Organisera för nyanlända elever

Hemkommunen ansvarar för att barnen ges skolgång och att ungdomar erbjuds plats vid en kommunal skolenhet. För att underlätta arbetet erbjuder vi stöd och rådgivning till skolhuvudmän, rektorer och lärare om den inledande kartläggningen, placering och organisering av den nyanlända elevens utbildning.

Organisera mottagande av nyanlända barn och ungdomar

Nyanlända elever är enligt skollagens definition nyanlända i fyra år efter att eleven påbörjat skolgång i svensk skola. Efter de första fyra åren behöver eleverna fortsatt stöttning utifrån sina behov och förutsättningar. Insatserna för de nyanlända och flerspråkiga eleverna är därför ett långsiktigt arbete.

” Det är viktigt att nyanlända barn och ungdomar, samt deras vårdnadshavare, utan onödigt dröjsmål kommer i kontakt med det obligatoriska skolväsendet respektive gymnasieutbildningen eller annan utbildning”

I Skolverkets "Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever", sid 15-18, hittar du beskrivningar på hur kommunen kan arbeta med organisering av mottagandet. Du hittar information om möjlig resursfördelning, det systematiska kvalitetsarbetet, samt om nödvändigheten av kompetensutveckling av  skolans personal och vad den kan innehålla.

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Konferens Göteborgs stad, om flerspråkighet och nyanlända elever

20 april 2018, Mats Wennerholm från Skolverket deltar.
Program Skola för alla - om flerspråkighet och nyanlända elever (1,2 MB)

Nyanlända i det systematiska kvalitetsarbetet

Nyanlända elever ska ingå i det lokala systematiska kvalitetsarbetet även innan de har godkända betyg, eller godkända resultat på de nationella proven. Både kartläggning steg 3 och Bygga svenska är material som hjälper till att visa på kunskapsutveckling både i svenska språket och i övriga ämnen. Eleven gynnas av att använda alla sina språkliga resurser för att visa kunskap. Kan eleven visa några av kunskapskraven tillsammans med studiehandledaren? Vilka av kunskapskraven är eleven nära att uppnå? Vilka förkunskaper behöver eleven för att kunna uppfylla övriga kunskapskrav? Hur ska undervisningen organiseras för att eleven ska kunna utvecklas så långt som möjligt?
Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete i praktiken

Kartläggning och placering i grundskolan

”För att den nyanlända eleven ska få en lämplig placering och undervisning under den tid som hennes eller hans kunskaper inledningsvis bedöms, behöver huvudmannen skapa förutsättningar för rektorerna vid skolenheterna”
Bedömningen ska genomföras så att rektorn kan fatta beslut om placering av en nyanländ elev i årskurs och undervisningsgrupp, inom två månader från att eleven har skirivits in i skolan.

Bedömning, beslut och planering, film

Möt tre rektorer och en verksamhetsansvarig med lång erfarenhet av att ta emot nyanlända elever och som har prövat ut Skolverkets kartläggningsmaterial. Tre skolors organisation av mottagande och kartläggning, film

Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper Skolverkets kartläggningsmaterial för bedömning av nyanlända elevers kunskaper

Webbkurs - Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Rätt till utbildning för asylsökande med flera

Barn som söker asyl har rätt till förskola på samma villkor som andra barn i Sverige. Asylsökande barn har rätt att gå i skolan från terminen då de fyller sex år.  Rätten till utbildning gäller för skolformerna förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, och fritidshem.

Rätt till utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskola för asylsökande med flera

Rätt till utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan gäller om studierna påbörjas före eleven fyllt 18 år.
Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasiet Rätt att fortsätta på introduktionsprogram efter flytt

Migrationsverket, frågor och svar om nya gymnasielagen

Före eleven har fyllt 18 år

En elev har rätt till utbildning i gymnasie- och gymnasiesärskola om eleven påbörjar utbildningen innan han eller hon har fyllt 18 år. Det innebär att en elev som har påbörjat utbildning på ett introduktionsprogram och därefter fyllt 18 år inte har rätt att gå över till och påbörja utbildning på ett nationellt program. Det finns inget som hindrar att kommunen ändå erbjuder utbildning på exempelvis ett nationellt program till asylsökande ungdomar som fyllt 18 år.
•Se också prop. 2009/10:165, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sid 592.

