Informationssökning och källkritik

Skolbiblioteket och skolans bibliotekarier är en resurs som kan användas tidigt i arbetsprocessen med informationssökning kring miljökonflikter. På biblioteket lär eleverna sig vilka olika vägar och verktyg som finns för att finna information. Med tiden hittar de effektiva sätt att söka svar på sina frågor.

När stora faktamängder har samlats in behöver eleverna strategier för att bearbeta informationen. De kan till exempel läsa, sammanfatta och referera till texter. Eleverna behöver också bli införstådda med olika källhänvisningssystem, hur man refererar till olika källor samt förstå skillnaden mellan referat och citat. Materialet Att skriva källförteckning kan också vara till hjälp.

Att skriva källförteckning

Källkritik

När eleverna producerar film som ska påverka tittarna i en eller annan riktning behöver de studera webbsidor och tryckta texter som behandlar samma ämne ur olika perspektiv. Här kommer den källkritiska diskussionen in. Genom att låta eleverna möta journalister eller reklammakare kan de få en bild av hur arbetet med källkritik och påverkan kan se ut i yrkeslivet. Inledningsvis kan det vara bra att definiera vad källkritik är och ta upp centrala begrepp som primärkälla och sekundärkälla, äkthet, oberoende, samtidighet med mera.

Det finns material om källkritik och internet på Skolverkets webbplats. 

Källkritik och internet

På webbsidan www.mediekompass.se finns det övningar som handlar om källkritik av nyhetsartiklar.

Övningar om källkritik av nyhetsartiklar

Där finns också övningar om källkritik kring nyhetsbilder. Eleverna kan titta i vanliga tidningar och diskutera hur människor avbildas, hur bilder av män och kvinnor skiljer sig åt, hur vanligt det är med bilder utan människor och vilka bilder som säljer och varför.

Övningar om källkritik kring nyhetsbilder

Föredrag och frågestund med journalist från lokaltidningen

För att koppla källkritik till den aktuella vardagen och samhället utanför skolan kan du bjuda in en journalist eller chefredaktör från en lokaltidning. Före besöket förbereder eleverna frågor om hur journalister arbetar med källor och källkritik.

Kritiskt förhållningssätt till resultat och slutsatser

När eleverna producerar sina filmer om en miljökonflikt försöker de påverka tittaren i en bestämd riktning utan att det blir för påtagligt. Genom att göra detta kan eleverna lättare uppmärksamma när andra vill påverka dem framöver. De får också chansen att vara kritiska till resultat och slutsatser under själva filmfestivalen när de tittar på varandras filmer.

Senast granskad: 2014-05-05