läser om romer: av och om romer. Malmö: Romska ungdomsförbundet.

Köljing, C., Nylander, M. & Hultqvist, S. (2014). Vi är romer. Lund: Lux Förlag AB.

Memoarer/biografier

Caldaras, H. (2002). I betraktarens ögon. Stockholm: Prisma.

Caldaras, M. (1973). Jävla zigenarunge. Malmö: Corona.

Mohtadi, L. (2013). Den dag jag blir fri. Johanneshov: TPB.

Myndighetsrapporter

Arbetsmarknadsdepartementet. (2012). En samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 2012-2015 (Skr. 2011/12:56).

DO. (2012). Romers rättigheter – Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor. Taberg: Tabergs Tryckeri.

DO. (2012). Romer diskrimineras på bostadsmarknaden hämtad från http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2012/Romer-diskrimineras-pa-bostadsmarknaden/

Delegationen för romska frågor (2011). Romers rätt – en strategi för romer. (SOU 2010:55).

Europarådet. (2012) ECRI report on Sweden hämtad från http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/country-by-country/sweden/SWE-CbC-IV-2012-046-ENG.pdf

Europarådet. (2012). Romers och resandes rättigheter i Europa – sammanfattning av rapport hämtad från http://www.regeringen.se/content/1/c6/21/03/10/3c9daaff.pdf

EU:s byrå för grundläggande rättigheter. (2009). Sweden RAXEN National Focal Point, Thematic Study - Housing Conditions of Roma and Travellers, hämtad från http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/595-RAXEN-Roma%20Housing-Sweden_en.pdf

FN. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=CERD/C/SWE/19-21

Forum för levande historia:

http://www.levandehistoria.se/fakta-om-forintelsen/romer-under-forintelsen

http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/antiziganism

Regeringen

Ds 2004, Den mörka och okända historien - Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet. Hämtad från www.regeringen.se/sb/d/18375/a/237061

Ds 1997:49, Romer i Sverige – tillsammans i förändring. Hämtad från www.regeringen.se/content/1/c4/19/37/5fd12a9c.pdf

Regeringens webbsida om minoritetspolitiken och om romsk inkludering. www.regeringen.se/sb/d/11787

Romer i film

SIRF – Sveriges Internationella Roma Festival. www.sirf.se

SVT:s öppna arkiv. www.svt.se

UR. www.ur.se

Skönlitteratur

Kwiek, B., & Hirsch, M. (2012). Det var en gång det som inte var. Göteborg: Kabusa Böcker.

Lundgren, G., & Ramadani, R. (2013). Ramiz resa: en romsk pojkes berättelse. Stockholm: Tranan.

Novak-Rosengren, R., & Santesson, A. (2013). 5768 visningar på youtube. Stockholm: Podium.

Taikon, K. Katitizi-serien. Nacka: Tai.Lang.

Övrigt

Stockholms stads tänkebok 1512. http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=27743

Språktidningen. ”Under all romani döljer sig sanskrit”, hämtad från http://spraktidningen.se/artiklar/2012/05/under-all-romani-doljer-sig-sanskrit

Vår romska historia. www.varromskahistoria.se

Senast granskad: 2016-03-09