Rätten till att utveckla sitt modersmål

Organisera, planera och genomföra undervisning för nyanlända elever.

En förutsättning för att kunna ta emot och undervisa nyanlända elever är att skolan har lärare med kompetens i vad det innebär för eleven att lära på sitt andraspråk. Tillgång till modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet är exempel på stöd som eleven behöver för att så effektiv som möjligt fortsätta sitt lärande i alla ämnen.

Studiehandledning på elevernas modersmål Rätt till utbildning, nyanlända och gymnasiet

Prioriterad timplan

Rektorn bör ha rutiner för beslut om prioriterad timplan och för att säkerställa att tiden mellan olika ämnen vid behov omfördelas för elever med prioriterad timplan. Lärare och övrig skolpersonal bör vid behov informera rektorn ifall ett beslut om en elevs prioriteradetimplan behöver förändras eller avslutas.

Prioriterad timplan kan vara ett alternativ för elever, som under en begränsad period av högst ett år, kan gynnas av att koncentrera sig på ämnet svenska eller svenska som andraspråk, utan att riskera att inte kunna nå målen i de ämnen som prioriteras bort. Ett beslut om prioriterad timplan innebär att en nyanländ elev i grundskolan kan få mer undervisning i svenska eller svenska som andraspråk än övriga elever, genom en omfördelning undervisningstiden. Det är inte reglerat hur beslut om prioriterad timplan ska dokumenteras, men en dokumentation behövs för att kunna utvärdera om insatsen har haft önskad effekt.

Läs sidorna 32 till 34 i Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.

Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Delvis förberedelseklass

En nyanländ elev kan delvis få sin undervisning i en förberedelseklass i upp till två år. Hur stor del av undervisningen som ska ske i förberedelseklassen och hur stor del som ska ske i den ordinarie undervisningsgruppen måste avgöras i varje enskilt fall. Det är däremot inte möjligt att en elev får all sin undervisning i förberedelseklassen. Undervisningen i förberedelseklassen i ett ämne ska upphöra så snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie undervisningsgruppen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen successivt flyttas över till den ordinarie undervisningsgruppen.
Läs sidorna 32 till 34 i broschyren Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever.
Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Framgångsfaktorer organisering av undervisning

För att utveckla utbildningen och öka dess kvalitet behövs:

  •  en samsyn i förhållningssätt på skolan,
  •  att all personal på skolan tar ett gemensamt ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärande.
  • Det är viktigt att ge förutsättningar för elevens sociala delaktighet, så att de nyanlända eleverna ges möjlighet att lära känna andra, icke nyanlända, jämnåriga elever.
  •  att den pedagogiska personalen har kunskap och kompetens om nyanlända elevers lärande
  •  Den individuella utvecklingsplanen behöver revideras och utvärderas löpande. Skolan bör ha verktyg som både lärare och elev kan använda för att kunna se de framsteg som görs. Den löpande individuella utvecklingsplanen justeras efter behov.

Skolinspektionen

Ensamkommandes utbildning

För att eleverna ska få en helhet kring sin utbildning, hälso- och sjukvård och sitt boende behöver ansvariga organisationer och myndigheter samarbeta.
Insatsen "Folkhögskolespåret" ska ge ensamkommande ungdomar en snabbare väg till vidare studier eller arbete. Syftet är att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. Folkhögskolespåret omfattar främst ungdomar i gymnasieålder med permanent uppehållstillstånd.

Folkhögskolespåret

Nyanlända vuxna

SFI, Utbildning i svenska för invandrare, är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket.

SFI

Komvux, kommunal vuxenutbildning, finns i två former. Grundläggande nivå och gymnasial nivå. Dessa nivåer har sin motsvarighet i grundskolan respektive gymnasieskolan.

Kommunal vuxenutbildning

Senast granskad: 2017-09-08