Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Här hittar du som arbetar i förskolan fyra exempel på hur man kan arbeta språk- och kunskapsutvecklande med inriktning mot naturvetenskap och teknik.

Mjölkpaket med dubbla pipar Syftet med det här materialet är att inspirera till nya sätt att kommunicera kring naturvetenskap och teknik i förskolan. Exemplen är hämtade från förskolor runt om i Sverige och beskriver arbetssätt som många kan känna igen. Här får du förslag på hur du som pedagog kan stimulera barnen till fördjupat lärande genom att de får använda olika uttrycksformer i sin kommunikation.

Förskolans läroplan

I förskolans läroplan står det då här: ”Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk-och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”

Fyra exempel på uttryckformer

Genom att kommunicera om sina upplevelser av naturen och tekniken i olika uttrycksformer kan barnen samtidigt utveckla både sitt språk och sin förståelse för naturvetenskap och teknik. Här hittar du fyra uttrycksformer att välja mellan:

Exempel på blogg

Reklamkampanj (pdf) (3,5 MB)

Podcast (pdf) (1,1 MB)

Fotobok (pdf) (978 kB)

Blogg (pdf) (2,4 MB)

Fler exempel

Ifall du vill ha fler förslag på uttrycksformer som kan gynna barnens språk- och kunskapsutveckling i naturvetenskap och teknik hittar du material på grundskolans sida. Flera av dessa går lätt att anpassa till förskolan.

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt i grundskolan

Senast granskad: 2014-09-03