Teknik

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov.

I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet. Många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att elever ska förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver tekniken som omger oss göras synlig och begriplig. Här kan du som lärare få stöd i din undervisning i ämnet teknik.

Introduktion till tekniken

Som en introduktion till ämnet teknik kan du som lärare ta del av följande områden.

 • Om teknik
 • Teknikens roll för människa, samhälle och miljö
 • Teknikutvecklingsarbete
 • Fördjupande texter kring det centrala innehållet

Här finns också länkar till filmer från Utbildningsradion. Filmerna vidgar och analyserar begreppet teknik och pekar på hur nästan allt omkring oss är just teknik.

Introduktion till tekniken

Arbetsområden för grundskolan

Undervisningsstödet i grundskolan är uppdelat i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Materialet består av uppdrag som utgångspunkt för elever och lärare att tillsammans utforska tekniska lösningar i vardagen. Uppdragen utmanar även eleverna att själva utarbeta förslag till lösningar.

För varje årskursintervall hittar du:

 • uppdrag som utgör underlag för arbetsområden
 • exempel på lärares planering, genomförande och bedömning
 • lärares reflektioner efter genomfört arbetsområde
 • filmer där lärare berättar om sina idéer kring kunskapsinnehåll
 • elevportföljer för betygsstegen A-E i årskurs 6 och 9
 • länkar till styrdokument och stödmaterial för teknikämnet
 • länkar till relaterat material från Utbildningsradion

Grundsärskolans teknikundervisning

Under grundsärskolan finns exempel på lärares planeringar. De resurser som finns under flikarna för årskurserna 1-3 och 4-6 kan också vara möjliga att överföra till grundsärskolans teknikundervisning.

Grundsärskolans teknikundervisning

Senast granskad: 2017-04-19