Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en prioriterad timplan och att få viss del av undervisningen i en förberedelseklass. Det är några av de förändringar som nu träder i kraft och därför fastställer vi på Skolverket nya allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

– Nyanlända elever har samma rättigheter som alla andra elever i skolan. Men det finns några bestämmelser som specifikt berör nyanlända elever och som syftar till att stärka dessa elevers  möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål, säger Ulrika Lundqvist, chef för Förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.

Bedömning av nyanlända elevers kunskaper

I grundskolan ska en inledande bedömning av den nyanlända elevens kunskaper ske så snart som möjligt och senast inom två månader från det att eleven har tagits emot inom skolväsendet. Bedömningen av elevens kunskaper ska tillsammans med sociala faktorer och elevens ålder vägas in när rektorn fattar beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp. Den inledande bedömningen ligger till grund för den fortsatta planeringen och genomförandet av undervisningen.

- I ett akut skede vet vi att kan det vara svårt för en kommun som tar emot många nyanlända elever att bedöma nyanlända elevers kunskaper inom två månader. Men en strävan måste ändå vara att organisera mottagandet och den fortsatta utbildningen för eleverna så kommunen uppfyller kraven i skollagen, säger Eva Blomdahl, undervisningsråd på Skolverket.

Viktigt med en tydlig roll- och ansvarsfördelning

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever handlar om hur personalen i skolan, rektorn, huvudmannen och hemkommunen kan eller bör arbeta med nyanlända elever för att leva upp till bestämmelserna i skollagen. För att öka de nyanlända elevernas möjligheter att utvecklas så långt som möjligt mot utbildningens mål är det viktigt med en långsiktig och väl förankrad planering för hur arbetet med nyanlända elever ska organiseras, planeras och genomföras.

Det är viktigt med en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal, där var och en utifrån sin roll och sitt uppdrag, tar ett gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Om en sådan roll- och ansvarsfördelning saknas finns risk att kvaliteten istället avgörs av enskilda personers insatser.

Delvis undervisning i förberedelseklass upp till två år

En nyanländ elev kan delvis få sin undervisning i en förberedelseklass i upp till två år. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklassen och hur stor del som ska ske i den ordinarie undervisningsgruppen måste avgöras i varje enskilt fall. Det är däremot inte möjligt att en elev får all sin undervisning i förberedelseklassen. Undervisningen i förberedelseklassen i ett ämne ska upphöra så snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie undervisningsgruppen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen successivt flyttas över till den ordinarie undervisningsgruppen.

– För att bedöma om en elev kan tillgodogöra sig undervisningen i den ordinarie undervisningsgruppen på heltid får inte den nyanländes språkkunskaper vara det enda som avgör, säger Eva Blomdahl.

De allmänna råden om utbildning för nyanlända elever gäller för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Omslag: Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever
Ladda ner publikationen

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever


För frågor kontakta

Ulrika Lundqvist, chef för förskole- och grundskoleenheten, 08-527 333 66

Anna Medin, jurist, 08-527 331 54

Eva Blomdahl, undervisningsråd på förskole- grundskoleenheten, 08-527 332 81


Konferenser

Under våren 2016 håller vi sju konferenser där rektorer och lärare som arbetar med nyanlända elever får möjlighet att lära sig mer om de nya råden och Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper.

Senast granskad: 2016-01-15
Innehållsansvar: För- och grundskoleenheten