Öppna laborationer - öppna sinnen

Forskningen om frihetsgrader i laborationer visar att alla varianter av laborationer, från slutna till helöppna, har någon fördel. När eleverna har grundläggande laborationserfarenhet behöver de ökade frihetsgrader. Då kan de utveckla”förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer”, som nämns i ämnesplanen i kemi.


Variation i tillvägagångssätt och laborationsstilar ökar elevernas engagemang under laborationerna. Variationen är också ett sätt att förebygga att elever faller in i roller och slentrianbeteenden.

Ett tillfälle att lära tillsammans

När två eller flera elever ska genomföra en laboration tillsammans har de ett gemensamt mål. I sina samtal utbyter de information för att skaffa ny kunskap. Den gemensamma erfarenheten av laborationen underlättar för dem att förstå varandras resonemang.

I elevernas dokumentation av laborationen speglas deras kunskapsutbyte. En påbörjad eller färdigställd dokumentation kan fungera som underlag för lärarens formativa återkoppling. I det här materialet hittar du förslag på 15 olika laborationer med gott om utrymme för samtal och formativ återkoppling.

Från receptlaborationer till helöppna laborationer

Begreppet frihetsgrader används ofta för att beskriva om frågor, genomförande och slutsatser är öppna eller givna i en laboration. Vems fråga undersöks? Vem planerar utformningen av laborationen? Laborationerna i materialet är sorterade i en progression från receptlaborationer till helöppna laborationer.

Receptlaborationer
Eleverna planerar försöket

Eleverna planerar försöket och väljer material

Helöppna laborationer

Varje laboration presenteras med förslag till elevinstruktioner och en lärarhandledning med följande underrubriker:

  • Tanken med laborationen
  • Hur laborationen kan inledas
  • Hur eleverna tar sig an laborationen
  • Förberedelser

Till varje laboration behövs dessutom en riskbedömning. Riskbedömningen har koppling till den enskilda läraren och labbtillfället, och utförs av ansvarig lärare.

Inom det laborativa arbetet ska eleverna också utveckla förmågan att hantera kemikalier och utrustning. Mer om hur du kan skapa möjligheter för detta hittar du här:
Om förmågan att hantera kemikalier och utrustning

Diskussionsfrågor för lärare

  • Hur ser era laborationer ut idag?
  • Vilka frihetsgrader har de?
  • Hur kan ni ändra öppenheten?

Förteckning över de 15 laborationerna

Lärarhandledning: Framställning av dofter (149 kB)
Lärarhandledning: Silverspegeln (141 kB)
Lärarhandledning: Fällningsreaktioner (190 kB)
Lärarhandledning: Blöjpulvrets vattenupptagande förmåga (153 kB)
Lärarhandledning: Undersökning av antalet atomer i en aluminiumfolie (202 kB)
Lärarhandledning: Kemiska reaktioner genomförda med hjälp av elektricitet (159 kB)
Lärarhandledning: Raketförsök (161 kB)
Lärarhandledning: Kolorimetrisk undersökning (188 kB)
Lärarhandledning: Reagerar halogener med varandra? (173 kB)
Lärarhandledning: Termokemi (154 kB)
Elektrolys av kaliumjodid (154 kB)
Lärarhandledning: Bestämning av en natriumhydroxidlösnings koncentration (149 kB)
Lärarhandledning: Vad är reaktionen vid upphettning av ett karbonatsalt? (149 kB)
Lärarhandledning: Framställning av en cykloalken (173 kB)
Helöppen laboration

Arbeta formativt med öppna laborationer

Fungerar verkligen antirynkkräm?” När eleverna ställer egna frågor och söker svar genom att planera och genomföra öppna laborationer kan de se nyttan med kemi. Men de behöver en hel del hjälp på vägen. Få exempel på hur du kan arbeta formativt med öppna laborationer.

Arbeta formativt med öppna laborationer


 

Senast granskad: 2015-05-08