Naturvetenskapens världsbild

Vad kan man bevisa med hjälp av naturvetenskapliga metoder? I den här uppgiften får eleverna resonera om detta och om när sådana metoder behöver kompletteras med andra typer av undersökningar. Uppgiften är relevant i alla naturvetenskapliga ämnen.

Uppgiften består i att eleverna får analysera texten ”Hur långt räcker naturvetenskapens världsbild?” av Olle Häggström, professor i matematisk statistik. Texten handlar om naturvetenskapen som metod för att förstå och förklara olika fenomen. Den tar upp naturvetenskapens styrkor och begränsningar som källa till kunskap och förståelse.

Efter den första analysen får eleverna diskutera i grupp. Det finns också möjlighet att följa upp diskussionen med en skriftlig redovisning. Vid genomförandet kan det vara givande att samarbeta med lärare i svenska, filosofi eller religion.

Utförande

För uppgiften behöver eleverna tillgång till Olle Häggströms bloggtext:

Hur långt räcker naturvetenskapens världsbild?

Steg 1

Eleverna får i uppgift att analysera texten, enskilt eller i grupp. Texten är innehållsrik och kan upplevas som tung. Därför är det viktigt att avsätta tid både för en ordentlig genomläsning och sedan en djupare analys. 

Eleverna läser sina texter en första gång. De slår upp svåra ord och undersöker specifika begrepp, namn och referenser. Sedan läser de texten igen, med målet att förstå, smälta och skapa distans till innehållet.

Steg 2

Eleverna ges tillfälle att diskutera texten i smågrupper. Inför elevernas analys kan du som lärare dela ut frågeställningar som de kan ha som stöd, till exempel:

 • Kan man förklara etik och estetik utgående från naturvetenskap?
 • Är postmodernismen förenlig med god naturvetenskaplig metodik?
 • Vad är kunskap? Vad kan vi människor egentligen säga oss veta?
 • Vilka kriterier bör vi ha för säker kunskap? Måste vi vara överens om dessa?
 • Förklara etisk och estetisk relativism!
 • Vilka motargument finns mot etisk och estetisk relativism?
 • Kan naturvetenskapen kombineras med exempelvis en moralisk relativism?
 • Vad är (objektiv, fysiskt) verkligt?
 • Hur kan vi hantera det faktum att vi är begränsade av vår sinnesuppfattning av omvärlden? (Se länk nedan till UR-program.)
 • Är matematisk kunskap absolut säker?
 • Vad menas med metodologisk respektive metafysisk naturalism?
 • Är naturvetenskap bara viktig för utveckling av teknik, medicin m.m., eller är det också en viktig kulturell yttring på samma sätt som exempelvis bildkonst och musik?
 • Kan naturvetenskaperna påverkas av trender och strömningar från andra delar av samhället? Är detta i så fall positivt eller negativt?
 • Kan naturvetenskaperna ge människor ett mål och mening i livet, på samma sätt som exempelvis olika moralsystem eller religion?
 • Kan naturvetenskap ta bort ”magin” i våra liv?

Steg 3

Redovisningen kan ske på många olika sätt. Enskilt, i små grupper eller i helklass. Muntligt eller skriftligt. I redovisningen ska eleverna redogöra för textens innehåll, tolka dess innebörd, dra slutsatser och diskutera konsekvenser.

Ytterligare en möjlighet är att arrangera en debatt. Då kan olika elever tilldelas förutbestämda positioner, för eller emot olika påståenden.

Läs vidare

Här hittar du fler exempel på bloggtexter, essäer och film som handlar om naturvetenskapens världsbild:

Om de två kulturerna (Olle Häggström)

What is science and why should we care?

Naturvetenskapen är inte din fiende

Hjärnans tolkning av verkligheten
 

Senast granskad: 2014-06-16