Undervisningsstöd för förskola

Här hittar du som förskollärare stöd och inspiration i att undervisa i naturvetenskap och teknik. Du hittar ett antal inspirerande filmer samt ett material uppdelat i fem områden från förskolors vardag. Du hittar också ett material om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. För beslutsfattare finns en film tänkt att ge ge inspiration för att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.

Förskolebarn

Inspiration

På sidan Inspirationsfilmer finns inspiration för att komma igång med arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan. För alla er som redan gör mycket av detta ges säkert ändå någon ny infallsvinkel.

Inspirationsfilmer

För beslutsfattare

Få inspiration till att möjliggöra arbete med naturvetenskap och teknik i förskolan.

För beslutsfattare

Stöd i arbetet

Som stöd för dig som förskollärare finns ett material uppdelat i fem områden från förskolors vardag där barn i sin lek möter olika naturvetenskapliga fenomen och tekniska lösningar.

Inom varje område finns filmer som fångar barnens lek samt filmklipp där förskollärare reflekterar kring barnens lekar, aktiviteter och de erfarenheter som de gör. Vidare finns i materialet förslag på hur lek och planerade situationer kan organiseras.

I materialet finns också frågor som kan bidra till diskussioner och reflektioner i arbetslag kring barns möjligheter att lära och utvecklas inom naturvetenskap och teknik.

Som stöd till materialet finns en inledande text avsedd att rama in och kommentera de fem områdena. I texten ges en bakgrund till urvalet av filmer och referenser till forskning som kan vara till nytta i arbetet.

Vi hoppas att litteraturhänvisningarna kan bidra till vidare läsning om förskoledidaktik inom naturvetenskap och teknik.

Förskoledidaktik (191 kB)

Didaktiska strategier

I arbetet med de fem områdena finns också några didaktiska strategier som stöd. Strategierna är anpassade utifrån lärande inom naturvetenskap och teknik tillsammans med barn i förskola och förskoleklass.

Didaktiska strategier (56 kB)

Senast granskad: 2015-10-12