Fysik: Hitta regler

Hitta regler är en samling förslag på övningar som tar sin utgångspunkt i elevernas kunskaper om kraft och rörelse. Alla människor har upplevelser av begreppen balans, tyngdpunkt, jämvikt, rörelse, friktion och tyngdkraft. Här beskrivs en undervisning som tar vara på just dessa upplevelser och låter eleverna utveckla dem vidare. Meningen är att eleverna ska undersöka aktiviteter och miljöer för att hitta regler istället för att bevisa någon annans regler.

Som lärare kan man utnyttja att eleverna har vana att röra sig i olika miljöer och använda cyklar och annan utrustning. Deras upplevelser av och kunskaper om kraft och rörelse i dessa situationer blir en resurs i fysikundervisningen. När eleverna får möjlighet att undersöka och samtala om situationerna ges de en möjlighet att koppla fysikaliska begrepp och fenomen till sina vardagsupplevelser. De kan också hitta regler och presentera sina iakttagelser för andra. Då får de också möjlighet att utmana sin fysikkänsla.

En arbetsgång

Materialet bygger på en arbetsgång i sju steg. Beroende på elevernas ålder stannar undervisningen på steg 4, 5 eller 7:

Arbetsgång i sju steg
  • Steg 1. Ta fram likheter och kontraster.
  • Steg 2. Prova, sortera och generalisera.
  • Steg 3. Organisera och benämn.
  • Steg 4. Hitta regler.
  • Steg 5. Jämför och testa regler.
  • Steg 6. För in fysikens begrepp.
  • Steg 7. För över regeln till nya områden.

Progressionen i arbetsgången

De första stegen i arbetsgången, steg 1-4, fungerar som en start för elever i alla grundskolans årskurser. Eleverna använder sin känsla för fysik och upplever och reflekterar över krafter och rörelser i välbekanta situationer. Sedan provar de själva, organiserar sina iakttagelser och hittar på regler. I senare årskurser kan reglerna efter hand bli allt tydligare, innehålla allt fler aspekter och i ökad grad underbyggas av rättvisa test och argument.

Rätt och fel är inte viktigt. Inte ens från en fysiker är det lätt att få ett ja eller nej på vardagliga fysikfrågor. Det blir oftare ett ”det beror på”. Därför finns det många olika regler för eleverna att hitta.

I årskurs 1-3 avslutas arbetsgången i och med steg 4 och eleverna kan glädjas åt att de har hittat och formulerat alldeles egna fysikregler eller fysikaliska beskrivningar på sina vardagsupplevelser. I årskurs 4-6 arbetar eleverna dessutom med steg 5 där de jämför sina regler med andras. Sammanfaller reglerna eller kompletterar de varandra?

Inte förrän någon gång i årskurs 7-9 behöver läraren, som i steg 6, berätta hur en fysiker skulle ha pratat om de fenomen som elevernas regler handlar om. Begreppen ska naturligtvis användas tidigare om eleverna frågar efter dem eller behöver dem för att komma vidare när de formulerar sina regler. Materialets slutstation för eleverna i årskurs 7-9 är steg 7 där de själva får ge exempel på begreppen i nya sammanhang. Till exempel genom att göra en 1-minut-i-mobilen-film om ett begrepp som kan iakttas i någon sport- eller fritidsaktivitet.

Diagnostiskt material

Utöver förslagen på övningar finns också diagnostiska material som läraren kan använda sig av för att få en bild av elevernas lärande. Till exempel uppgifter om kraft och rörelse i Dinomaterialet, de nationella proven i fysik årskurs 6 och 9 samt Concept Cartoons i Skolverkets bedömningsportal. Här möter eleverna nya infallsvinklar på det de har gjort. Det gör det möjligt för läraren att bedöma hur långt eleverna har kommit i sin kunskapsutveckling och hur undervisningen kan gå vidare där ifrån.

Concept cartoons

Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen.

Ladda ner materialet

Om du använder PC:

Concept Cartoons fungerar som bäst i PC miljö. Har du en PC laddar du endast ned mappen för att sedan "packa upp" programmet på datorn. När du ska packa upp/extrahera mappen placera den så långt upp som möjligt i trädstrukturen i utforskaren. På så sätt laddas programmet snabbare. Dubbelklicka därefter på exe-filen för att köra programmet.

Dubbelklicka på filen "Concept Cartoons in Maths.exe" för matematik och "CC Science Revised Edition.exe" för NO.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Om du använder Mac:

När du väl har "packat upp" NO mappen på din dator dubbelklicka på filen "CC Science 2.0.app" för att starta applikationen.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Bild (103 kB)

Bild (214 kB)

Bild (96 kB)

Senast granskad: 2017-02-15