Tvärvetenskaplig undervisning

Genom en undervisning som kombinerar naturvetenskap med samhällsvetenskap och humaniora får eleverna möjlighet att se helheter och angripa komplexa frågor ur flera perspektiv. De utvecklar sin världsbild såväl som sin bild av naturvetenskapen. Syftet med det här materialet är att inspirera till en undervisning som utforskar naturvetenskapen och dess kopplingar till andra ämnen.

Stödmaterialet presenterar nio fristående uppgifter som kan användas i undervisningen i ämnena biologi, fysik, kemi och naturkunskap. De passar särskilt bra i ämnesövergripande projekt. Tillsammans kan uppgifterna också fungera som en tvärvetenskaplig röd tråd i kursen naturvetenskaplig specialisering.

Nio uppgifter

Uppgifterna nedan passar på många olika gymnasieprogram inom ramen för de naturvetenskapliga ämnena och ämnen som psykologi, filosofi och samhällskunskap. Betydelsen av att eleverna utvecklar ett naturvetenskapligt förhållningssätt poängteras av naturliga skäl i naturvetenskapsprogrammets examensmål, men har sin plats på alla program i och med ämnet naturkunskap. Det handlar om att eleverna ska få möjlighet att utveckla förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser och dessutom skilja på påståenden som bygger på vetenskaplig respektive icke-vetenskaplig grund.

Här hittar du en förteckning över de nio uppgifterna:

  • Mentala verktyg behandlar ett urval av kraftfulla och användbara idéer och tankefigur från olika vetenskapliga fält.
  • Naturvetenskapens världsbild ger eleverna tillfälle att arbeta med frågan om hur långt naturvetenskapens världsbild räcker.
  • Hur tänker andra? är relevant inom ämnena biologi och naturkunskap, eventuellt i samarbete med ämnena beteendevetenskap eller psykologi om eleverna läser dessa ämnen på sitt program.
  • Stroop-test är ett klassiskt kognitionspsykologiskt test som är av intresse för ämnena biologi, naturkunskap, beteendevetenskap och psykologi.
  • Bristande resonemang handlar om logik och här får eleverna undersöka ologiska argument som man kan stöta på i vardagen, vetenskapen och andra sammanhang.
  • Blindtest är en uppgift där eleverna får pröva att ställa upp ett experiment med mänskliga försökspersoner. Experimentet är särskilt relevant inom biologi, naturkunskap och medicinsk grundkurs.
  • Korrelation och kausalitet är en uppgift som är användbar i alla naturvetenskapliga ämnen och handlar om hur man kan tolka samband i olika observationer.
  • Bioetik ger eleverna möjlighet att göra etiska analyser av olika scenarion. Främst användbar inom ämnena biologi, naturkunskap och filosofi.
  • Allmänningens dilemma och handlar om hur allmänna resurser används. Uppgiften är användbar i alla ämnen där miljö- och resursfrågor ingår. 
Senast granskad: 2014-05-21