Information till nyanlända elever

Nyanlända elever och föräldrar eller vårdnadshavare behöver information om hur skolväsendet fungerar i Sverige. Här finns kortfattat om skolsystemet på flera språk. Den behöver kompletteras efter behov.

Bild av första sidan webbplatsen Om svenska skolan

På den flerspråkiga webbplatsen omsvenskaskolan.se finns mer information med nedladdningsbara broschyrer och filmer.

Beställa broschyrer

Broschyrerna nedan kan beställas eller laddas ned och är gratis.
Broschyrerna på svenska och de om grundsär- och gymnasiesärskolan går endast att ladda ned som PDF.

Förskola och förskoleklass

Ålder 16 år

Från det att ditt barn fyller 1 år kan det gå i förskola. Leken är viktig i förskolan.
När barnet fyller 6 år kan det börja i förskoleklass. Både förskola och förskoleklass är frivilliga.

Broschyrerna för förskola och förskoleklass

Grundskola och fritidshem

Ålder 715 år

Alla barn går i grundskolan från ungefär 7 års ålder och den är obligatorisk. Skolplikten gäller årskurs 1–9, det vill säga i nio år.
Som förälder ska du ha möjlighet att arbeta eller studera. Då kan ditt barn få gå på ett fritidshem efter skolans slut. Fritidshemmet ligger ofta i eller intill skolan.

Broschyrerna för grundskola och fritidshem

Gymnasieskola

Ålder 1620 år

De flesta ungdomar går tre år i gymnasieskolan. Nyanlända som fått permanent uppehållstillstånd har rätt att påbörja sin gymnasieutbildning före utgången av vårterminen det år de fyller 20 och asylsökande innan de fyller 18 år. Gymnasieskolan kan förbereda för universitet och högskola eller för att börja jobba direkt.

Broschyrerna för gymnasieskolan

Grundsärskola och gymnasiesärskola

Ålder 720 år

Barn med en utvecklingsstörning klarar inte alltid den vanliga grundskolan. Då kan barnet istället gå i grundsärskolan.
Gymnasiesärskolan pågår under fyra år. Det finns nationella program och individuella program att välja mellan. Innan en elev börjar i gymnasiesärskolan gör kommunen en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning för att ta reda på om det är rätt skolform för eleven.

Vuxenutbildning för nyanlända unga vuxna

Ålder 16 år och uppåt

Den som fyllt 16 år och som inte kommer att kunna gå klart sin grundskole- eller gymnasieutbildning inom ramen för den ordinarie utbildningen, behöver slutföra den i vuxenutbildningen.
Vuxenutbildning för unga nyanlända

Senast granskad: 2017-04-11