Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram

Examensmålen för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen lyfter fram kunskaper om hållbar utveckling ur perspektiv som är specifika för respektive yrken. I det här stödmaterialet får du förslag på hur du kan låta eleverna utveckla och omsätta dessa kunskaper i praktisk handling.

Yrkesämnena och ämnet naturkunskap kan tillsammans bidra till elevernas bild av vad hållbar utveckling innebär för dem i vardagen och inom sina blivande yrken. Materialet består av tre delar som kan användas tillsammans eller var för sig.

Beslutsprocesser

Förmågan att välja mellan olika handlingsalternativ finns med i många av yrkesprogrammens examensmål och ämnesplaner. Hållbar utveckling förutsätter kloka val och beslut. För att eleverna ska bli medvetna om att det ofta ligger både faktakunskaper och värderingar bakom valen innehåller det här materialet en uppgift som handlar om beslutsprocesser.

Livscykeltänkande

En typ av beslutsunderlag som företag och politiker kan använda när det gäller miljöperspektiv är livscykelanalyser. Den livscykeluppgift som finns i det här materialet kan användas för att inspirera eleverna till livscykeltänkande, både i vardagslivet och yrkesmässigt.

Fördjupningar och gymnasiearbeten

Genom att låta eleverna ställa egna frågor och fördjupa sig i något de själva är intresserade av kan de förhoppningsvis inspireras att själva bidra till en hållbar värld. Filmen till höger är ett exempel på detta. I det här materialet finns förslag på hur man kan arbeta med friare fördjupningsuppgifter. Du hittar förslag dels på hur hållbarhetsperspektiv kan komma in när eleverna planerar, genomför och utvärderar en arbetsprocess inom gymnasiearbetet, dels på hur mindre uppgifter kan förbereda eleverna för gymnasiearbetet.


 

Senast granskad: 2014-05-15