Kemi: Matens kemi

Matens kemi är ett förslag på hur ett arbetsområde inom kemi kan organiseras. Arbetsområdet har sin utgångspunkt i förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle. Elevernas uppgift är att göra ett populärvetenskapligt uppslag om mat i en tidning för jämnåriga.

Förmåga att kommunicera

Den kommunikativa förmågan lyfts fram tydligt i kursplanen i kemi. En orsak är att kunnande i kemi bygger på att eleverna förstår vad andra människor menar och att de själva kan uttrycka sig i frågor som rör kemi. Därför behöver du som kemilärare låta dina elever uttrycka sig och arbeta med olika texttyper och andra framställningar med kemiinnehåll.

I Matens kemi får dina elever träna på att skriva populärvetenskapliga kemitexter själva. Det ger dem en tydligare bild av hur sådana texter är uppbyggda och kan läsas. De får också tillfälle att söka information, granska källor och uttrycka sina kunskaper i kemi så att en bestämd målgrupp förstår. Som lärare stöder du deras arbete med textens struktur, målgruppsanpassning och innehåll genom att ge instruktioner och återkoppling. Till din hjälp har du dokument med textexempel och instruktioner.

Eleven som samhällsmedborgare

Ur ett demokratisk perspektiv är det betydelsefullt att eleverna lär sig att formulera och granska argument. Genom att de i undervisningen får möta aktuella samhällsfrågor med koppling till mat, exempelvis i tidningsartiklar, filmer och egna intervjuer, får de möjlighet att granska värderingar, synsätt och intressen bakom olika uttalanden. Det kan ge dem en grund för att ta ställning i olika frågor och en känsla av att vara delaktiga och engagerade i sin omvärld.

Concept cartoons

Concept cartoons är ett inspirationsmaterial och ett bedömningsstöd i de naturorienterande ämnena i årskurs 1-9. Materialet är uppbyggt kring teckningar där elever uttrycker sina tankar om olika fenomen eller sammanhang i vardagen.

Ladda ner materialet

Om du använder PC:

Concept Cartoons fungerar som bäst i PC miljö. Har du en PC laddar du endast ned mappen för att sedan "packa upp" programmet på datorn. När du ska packa upp/extrahera mappen placera den så långt upp som möjligt i trädstrukturen i utforskaren. På så sätt laddas programmet snabbare. Dubbelklicka därefter på exe-filen för att köra programmet.

Dubbelklicka på filen "Concept Cartoons in Maths.exe" för matematik och "CC Science Revised Edition.exe" för NO.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Om du använder Mac:

När du väl har "packat upp" NO mappen på din dator dubbelklicka på filen "CC Science 2.0.app" för att starta applikationen.

Ladda ner bedömningsstödet Concept cartoons

Bild (103 kB)

Bild (214 kB)

Bild (96 kB)

Mat utifrån ett kemiperspektiv

Matens kemi handlar om mat utifrån ett kemiperspektiv. För eleverna i årskurserna 4-6 och 7-9 har området två inriktningar. Detta ger eleverna möjlighet att välja område utifrån sina intressen: Mat och hälsa eller Mat och miljö. Så här kan arbetsområdets fokus se ut beroende på dina elevers ålder.

  • Årskurserna 1-3: Frågor om hur mat kan kategoriseras, vilken uppgift maten har i kroppen och hur man kan undersöka mat med enkla kemiska metoder.
  • Årskurserna 4-6: Frågor om kopplingen mellan olika näringsämnen i maten och deras respektive uppgift i kroppen, samt vilka livsmedel näringsämnena finns i.
  • Årskurserna 7-9: Frågor om kemiska processer när mat produceras och tas omhand i kroppen, samt vilka konsekvenserna av processerna kan bli för hälsa och miljö.

Gå direkt till:

Årskurs 1-3 Årskurs 4-6 Årskurs 7-9

Senast granskad: 2017-02-15