Nyanlända elevers skolgång

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en skolgång av hög kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever.

Riktade insatser

Riktade insatser som vänder sig till de skolhuvudmän, som har tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Riktade insatser

Insatser via samordnare

Skolverket har erbjudit samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare för att organisera och tillvarata Skolverkets kompetensutvecklingsinsatser. Läs om insatsernas innehåll och vilka insatser som är aktuella just nu.
Insatser via samordnare

Aktuellt stöd från Skolverket

Bidrag till samordnare för nyanländas lärande

Gymnasieprogrammet Språkintroduktion, introduktionsprogrammen

Språkintroduktion. 17 år och nyanländ, vad finns det för möjligheter?

Introduktionsprogrammet språkintroduktion

Asylsökande och introduktionsprogrammen

Nyanlända elever och betyg

När du sätter betyg för nyanlända elever gäller samma regler, som för andra elever. Vi har tagit fram förtydliganden kring vissa situationer.
Nyanlända elever och betyg

Nytt kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andra språk

Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-13