Mer om polaritet och löslighet

När matolja blandas med vatten får man inte någon homogen blandning. Matoljan löser sig inte i vattnet. Socker, salt, B- och C-vitamin är ämnen som är vattenlösliga medan till exempel A-, D-, E- och K-vitamin är fettlösliga.

Vattenlösligt och fettlösligt

Vad är det som bestämmer om ett ämne är vattenlösligt eller fettlösligt? Det finns en löslighetsregel som säger att "lika löser lika" och det som ska vara lika är något som kallas för polaritet. Ett polärt lösningsmedel löser andra polära ämnen medan ett opolärt lösningsmedel löser opolära ämnen.

Polärt och opolärt

Vatten är polärt och olja är opolärt men vad är det som bestämmer om ett ämne är polärt eller inte? Alla molekyler omges av ett elektronmoln. Om detta moln är jämnt fördelat runt hela molekylen så är den opolär. Om molekylens elektronmoln är ojämnt fördelat så att det uppstår en positivt och en negativt laddad ände så säger man att molekylen är en dipol och den är då polär. Polaritet har alltså med fördelningen av molekylers elektronmoln att göra.

Som exempel kan vi jämföra molekylerna H2 och HF. (HF, vätefluorid kan användas för att etsa glas.) Elektronmolnet runt vätgasmolekylen är jämnt fördelat medan fluoratomen i HF "drar" åt sig en stor del av elektronmolnet. H2 är en opolär molekyl medan HF är polär.

Mer eller mindre polärt

Det är viktigt att poängtera att polaritet är något som är relativt. Det finns ämnen som är helt opolära, till exempel H2, men det finns inte något ämne som är helt polärt. Istället kan ett ämne vara mer eller mindre polärt. De flesta molekyler innehåller både polära och opolära delar. Sedan bestäms polariteten beroende på vilka delar som överväger. Som exempel kan vi titta på två alkoholer: etanol och oktanol. Kolvätekedjor är opolära medan OH-gruppen är rejält polär. I etanol är den opolära gruppen rätt liten medan den är mycket större i oktanol. Etanol är ett mer polärt ämne än oktanol. Etanol är lösligt i vatten men oktanol är det inte.


 

Den geometriska formen har betydelse

Att en molekyl innehåller laddningsförskjutningar i sitt elektronmoln behöver inte innebära att molekylen i sin helhet blir polär. Molekylens geometriska form spelar också roll. Ett exempel är koldioxid som är en opolär molekyl trots att den har ett ojämnt fördelat elektronmoln. Detta beror på att de två syreatomerna drar åt sig elektrontäthet åt rakt motsatta håll. Centrumet för den negativa laddningen hamnar mitt emellan syreatomerna det vill säga vid kolatomen där centrumet för den positiva laddningen finns. Koldioxidmolekylen är alltså inte någon dipol och därmed inte polär.

Senast granskad: 2015-07-09