Nyanlända i gymnasieskolan

Huvudmannen behöver ha tydliga rutiner för hur mottagandet av den nyanlända eleven ska organiseras i gymnasieskolan. En fortlöpande bedömning av elevens ämneskunskaper ska göras och resultatet ska ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning.

Det är en stor utmaning att skapa likvärdig utbildning för nyanlända elever i gymnasieåldern då de befinner sig på så olika nivåer både språkligt och kunskapsmässigt. Läs om hur skolledare och utvecklingsledare har utvecklat sin verksamhet för introduktionsprogrammet med hjälp av redskap för styrning. Först ut är Linköpings och Lidköpings kommuner.

Klicka på bilden för att komma direkt till intervjun. 

Michael Frisberg

Bilden visar tre redskap för styrning av nyanlända elevers utbildning: Plan för utbildning, kartläggning, samt individuell studieplan.

Introduktionsprogrammen

Huvudmannen behöver ha tydliga rutiner för hur mottagandet av den nyanlända eleven ska organiseras.I Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever , sid 35-41 kan du läsa aktuella bestämmelser för gymnasieskolan.

Plan för utbildning, bedömning och individuell studieplan

Huvudmannen ska fatta beslut om en utbildningsplan för introduktionsprogrammen. Programmen ska utformas så att de är flexibla gällande studietakt, omfattning och innehåll och anpassningsbara efter de olika elevernas skiftande förkunskaper och behov. Utbildningen ska motsvara heltidsstudier.

Plan för utbildningar på introduktionsprogram

Gymnasieskola 2011, Skolverket

Olika vägar genom utbildningsystemet för nyanlända. Animerad film. Olika vägar genom utbildningsystemet för nyanlända. Klicka på bilden och se den animerade filmen.

Huvudmannens planering av utbildning för introduktionsprogram

Den nyanlända elevens utbildning utgår ifrån en bedömning av elevens språkkunskaper och en fortlöpande bedömning av elevens kunskapsutveckling i övriga ämnen. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen, som eleven inte har godkända betyg i, och kurser i gymnasieämnen och andra insatser, som är bra för elevens kunskapsutveckling.

Fortlöpande bedömning som grund för planering

En fortlöpande bedömning av elevens ämneskunskaper ska göras och resultatet ska ligga till grund för planeringen av elevens fortsatta undervisning. Ämneslärare ska utgå från centralt innehåll och kunskapskrav utifrån elevens ålder, inte från det centrala innehållet i årskurs 3, eller årkurs 6. Lärare kan plocka de delar från olika centrala innehåll och kunskapskrav som eleven behöver för att kunna nå kunskapskraven i åk 9.

De delar läraren väljer att ta med, ska stå i elevens individuella studieplan. På så sätt får lärare ett verktyg att fortlöpande kunna följa upp elevens utbildning genom studieplanen.

Individuell studieplan

Examensmål och nationellt fastställda programstrukturer finns inte för introduktionsprogrammen. Därför ska varje elev ha en individuell studieplan. Rektor ansvarar för att skolan, i dialog med eleven, upprättar och vid behov reviderar studieplanen. Studieplanen ska utgå ifrån en inledande bedömning och kontinuerligt följas upp.
Målet med introduktionsprogrammen är att eleven så snart som möjligt ska komma vidare i sin utbildning mot ett yrke eller vidare studier.

Dokumentera yrkeskunskaper från introduktionsprogrammet yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion av varierande längd För asylsökande elever och för elever som är papperslösa gäller att utbildningen ska påbörjas innan eleven fyller 18 år.
Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasieskolan

Introduktionsprogrammet Språkintroduktion

Nationella programstrukturer eller examensmål finns inte för Språkintroduktion. Utbildningen ska istället följa en plan som huvudmannen beslutar om. Språkintroduktion ska innehålla undervisning i grundskoleämnena svenska eller svenska som andraspråk. Därutöver ska utbildningen utformas utifrån den kartläggning som ska ha gjorts och innehålla de ämnen och kurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning. (6 kap. 8§ gymnasieförordning)

Bedömningen av vilka ämnen eleven ska läsa måste alltid göras individuellt och varje elev ska ha en individuell studieplan. Rektor ansvarar för att skolan, i dialog med eleven, upprättar och vid behov reviderar studieplanen, så att den hela tiden följs upp och anpassas, så att eleven kan komma vidare i sin utbildning. (17 kap.7§ skollagen, Lgy11 avsnitt 2.6)  Introduktionsprogrammet språkintroduktion, stödmaterial

Rapporten Språkintroduktion är en sammanställning av Skolverkets kunskap om organisation, innehåll och utmaningar med språkintroduktion.

Rapport, Uppföljning av Språkintroduktion 2017
Rapport Språkintroduktion, 2016

En forskningsrapport från Svenskt Näringsliv som fokuserar  på elevernas upplevelse av programmet. 19 stycken förändringar för att förbättra introduktionsprogrammen generellt och framför allt för språkintroduktion.

Förberedd för framtiden? (1,2 MB)

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Läs mer om de nationella skolutvecklingsprogrammen

Senast granskad: 2017-09-05