Nyanlända elevers skolgång

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutveckling för att skapa bättre förutsättningar för att ge nyanlända barn och ungdomar en utbildning av hög och likvärdig kvalitet och likvärdighet. Vi ger stöd och rådgivning för att organisera verksamhet, kartlägga, undervisa, bedöma och betygsätta nyanlända elever. Skolverkets insatser är långsiktigt utformade för att stödja skolornas arbete under hela utbildningen för en elev som är och har varit nyanländ.

Digitalisering som verktyg mot segregation

Digitala hjälpmedel är inkluderande, motverkar segregation och stärker eleverna som demokratiska medborgare. Det säger läraren och författaren Hülya Basaran.

Digitalisering som verktyg mot segregation

TMO-utbildning gav bättre hantering av traumatiserade elever

Läs om Köpings skola på Öland och hur en utbildning i traumamedveten omsorg, TMO, påverkade deras arbete med eleverna på skolan.

TMO-utbildning gav bättre hantering av traumatiserade elever

Suzanne har lång erfarenhet av att arbeta som lärare. I grunden är hon SO-lärare, och lärare i svenska som andra språk. Hon har arbetat med nyanlända de sista fyra och ett halvt åren.

Rebecka arbetar på högstadiet i Mörbyskolan i Danderyds kommun, som lärare i svenska och svenska som andraspråk. Sedan två år tillbaka arbetar hon med nyanlända elever på, just nu med integrerad förberedelseklass. 

Emma jobbar som lärare i SVA och samordnare för nyanlända elever. Se filmen om hennes erfarenheter och råd för undervisningen.

Riktade insatser

Riktade insatser vänder sig till de skolhuvudmän, som har tagit emot en stor andel nyanlända elever i förhållande till sin folkmängd. Syftet är att erbjuda kommunerna stöd i arbetet med att utveckla verksamheterna som rör nyanlända elevers mottagande och utbildning. Riktade insatser

Generella insatser

Skolverket erbjuder stöd och kompetensutvecklingsinsatser för alla att ta del av. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för skolan att ge nyanlända och flerspråkiga elever en utbildning som är likvärdig och av hög kvalitet.

Samordnare för nyanländas lärande, underlag för systematiskt kvalitetsarbete

Kompetensutveckling och fortbildning

Stödmaterial

Insatslista

En sammanställning på det som Skolverket erbjuder som kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Insatslista version mars 2018 (299 kB)

Stödlinje för frågor

Skolverkets upplysningstjänst når du på telefon 08-527 332 00 eller e-post nyanlanda@skolverket.se

Senast granskad: 2017-08-18